Openbaar Domein

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Openbaar Domein. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Basiskaart Vlaanderen
De Basiskaart Vlaanderen, ook gekend als het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is sinds eind 2013 gebiedsdekkend en groeide sindsdien uit tot de topografische basisreferentie voor alle Vlaamse organisaties die met grootschalige basisgegevens omgaan. Het vormt het logische referentiebestand voor alle terreinbeherende instanties in Vlaanderen. Deze terreinbeherende instanties hebben nood aan een breed scala aan terrein-gerelateerde informatie (bomen, groenvoorzieningen, verhardingen, …).

De Basiskaart Vlaanderen (GRB) bevat alleen informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens waardoor deze terreinbeherende instanties noodgedwongen zelf inventarisaties moeten opzetten willen ze aan deze informatienood tegemoetkomen.

Informatie over de objecten die de overheid op haar openbaar domein liggen heeft vormt namelijk een belangrijke basis voor een objectieve beheerplanning en -opvolging die resulteren in kostenefficiëntie, kwaliteitsverbetering en een betere communicatie rond de dienstverlening op vlak van dit openbaar domein. Vandaag ontbreekt een geldend gemeenschappelijk gegevensmodel voor al deze objecten in het openbaar domein.

OLSO
Met het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zet de Vlaamse overheid in op een éénduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie.

Thema openbaar domein binnen OSLO
Een nieuw thema dat binnen het OSLO²-programma wordt ontwikkeld is het thema Openbaar Domein. Om dit thema te ontwikkelen wordt een gloednieuw co-creatietraject georganiseerd in het voorjaar van 2018 onder de leiding van het OSLO²-team van Informatie Vlaanderen. Dit co-creatietraject moet uiteindelijk, door middel van een aantal interactieve sessies, leiden tot een gedragen, interoperabel domeinmodel voor het thema openbaar domein.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG yerminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit afsluitingen, muren, borstweringen en slagbomen.
Gebruik
NOTE Bron definitie: naar GRB-skeletaanvulling detail
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afsluitingtype, geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afsluitingtype AfsluitingTypeValue 1 TODO
geometrie GM_MultiCurve 1 TODO

Bak

Beschrijving
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bakType, geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bakType BakTypeValue 1 TODO
geometrie GM_Point 1 TODO

BedekkingOnbegroeidVoorkomen

Beschrijving
Niet gecompacteerd en op niet-duurzame wijze verankerd met het aardoppervlak
Gebruik
NOTE Bron definitie: GRB-skeletaanvulling detail: WSV1: Soort verharding/bedekking
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bedekkingType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bedekkingType BedekkingTypeValue 1 TODO

BedekkingTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BEDEKKING_ALGEMEEN, DOLOMIETSTEENSLAG, GRAVEL, GROND, KUNSTGRAS, MULCH, RUBBEREN_MATTEN_TEGELS, SCHELPEN, SCHORS, STEENSLAG, STEENSLAG_ROLGRIND, TERNAIR_MENGSEL, WISSELENDE_BEDEKKING, ZAND.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BEDEKKING_ALGEMEEN String 1 TODO
DOLOMIETSTEENSLAG String 1 TODO
GRAVEL String 1 TODO
GROND String 1 TODO
KUNSTGRAS String 1 TODO
MULCH String 1 TODO
RUBBEREN_MATTEN_TEGELS String 1 TODO
SCHELPEN String 1 TODO
SCHORS String 1 TODO
STEENSLAG String 1 TODO
STEENSLAG_ROLGRIND String 1 TODO
TERNAIR_MENGSEL String 1 TODO
WISSELENDE_BEDEKKING String 1 TODO
ZAND String 1 TODO

BegroeidVoorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drassigheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drassigheid DrassigheidValueType 1 TODO

BegroeiingTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BRAAKLAND, NIET_BEGROEID.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BRAAKLAND String 1 TODO
NIET_BEGROEID String 1 TODO

BeheerDeel

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie en fysiek voorkomen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BeheerElement

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak, ofwel deel uitmaakt van het aardoppervlak maar te beperkt is in oppervlakte is om een beheerdeel te vormen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BeheerGebied

Beschrijving
Begrensd en benoemd gedeelte van de openbare ruimte met een bepaalde hoofdfunctie.
Gebruik
NOTE De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (AGIV): ""Ruimte die ten dienste staat van ieder""
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beginDatum, beheerder, beheerGebiedType, eindDatum, geometrie, herkomst, id, naam, versieNr.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beginDatum Date 1 TODO
beheerder CI_ResponsibleParty 1 TODO
beheerGebiedType BeheerGebiedTypeValue 1 TODO
eindDatum Date 1 TODO
geometrie GM_Polygon 1 TODO
herkomst LI_Lineage 1 TODO
id String 1 TODO
naam String 1 TODO
versieNr int 1 TODO

BeheerGebiedAttribuut

Beschrijving
Vrij te kiezen attribuut om aan een BeheerGebied te koppelen.
Gebruik
Met een BeheerGebiedAttribuut kan men informatie rechststreeks aan een BeheerGebied hangen, in plaats van via andere elementen die ruimtelijk overlappen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sleutel, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sleutel String 1 TODO
waarde String 1 TODO

BeheerObject

Beschrijving
De hoofdklasse waar alle objecten die beheerd kunnen worden van afgeleid worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beginDatum, beheerder, eindDatum, herkomst, id, niveau, versieNr.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beginDatum Date 1 TODO
beheerder CI_ResponsibleParty 1 TODO
eindDatum Date 1 TODO
herkomst LI_Lineage 1 TODO
id int 1 TODO
niveau NiveauTypeValue 1 TODO
versieNr int 1 TODO

BestratingOnbegroeidVoorkomen

Beschrijving
Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestratingVerhardingType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestratingVerhardingType BestratingVerhardingTypeValue 1 TODO

BomenVoorkomen

Beschrijving
Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die boomvormend zijn.
Gebruik
NOTE Bron definitie: vrij naar CROW in Gegevenscatalogus IMGeo 2.1.1 (definitie BOSPLANTSOEN)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomType BoomTypeValue 1 TODO

BoomTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BOMEN_ALGEMEEN.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BOMEN_ALGEMEEN String 1 TODO

BoomVorm

Beschrijving
Individueel te onderscheiden vegetatie-element. Een boom is een overblijvende plant met een verhoute stam en een kroon (kruin).
Gebruik
NOTE Bron: Wikipedia
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: conditie, diameter, geometrie, hoogte, plantDatum, soortnaamLatijns, soortnaamNederlands, stamomtrek, type, wortelzoneDiepte, wortelzoneStraal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
conditie BoomVormConditie 1 TODO
diameter float 1 TODO
geometrie GM_Point 1 TODO
hoogte String 1 TODO
plantDatum Date 1 TODO
soortnaamLatijns String 1 TODO
soortnaamNederlands String 1 TODO
stamomtrek float 1 TODO
type BoomVormType 1 TODO
wortelzoneDiepte float 1 TODO
wortelzoneStraal float 1 TODO

BoomVormConditie

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: 0,1_BIJNA_AFGESTORVEN_BOOM, 0,2_0,5_KWIJNENDE_BOOM, 0,6_0,9_MATIG_GEZONDE_BOOM, 0_DODE_BOOM, 1_KERNGEZONDE BOOM.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
0,1_BIJNA_AFGESTORVEN_BOOM String 1 TODO
0,2_0,5_KWIJNENDE_BOOM String 1 TODO
0,6_0,9_MATIG_GEZONDE_BOOM String 1 TODO
0_DODE_BOOM String 1 TODO
1_KERNGEZONDE BOOM String 1 TODO

BoomVormType

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: GEKANDELAARD, GESCHOREN, KNOTBOOM, LEIBOOM, VRIJ_UITGROEIEND_0M, VRIJ_UITGROEIEND_3M, VRIJ_UITGROEIEND_5M, VRIJ_UITGROEIEND_7M, VRIJ_UITGROEIEND_9M.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
GEKANDELAARD String 1 TODO
GESCHOREN String 1 TODO
KNOTBOOM String 1 TODO
LEIBOOM String 1 TODO
VRIJ_UITGROEIEND_0M String 1 TODO
VRIJ_UITGROEIEND_3M String 1 TODO
VRIJ_UITGROEIEND_5M String 1 TODO
VRIJ_UITGROEIEND_7M String 1 TODO
VRIJ_UITGROEIEND_9M String 1 TODO

Deksel

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dekselFunctie, dekselType, dekselVorm, geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dekselFunctie DekselFunctieTypeValue 1 TODO
dekselType DekselTypeValue 1 TODO
dekselVorm DekselVormTypeValue 1 TODO
geometrie GM_Point 1 TODO

DekselFunctieTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BRANDKRAAN, DIVERS, DWA, EIGENDOM_WATERMAATSCHAPPIJ, ELEKTRICITEIT, GAS, RWA, TELEFOON, WATER.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BRANDKRAAN String 1 TODO
DIVERS String 1 TODO
DWA String 1 TODO
EIGENDOM_WATERMAATSCHAPPIJ String 1 TODO
ELEKTRICITEIT String 1 TODO
GAS String 1 TODO
RWA String 1 TODO
TELEFOON String 1 TODO
WATER String 1 TODO

DekselTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: HUISAANSLUITING, PARTICULIER_DEKSEL, STRAATKAP, ZICHTBAAR_DEKSEL.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
HUISAANSLUITING STRING 1 TODO
PARTICULIER_DEKSEL STRING 1 TODO
STRAATKAP STRING 1 TODO
ZICHTBAAR_DEKSEL STRING 1 TODO

DekselVormTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: CIRKELVORMIG, VIERKANT.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
CIRKELVORMIG String 1 TODO
VIERKANT String 1 TODO

DrassigheidValueType

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: MATIG_DRASSIG, NIET_DRASSIG, STERK_DRASSIG.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
MATIG_DRASSIG String 1 TODO
NIET_DRASSIG String 1 TODO
STERK_DRASSIG String 1 TODO

FysiekVoorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het fysieke voorkomen van het BeheerObject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

GeslotenOnbegroeidVoorkomen

Beschrijving
Verhardingstype gekenmerkt door een continue bedekking, waardoor er weinig voegen tussen de componenten aan te treffen zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geslotenVerhardingType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geslotenVerhardingType GeslotenVerhardingTypeValue 1 TODO

GeslotenVerhardingTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: CEMENTBETON, GESLOTEN_KUNSTSTOFVERHARDING, GESLOTEN_VERHARDING_ALGEMEEN, KWS, OPEN_KWS.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
CEMENTBETON String 1 TODO
GESLOTEN_KUNSTSTOFVERHARDING String 1 TODO
GESLOTEN_VERHARDING_ALGEMEEN String 1 TODO
KWS String 1 TODO
OPEN_KWS String 1 TODO

GrasEnKruidachtigenTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BLOEMENWEIDE, BOLLENGRASLAND, EXTENSIEF_GRASLAND, GAZON, GRAS_EN_KRUIDACHTIGEN_ALGEMEEN, GRAS_KUNSTSTOFPLATEN, GRASDALS, GRINDGAZON, RUIGTE, SPORTGAZON.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BLOEMENWEIDE String 1 TODO
BOLLENGRASLAND String 1 TODO
EXTENSIEF_GRASLAND String 1 TODO
GAZON String 1 TODO
GRAS_EN_KRUIDACHTIGEN_ALGEMEEN String 1 TODO
GRAS_KUNSTSTOFPLATEN String 1 TODO
GRASDALS String 1 TODO
GRINDGAZON String 1 TODO
RUIGTE String 1 TODO
SPORTGAZON String 1 TODO

GrasEnKruidachtigVoorkomen

Beschrijving
Vegetatietype gekenmerkt door een laagblijvende, aaneengesloten kruidachtige vegetatie. (zowel grassen als andere planten)
Gebruik
NOTE Bron definitie: naar CROW in Gegevenscatalogus IMGeo 2.1.1
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grasEnKruidachtigenType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grasEnKruidachtigenType GrasEnKruidachtigenTypeValue 1 TODO

HaagVorm

Beschrijving
Een rijvormige afscheiding van zeer beperkte breedte bestaande uit aangeplante aaneengesloten struiken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, gemiddeldeHoogte, geometrie, haagVormType, knipOppervlak, lengte, obstakelsAanwezig, plantDatum, soortnaamLatijns, soortnaamNederlands.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte float 1 TODO
gemiddeldeHoogte float 1 TODO
geometrie GM_MultiCurve 1 TODO
haagVormType HaagVormTypeValue 1 TODO
knipOppervlak float 1 TODO
lengte float 1 TODO
obstakelsAanwezig boolean 1 TODO
plantDatum Date 1 TODO
soortnaamLatijns String 1 TODO
soortnaamNederlands String 1 TODO

HaagVormTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: HAAG, HOUTKANT, HOUTWAL.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
HAAG String 1 TODO
HOUTKANT String 1 TODO
HOUTWAL String 1 TODO

HeestersTypeValue

Beschrijving
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: HEESTERMASSIEF, HEESTERS_ALGEMEEN, HEESTERS_BODEMBEDEKKEND, HEESTERS_NIET_GESLOTEN_OPGAAND, HEESTERS_SOLITAIR, STRUIKEN_ALGEMEEN.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
HEESTERMASSIEF String 1 TODO
HEESTERS_ALGEMEEN String 1 TODO
HEESTERS_BODEMBEDEKKEND String 1 TODO
HEESTERS_NIET_GESLOTEN_OPGAAND String 1 TODO
HEESTERS_SOLITAIR String 1 TODO
STRUIKEN_ALGEMEEN String 1 TODO

HeestersVoorkomen

Beschrijving
Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtacht
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heesterType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heesterType HeestersTypeValue 1 TODO

InfrastructuurElement

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Installatie

Beschrijving
Installaties zijn een diverse groep van objecten die bestaan uit afzonderlijke componenten en die over het algemeen een specifiek mechanische, hydraulische of pneumatische werking hebben.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, installatietype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Point 1 TODO
installatietype InstallatieTypeValue 1 TODO

Kast

Beschrijving
Een voor de mens niet-toegankelijke bovengrondse en beschermende ombouw waarin elektrische onderdelen en installaties, noodzakelijk voor de distributie van gas, elektriciteit en communicatiesignalen, worden ondergebracht (algemeen)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, kastType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Polygon 1 TODO
kastType KastTypeValue 1 TODO

KlimVorm

Beschrijving
Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gebondenType, geometrie, hoogte, plantDatum, soortnaamLatijns, soortnaamNederlands.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gebondenType KlimVormGebondenType 1 TODO
geometrie GM_MultiCurve 1 TODO
hoogte float 1 TODO
plantDatum Date 1 TODO
soortnaamLatijns String 1 TODO
soortnaamNederlands String 1 TODO

KlimVormGebondenType

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: GRONDGEBONDEN, NIET_GRONDGEBONDEN.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
GRONDGEBONDEN String 1 TODO
NIET_GRONDGEBONDEN String 1 TODO

NiveauTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BOVENGRONDS, GELIJKGRONDS, ONDERGRONDS.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BOVENGRONDS int 1 TODO
GELIJKGRONDS int 1 TODO
ONDERGRONDS int 1 TODO

OnbegroeidVoorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

OverigeBegroeiingVoorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begroeiingType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begroeiingType BegroeiingTypeValue 1 TODO

Paal

Beschrijving
Langwerpig verticaal (of eventueel enigszins schuin) geplaatst object, waarbij de breedte over de hele lengte ongeveer gelijk is."
Gebruik
NOTE Bron definitie: Wikipedia
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, paalType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Point 1 TODO
paalType PaalTypeValue 1 TODO

PlantbakVorm

Beschrijving
Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bereikbaar, geometrie, hoogte, oppervlakte, plantDatum, type, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bereikbaar boolean 1 TODO
geometrie GM_Polygon 1 TODO
hoogte float 1 TODO
oppervlakte float 1 TODO
plantDatum Date 1 TODO
type PlantbakVormType 1 TODO
volume float 1 TODO

PlantbakVormType

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BLOEMBAK, BLOEMENMAND, BLOEMENTOREN, BLOEMPOT.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BLOEMBAK String 1 TODO
BLOEMENMAND String 1 TODO
BLOEMENTOREN String 1 TODO
BLOEMPOT String 1 TODO

PlantenVoorkomen

Beschrijving
Algemene groep van begroeiingstypes, waarbij de aard van de samenstelling van de planten bepalend is voor het uitzicht en het beheer.
Gebruik
NOTE 'containergroep' cf. definities in codelijst PlantTypeValue
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plantType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plantType PlantTypeValue 1 TODO

PlantTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BODEMBEDEKKERS, PLANTEN_ALGEMEEN, STRUIKROZEN, VASTE_PLANTEN, WISSELPERK.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BODEMBEDEKKERS String 1 TODO
PLANTEN_ALGEMEEN String 1 TODO
STRUIKROZEN String 1 TODO
VASTE_PLANTEN String 1 TODO
WISSELPERK String 1 TODO

Rooster

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, roostertype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Point 1 TODO
roostertype RoosterTypeValue 1 TODO

RoosterTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: KROOSHEK, VEEROOSTER, VERLUCHTINGSROOSTER, WATERSLIKKER.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
KROOSHEK String 1 TODO
VEEROOSTER String 1 TODO
VERLUCHTINGSROOSTER String 1 TODO
WATERSLIKKER String 1 TODO

Sensor

Beschrijving
Apparaat bedoeld om iets waar te nemen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, sensorType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Point 1 TODO
sensorType SensorTypeValue 1 TODO

SensorTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: BEDIENINGSZUIL, CAMERA, DEBIETMETER, DETECTIELUS, FLITSPAAL, METEOPAAL, WEERSTATION.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
BEDIENINGSZUIL String 1 TODO
CAMERA String 1 TODO
DEBIETMETER String 1 TODO
DETECTIELUS String 1 TODO
FLITSPAAL String 1 TODO
METEOPAAL String 1 TODO
WEERSTATION String 1 TODO

SpeelEnSportVoorziening

Beschrijving
Toestel ontworpen of kennelijk bestemd om te spelen of te sporten
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, speelToestelType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Point 1 TODO
speelToestelType SpeelToestelTypeValue 1 TODO

SpeelToestelTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: DRAAITOESTEL, GLIJBAAN, KABELBAAN, NETSTRUCTUUR, SCHOMMEL, SKATETOESTEL, SPEELTOESTEL_ALGEMEEN, SPORTOBJECT, VOLLEDIG_OMSLOTEN, WIP, ZANDBAK.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
DRAAITOESTEL String 1 TODO
GLIJBAAN String 1 TODO
KABELBAAN String 1 TODO
NETSTRUCTUUR String 1 TODO
SCHOMMEL String 1 TODO
SKATETOESTEL String 1 TODO
SPEELTOESTEL_ALGEMEEN String 1 TODO
SPORTOBJECT String 1 TODO
VOLLEDIG_OMSLOTEN String 1 TODO
WIP String 1 TODO
ZANDBAK String 1 TODO

StraatGoot

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte float 1 TODO
geometrie GM_MultiCurve 1 TODO
type StraatGootTypeValue 1 TODO

StraatGootTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: NIET_PREFAB, PREFAB.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
NIET_PREFAB String 1 TODO
PREFAB String 1 TODO

StraatMeubilair

Beschrijving
Straatmeubilair is een diverse groep van objecten die in het algemeen in de openbare ruimte staan (zowel corridor- als surplusgebied)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, straatMeubilairType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Point 1 TODO
straatMeubilairType StraatMeubilairTypeValue 1 TODO

StraatMeubilairTypeValue

TaludTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: TOT_1_3, VAN_1_2_EN_STEILER, VAN_1_3_TOT_1_2.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
TOT_1_3 String 1 TODO
VAN_1_2_EN_STEILER String 1 TODO
VAN_1_3_TOT_1_2 String 1 TODO

TerreinDeel

Beschrijving
Gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemiddeldeBreedte, geometrie, lengte, oppervlakte, terreinDeelType.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemiddeldeBreedte float 1 TODO
geometrie GM_Polygon 1 TODO
lengte float 1 TODO
oppervlakte float 1 TODO
terreinDeelType TerreinDeelTypeValue 1 TODO

TerreinDeelTypeValue

Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
AANLIGGEND_GELIJKGRONDS_FIETSPAD String 1 TODO
AANLIGGEND_VERHOOGD_FIETSPAD String 1 TODO
AKKERLAND String 1 TODO
BARBECUEZONE String 1 TODO
BINNENTUIN String 1 TODO
BOTANISCHE_RUIMTE String 1 TODO
BUSHALTEHAVEN String 1 TODO
BUSSTROOK String 1 TODO
DIERENHOKTERREIN String 1 TODO
DIERENLOOPWEIDE String 1 TODO
DOOLHOF String 1 TODO
ECOLOGISCHE_RUIMTE String 1 TODO
FIETSPAD_ALGEMEEN String 1 TODO
FIETSSUGGESTIESTROOK String 1 TODO
FRUITTEELT String 1 TODO
GROENDAK String 1 TODO
GROENTENTEELT String 1 TODO
GROENVOORZIENING String 1 TODO
GROENVOORZIENING_VERHOOGD String 1 TODO
HONDENTOILET String 1 TODO
HONDENUITLAATPLAATS String 1 TODO
HORECATERREIN String 1 TODO
MIDDENBERM String 1 TODO
OEVER String 1 TODO
OPRIT String 1 TODO
OVERSTEEKPLAATS_VOETGANGERS String 1 TODO
PARKEERVLAK String 1 TODO
PECHSTROOK String 1 TODO
PETANQUE_VELD String 1 TODO
RECREATIEVE_RUIMTE String 1 TODO
RIJBAAN String 1 TODO
SPEELRUIMTE String 1 TODO
SPEELTERREIN String 1 TODO
SPEELTERREIN_SKATETERREIN String 1 TODO
SPOORWEGBERM String 1 TODO
SPORTTERREIN String 1 TODO
TERREINDEEL_ALGEMEEN String 1 TODO
TIJDELIJK_GROEN String 1 TODO
TRACTORSLUIS String 1 TODO
TRAGE_WEG String 1 TODO
TUSSENBERM String 1 TODO
VERKEERSDREMPEL String 1 TODO
VERKEERSEILAND String 1 TODO
VOETGANGERSGEBIED String 1 TODO
VOETPAD String 1 TODO
VOETWEG_PAD String 1 TODO
VRIJLIGGEND_FIETSPAD String 1 TODO
WADI String 1 TODO
WEGBERM String 1 TODO
WEILAND String 1 TODO
ZIJBERM String 1 TODO

TerreinVoorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels boolean 1 TODO
talud TaludTypeValue 1 TODO

VegetatieElement

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

WaterDeel

Beschrijving
Gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de tijdelijke of permanente aanwezigheid van oppervlaktewater, met een bepaalde hieraan verbonden functie.
Gebruik
NOTE GRB Lexicon: Definitie Watergang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop

Beschrijving
Gebied dat zorgt voor het verzamelen en transporteren van de horizontale afvloeiing van neerslag- en bronwater.
Gebruik
NOTE Bron: naar GRB Lexicon: Definitie Waterloop
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemiddeldeBreedte, geometrie, lengte, naam, oppervlakte, waterlooptype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemiddeldeBreedte float 1 TODO
geometrie GM_Polygon 1 TODO
lengte float 1 TODO
naam String 1 TODO
oppervlakte float 1 TODO
waterlooptype WaterloopTypeValue 1 TODO

WaterloopTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: GRACHT, RIVIER_KANAAL, SLOOT_BEEK.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
GRACHT String 1 TODO
RIVIER_KANAAL String 1 TODO
SLOOT_BEEK String 1 TODO

WaterTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: DIEP_WATER, DIEP_WATER_MET_OEVERVEGETATIE, ONDIEP_WATER.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
DIEP_WATER String 1 TODO
DIEP_WATER_MET_OEVERVEGETATIE String 1 TODO
ONDIEP_WATER String 1 TODO

Watervlak

Beschrijving
Het gedeelte van het landoppervlak dat wordt ingenomen door stilstaand water en dat in hoofdzaak geen deel uitmaakt van het hydrografisch netwerk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, naam, oppervlakte, watervlaktype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie GM_Polygon 1 TODO
naam String 1 TODO
oppervlakte float 1 TODO
watervlaktype WatervlakTypeValue 1 TODO

WatervlakTypeValue

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: MEER, POEL, SLOTGRACHT, VEN, VIJVER.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
MEER String 1 TODO
POEL String 1 TODO
SLOTGRACHT String 1 TODO
VEN String 1 TODO
VIJVER String 1 TODO

WaterVoorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: watertype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
watertype WaterTypeValue 1 TODO

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/subsidie.jsonld