Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Dienst Transactiemodel AP. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op het OSLO-Dienst vocabularium. Het beschrijft hoe informatie met betrekking tot een bepaalde publieke dienstverlening kan ontsloten worden in een transactionele context, zoals door het Dossierinformatiesysteem (DOSIS) van Informatie Vlaanderen.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG yerminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| | Bewijs | kanaal | Output | Participatie | Publieke Dienstverlening |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Adresvoorstelling | Contactpunt | Kost | Status |

Entiteiten

Beschrijving
Een resource die handelingen kan stellen. Voorbeelden van Agent zijn: persoon, organisatie, publieke organisatie en hoedanigheid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: speelt rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
speelt rol Participatie Participatie van de agent (aan een publieke dienstverlening). De manier waarop de agent participeert wordt beschreven door de entiteit Participatie. Laat oa toe om de bestaande associaties PubliekeDienstverlening-wordtUitgevoerdDoor-Agent en PubliekeDienstverlening-heeftVerantwoordelijke-PubliekeOrganisatie meer in detail te beschrijven.

Bewijs

Beschrijving
Elk stuk waarmee kan worden aangetoond dat men aan een CriteriumVereiste voldoet.
Gebruik
In het kader van publieke dienstverlening gaat het meestal om administratieve documenten of ingevulde aanvraagformulieren. Zonder het nodige Bewijs kan de dienstverlening niet worden afgeleverd. Soms levert de Output van een Publieke Dienstverlening het Bewijs nodig voor een andere Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, pagina, taal, titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Beschrijving vh Bewijs.
pagina URI 0...* Documentatie gerelateerd ah Bewiijs. Bvb template van een administratief document of aanvraagformulier of aanwijzingen voor het invullen ervan.
taal NAL_language 0...* Taal waarin het aangeboden Bewijs moet zijn gesteld. Link
titel String 1 Officiële naam vh Bewijs.
type BewijsType 0...1 Aard vh Bewijs.

kanaal

Beschrijving
Kanaal waarlangs een Agent kan interageren met de Publieke Dienstverlening.
Gebruik
Typische voorbeelden: online, telefoon, kantoor…
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: openingsuren, type, uren beschikbaarheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
openingsuren String 0...* Uren waarbinnen de Publieke Dienstverlening beschikbaar is via het Kanaal. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als een dienstverlening telefonisch bereikbaar is tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag and tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
type KanaalType 0...1 Aard vh Kanaal.
uren beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0...1 Periode waarin de Publieke Dienstverlening beschikbaar is via het Kanaal. Bv startdatum zonder einddatum voor dienstverlening die nog actief is of een aanduiding van het seizoen waarin de dienstverlening wordt aangeboden. Een ingevulde einddatum geeft aan wanneer de dienstverlening werd beëindigd. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.

Output

Beschrijving
Resultaat van een Publieke Dienstverlening. Officieel document of ander artefact van de bevoegde instantie (Publieke Organisatie) dat een Agent
Gebruik
Bv toelating verstrekt door of in naam van de bevoegde instantie (Publieke Organisatie) dat een Agent toelaat om iets bepaald te ondernemen. Eventueel vormt deze Output het noodzakelijk Bewijs, voor te leggen om gebruik te kunnen maken van een Andere Dienstverlening. Dit kan verder gedocumenteerd worden in de Richtlijn geassocieerd met de Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, Titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Beschrijving van de Output.
Titel String 1 Officiële naam van de Output.
type OutputType 0...* Aard van de Output.

Participatie

Beschrijving
Deelname aan een publieke dienstverlening door een agent.
Gebruik
Aanvullend op de standaard associatie van een publieke dienstverlening met de uitvoerder of de bevoegde instantie van een publieke dienstverlening biedt participatie de mogelijkheid om deze of andere relaties gedetailleerder te beschrijven. Bv start- en einddatum van een contract, meerdere rollen voor eenzelfde participatie (bv de dienstverlener is tegelijk ook de bevoegde instantie).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de participatie.
rol ParticipatieRol 1...* De rol die de participant speelt.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een Publieke Dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in, de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, contactinfo, dienstverlener, executieStatus, heeft input, heeft kanaal, heeft participatie, heeft status, is gerelateerd met, is publiek, is vertrouwelijk, kost, naam, produceert, streefdatum, taal, type, typeDossier, updateFrequentie, wijzigingsdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving vd publieke dienstverlening.
contactinfo ContactInfo 0...1 Informatie waarmee de publieke dienstverlening kan worden gecontacteerd. Verschillend van de informatie waarmee de publieke organisatie kan worden gecontacteerd.
dienstverlener Agent 0...* Agent die de Publieke Dienstverlening verstrekt. Staat los van de rol die de bevoegde instantie speelt, kan een externe aannemer zijn.
executieStatus StatusVlaamsFase 0...* De mogelijke Vlaamse Fases die door deze Publieke DIenstverlening kunnen aangenomen worden.
heeft input Bewijs 0...* Bewijsstuk dat moeten voorgelegd worden om de Publieke Dienstverlening te kunnen gebruiken. Als de bewijsstukken afhangen het kanaal waarmee met de Publieke Dienstverlening wordt geïnterageerd gebruiken we de associatie Kanaal-vereistAlsInput-Bewijs.
heeft kanaal Kanaal 0...* Kanaal waarlangs een Agent interageert met een Publieke Dienstverlening. Bv kantoor, telefoon, website…
heeft participatie Participatie Participatie (van een agent) aan de publieke dienstverlening. De manier waarop de agent participeert wordt beschreven door de entiteit Participatie. Laat oa toe om de bestaande associaties PubliekeDienstverlening-wordtUitgevoerdDoor-Agent en PubliekeDienstverlening-heeftVerantwoordelijke-PubliekeOrganisatie meer in detail te beschrijven.
heeft status Status 0...* Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.
is gerelateerd met PubliekeDienstverlening 0...* Andere Publieke Dienstverlening waarmee de Publieke Dienstverlening gerelateerd is.
is publiek Boolean 0...1 Aanduiding of de informatie met betrekking tot de dienstverlening publiek is.
is vertrouwelijk Boolean 0...1 Aanduiding of de informatie met betrekking tot de dienstverlening vertruwelijk is.
kost Kost 0...* Kostprijs verbonden aan het gebruik van de publieke dienstverlening.
naam TaalString 1 Officiële naam van de publieke dienstverlening.
produceert Output 0...* Het werkelijke resultaat van de uitvoering vd Publieke Dienstverlening. Bvb een erkenning, financieel voordeel, code, fysiek object…
streefdatum Date 0...1 Datum en tijdstip tegen wanneer logischerwijze het dossier afgerond zal zijn.
taal NAL_language 0...* Taal waarin een publieke dienstverlening wordt aangeboden.
type COFOG 0...* Soort publieke dienstverlening. Bvb bescherming, gezondheid, recreatie, cultuu en religie, economische zaken.
typeDossier TypeDossier 0...1 Het type van dossier (een dossier met een status of een verwijzing naar een dossier of een cluster van dossiers, zonder status). Link
updateFrequentie UpdateFrequentie 0...1 De update freqentie van het dossier. Link
wijzigingsdatum Date 0...1 Datum en tijdstip van de laatste dossierwijziging. Verplicht in geval van een dossier van het type DossierStatus.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Gebruik
Bv als attribuut ve persoon of gebouw… De adresvoorstelling heeft niet enkel betrekking op Belgische adressen, ze kan gebruikt worden om buitenlandse adressen weer te geven (waar mogelijk andere adresaanduidingen dan huisnummer of busnummer worden gebruikt of waar adrescomponenten zoals adresgebieden voorkomen).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: administratieve eenheid niveau 1, administratieve eenheid niveau 2, adresgebied, busnummer, gemeentenaam, huisnummer, land, locatieaanduiding, locatienaam, postbus, postcode, postnaam, straatnaam, volledig adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
administratieve eenheid niveau 1 Taalstring 0...1 Hoogste Administratieve eenheid vh adres, doorgaans een land.
administratieve eenheid niveau 2 Taalstring 0...1 De regio vh adres, doorgaans een provincie of deelstaat of gelijkaardig gebied dat typisch meerdere plaatsen omvat.
adresgebied Taalstring 0...1 Naam ve geografisch gebied of plaats die een aantal adresseerbare objecten groepeert om deze te adresseren zonder dat het gebied of de plaats een administratieve eenheid is Bvb de naam vh gehucht waarin het adres ligt.
busnummer String 0...1 Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben. Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.
gemeentenaam Taalstring 0...1 Gemeentenaam vh adres.
huisnummer String 0...1 Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen. Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.
land Taalstring 0...1 Land waarin het adres gelegen is.
locatieaanduiding String 0...1 Alfanumerieke code die de adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.
locatienaam Taalstring 0...1 Naam of omschrijving vh het geografisch object dat de adreslocator aanduidt.
postbus String 0...1 Postbusnummer in een postkantoor.
postcode String 0...1 Code waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
postnaam Taalstring 0...1 Naam waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
straatnaam Taalstring 0...1 Straatnaam vh adres.
volledig adres Taalstring 0...1 Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd. Vermijdt fouten tgv het opsplitsen ve adres in zijn onderdelen. Geeft de voorgeschreven volgorde vd verschillende onderdelen weer.

Contactpunt

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening… Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, openingsuren, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0...1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter…
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0...1 Periode waarin contact kan worden opgenomen. Bv aanduiding van het seizoen waarin contact kan worden opgenoment aangeboden. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.
contactnaam String 0...1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0...1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0...1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
openingsuren OpeningsurenSpecificatie 0...1 Uren waarbinnen contact kan worden opgenomen. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als contact kan worden opgenomen tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag en tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
telefoon String 0...1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0...1 Website waarnaar men kan surfen.

Kost

Beschrijving
Deel vd kost verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening te betalen door de gebruiker.
Gebruik
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, valuta, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Beschrijving van de kost.
valuta NAL_currency 0...1 Munteenheid waarin de kost is gedefinieerd.
waarde Double 0...1 Omvang van de kost, uitgedrukt in de opgegeven munteenheid.

Status

Beschrijving
De status van het dossier.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actie, actie nodig, status detail 1, status detail 1, status detail 2, status Vlaamse code, status Vlaamse fase, statusdatum, streefdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actie String 0...1 Omschrijving van de uit te voeren actie.
actie nodig Boolean 0...1 Aanduiding of de huidige status impliceert dat er actie van burger of onderneming nodig is.
status detail 1 String 0...1 Dit is de (originele) Status-definitie of -vermelding zoals geregistreerd in de bron. Indien ingevuld wordt deze informatie meegegeven aan de burger of onderneming.
status detail 1 StatusEDRL 0...1 Dit is de (originele) Status-definitie of -vermelding zoals geregistreerd in de bron. Indien ingevuld wordt deze informatie meegegeven aan de burger of onderneming. Link
status detail 2 String 0...1 Interne status die kan worden meegegeven en die niet wordt getoond aan de burger of onderneming. Deze interne status kan meegegeven worden omwille van verschillende redenen: inzage door eigen ambtenaren, inzage door andere gemachtigde ambtenaren, of voor B.I.- en/of DWH-doeleinden.
status Vlaamse code StatusVlaamsCode 0...1 De Vlaamse status - Code. Verplicht in geval van een dossier van het type DossierStatus. Link
status Vlaamse fase StatusVlaamsFase 0...1 De Vlaamse status - Fase. Verplicht in geval van een dossier van het type DossierStatus. Link
statusdatum Date 0...1 De datum van de Status. Bijvoorbeeld de status wijzigingsdatum.
streefdatum Date 0...1 De streefdatum voor het beëindigen van de huidige status.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/transactie.jsonld