Mandatendatabank AP

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Mandatendatabank AP. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en laat toe om een gelinkte mandatendatabank op te zetten op basis van gelinkte besluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd als Kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep semantiek en bevindt zich in een evaluatieperiode. Indien de evaluatie positief beoordeeld wordt door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op basis van een aantal referentie implementaties en het behandelen van eventuele feedback wordt dit document gepromoot tot Standaard in het beschreven domein.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Agentschap Binnenlands Bestuur is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Entiteiten

Bestuurseenheid

Beschrijving
Publieke, bestuurlijke organisatie verbonden aan een territoriaal omschreven gebied met bepaalde verantwoordelijkheden waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, naam, werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie Code 1 Classificatie van de bestuurseenheid.
naam Literal 1 Naam van de bestuurseenheid.
werkingsgebied Locatie 1 Geografische gebied waarbinnen de bestuurseenheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

Bestuursorgaan

Beschrijving
Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestuurt, classificatie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestuurt Bestuurseenheid 1 De bestuurseenheid die door het orgaan bestuurd wordt.
classificatie Code 1 Het type bestuursorgaan.
naam Literal 1 Naam van de eenheid.

Bestuursorgaan (in bestuursperiode)

Beschrijving
Een bestuursorgaan, beperkt tot een bepaalde bestuursperiode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat Mandaat 1...* Een mandaat binnen het orgaan.

Entiteit

Beschrijving
Een fysiek, digitaal, conceptueel of andere soort ding met bepaalde vaste aspecten; entiteiten kunnen echt of denkbeeldig zijn.
Gebruik
Disjunct met activiteit.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fractie

Beschrijving
Een fractie is een deel van een rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigend orgaan waarvan de leden op inhoudelijk en logistiek vlak willen samenwerken. Het formeel kader bepaalt wie samen een fractie kan vormen, doorgaans bestaat ze uit volksvertegenwoordigers die tot dezelfde politieke partij of stroming behoren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam Literal 1 De formele naam van de fractie.

Geboorte

Beschrijving
Stelt de geboorte van een persoon voor.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum Date 1 De geboortedatum.

Kandidatenlijst

Beschrijving
Lijst met kandidaten voor een verkiezing.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behoort tot, heeft kandidaat, lijstnaam, lijstnummer, lijsttype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behoort tot Rechtstreekse Verkiezing 1 De verkiezing waar de lijst onderdeel van is.
heeft kandidaat Persoon 1...* Een persoon die deel uitmaakt van de lijst.
lijstnaam String 1 De naam van de lijst onder dewelke de kandidaten gezamenlijk opkomen.
lijstnummer Integer 1 Het volgnummer van de lijst.
lijsttype Code 1 Het type van de lijst.

Lidmaatschap

Beschrijving
Stelt het lidmaatschap van een mandataris in een fractie voor.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: binnen, lid, lid gedurende.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
binnen Fractie 1 De fractie waarvan de mandataris lid is.
lid Mandataris 1 De mandataris van wie het lidmaatschap beschreven wordt.
lid gedurende Tijdsinterval 0...1 Periode waarin de mandataris lid was van de fractie.

Mandaat

Beschrijving
De bevoegdheid om gedurende een bepaalde periode een bestuursorgaan te vormen of er deel van uit te maken. Een mandaat kan één of meerdere zetels voorstellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal houders, bestuursfunctie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal houders Integer 1 Maximale aantal mandatarissen dat tegelijk dit mandaat kan opnemen.
bestuursfunctie Rol 1 Een code die de functie van het mandaat aangeeft.

Mandataris

Beschrijving
Een persoon in zijn rol als houder van een mandaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekleedt, beleidsdomein, einde, heeft lidmaatschap, is aangesteld door, is bestuurlijke alias van, is ontslagen door, is tijdelijk vervangen door, rangorde, start, status.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekleedt Mandaat 0...1 Het mandaat dat deze mandataris bekleedt. Deze eigenschap is verplicht als de mandataris geen tijdelijke vervanger is van een andere mandataris.
beleidsdomein Code 0...* Het thema of beleidsdomein dat toegewezen is aan een mandataris.
einde DateTime 1 Tijdstip vanaf wanneer de mandataris het mandaat niet langer opneemt.
heeft lidmaatschap Lidmaatschap 0...1 Duidt een lidmaatschap aan van de mandataris.
is aangesteld door Rechtsgrond Aanstelling 1...* De rechtsgrond die de aanstelling van de mandataris vastlegt.
is bestuurlijke alias van Persoon 1 De persoon die de mandatarisrol vervult.
is ontslagen door Rechtsgrond Beëindiging 0...* De rechtsgrond die het ontslag van de mandataris vastlegt.
is tijdelijk vervangen door Mandataris 0...* Duidt een mandataris aan die tijdelijk de uitvoering van het mandaat heeft overgenomen.
rangorde LangString 0...1 Duidt de plaats van de mandataris aan in de formeel vastgelegde volgorde van de mandatarissen binnen het bestuursorgaan waar de mandataris in zetelt.
start DateTime 1 Tijdstip vanaf wanneer de mandataris het mandaat opneemt.
status Code 1 De gesteldheid van de mandataris.

Persoon

Beschrijving
Een niet-fictief persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, alternatieve naam, gebruikte voornaam, geslacht, heeft geboorte, identificator, is aangesteld als.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam Literal 1 De familienaam van de persoon.
alternatieve naam Literal 0...1 Een roepnaam van de persoon. Indien aanwezig is het aan te raden deze naam te gebruiken voor visualisaties in plaats van voornaam en familienaam.
gebruikte voornaam Literal 1 De te gebruiken voornaam van alle officiële voornamen van de persoon.
geslacht Code 1 Het officiële geslacht van de persoon. Link
heeft geboorte Geboorte 1 Duidt de geboorte van de persoon aan.
identificator Identificator 1 Een identificator van de persoon. Zie http://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/generiek#Identificator.
is aangesteld als Mandataris 1...* Een mandatarisrol die eigen is aan de persoon.

Rechtsgrond

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Gebruik
Een rechtsgrond kan zowel een geheel (bvb: wet, besluit) voorstellen als een onderdeel eruit (bvb: artikel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenwerkingtreding, inwerkingtreding, type document.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
buitenwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
inwerkingtreding Date 1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt. Dit is niet hetzelfde als wanneer de regelgeving toepasbaar (in de praktijk uitvoerbaar) wordt. De toepasbaarheid van de regelgeving kan op of na de inwerkingtreding liggen.
type document ResourceType 1...* Het type van de rechtsgrond. Bijvoorbeeld: reglement, wet, voorstel.

Rechtsgrond Aanstelling

Beschrijving
De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor de invulling van een of meerdere mandaten door een persoon vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) start.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekrachtigt aanstelling van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekrachtigt aanstelling van Mandataris 1...* De mandataris wiens aanstelling is bekrachtigd.

Rechtsgrond Beëindiging

Beschrijving
De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor de invulling van één of meerdere mandaten door een persoon vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) beëindigd wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekrachtigt ontslag van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekrachtigt ontslag van Mandataris 1...* De mandataris wiens ontslag is bekrachtigd.

Rechtstreekse Verkiezing

Beschrijving
De uitvoering van een formele procedure waarbij stemgerechtigde burgers bepalen aan welke persoon een mandaat kan worden toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum, geldigheid, stelt samen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum Date 1 Datum waarop de verkiezing plaatsvond.
geldigheid Date 1 Datum waarop de verkiezing geldig verklaard werd.
stelt samen Bestuursorgaan (in bestuursperiode) 1 Het orgaan waarvan de samenstelling wordt bepaald door de verkiezing.

Tijdsgebonden Entiteit

Beschrijving
Stelt een entiteit voor in één specifieke periode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: binding einde, binding start, is tijdspecialisatie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
binding einde Literal 0...1 Het einde (inclusief) van de periode waarover de tijdsgebonden entiteit gedefinieerd is.
binding start Literal 0...1 De start van de periode waarover de tijdsgebonden entiteit gedefinieerd is.
is tijdspecialisatie van Entiteit 1 Duidt de bron entiteit aan waarvan deze entiteit een tijdsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor gedurende een bepaalde periode.

Tijdsinterval

Beschrijving
Een periode van tijd.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Het beginpunt van de periode.
einde DateTime 1 Het eindpunt van de periode.

Verkiezingsresultaat

Beschrijving
Individuele verkiezingsuitslag van een kandidaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal naamstemmen, gevolg, is resultaat van, is resultaat voor, plaats rangorde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal naamstemmen Integer 1 Het aantal stemmen dat is uitgebracht op de kandidaat bij de verkiezing, zonder de lijststemmen in rekening te brengen.
gevolg Code 1 Persoonlijk gevolg van de uitslag voor de kandidaat dat vastlegt of de kandidaat al dan niet kan deelnemen aan het bestuursorgaan.
is resultaat van Persoon 1 De persoon horende bij het resultaat.
is resultaat voor Kandidatenlijst 1 De lijst waarop het resultaat betrekking heeft.
plaats rangorde Integer 1 De positie in de volgorde op de lijst van effectief verkozenen of op de lijst van opvolgers, op basis van het aantal naamstemmen van de kandidaat plus het aantal overgedragen lijststemmen.

JSON-LD context

Dit profiel heeft nog geen JSON-LD context.