Openbaar Domein

Dit document beschrijft een conceptueel informatiemodel, in dit geval Openbaar Domein. Dit document beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.


Dit informatiemodel vormt de basis voor de uitwisseling van inventarisatiegegevens met betrekking tot het openbaar domein. Verder werden een aantal thematische uitbreidingen uitgewerkt als leidraad voor de inventarisatie in praktijk.


Verder kunnen deze vocabularia en de verschillende objecten worden gecombineerd ter ondersteuning van een bepaalde use case. Hieronder vindt u een overzicht van use cases waarvoor reeds domein specifieke applicatieprofielen werden voorzien.

Samenvatting

Basiskaart Vlaanderen De Basiskaart Vlaanderen, ook gekend als het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is sinds eind 2013 gebiedsdekkend en groeide sindsdien uit tot de topografische basisreferentie voor alle Vlaamse organisaties die met grootschalige basisgegevens omgaan. Het vormt het logische referentiebestand voor alle terreinbeherende instanties in Vlaanderen. Deze terreinbeherende instanties hebben nood aan een breed scala aan terrein-gerelateerde informatie (bomen, groenvoorzieningen, verhardingen, …).

De Basiskaart Vlaanderen (GRB) bevat alleen informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens waardoor deze terreinbeherende instanties noodgedwongen zelf inventarisaties moeten opzetten willen ze aan deze informatienood tegemoetkomen.

Informatie over de objecten die de overheid op haar openbaar domein liggen heeft vormt namelijk een belangrijke basis voor een objectieve beheerplanning en -opvolging die resulteren in kostenefficiëntie, kwaliteitsverbetering en een betere communicatie rond de dienstverlening op vlak van dit openbaar domein. Vandaag ontbreekt een geldend gemeenschappelijk gegevensmodel voor al deze objecten in het openbaar domein.

OLSO Met het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zet de Vlaamse overheid in op een éénduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie.

Thema openbaar domein binnen OSLO Een nieuw thema dat binnen het OSLO²-programma wordt ontwikkeld is het thema Openbaar Domein. Om dit thema te ontwikkelen wordt een gloednieuw co-creatietraject georganiseerd in het voorjaar van 2018 onder de leiding van het OSLO²-team van Informatie Vlaanderen. Dit co-creatietraject moet uiteindelijk, door middel van een aantal interactieve sessies, leiden tot een gedragen, interoperabel domeinmodel voor het thema openbaar domein.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG yerminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Geometrie | Multi Curve | Polygoon | Punt | Relatie Object |

Entiteiten

Begroeid Voorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drassigheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drassigheid DrassigheidWaarde 0...1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.

Beheerdeel

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie en fysiek voorkomen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: , voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
voorkomen FysiekVoorkomen 1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerdeel.

Beheerelement

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak, ofwel deel uitmaakt van het aardoppervlak maar te beperkt is in oppervlakte is om een beheerdeel te vormen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Beheergebied

Beschrijving
Begrensd en benoemd gedeelte van de openbare ruimte met een bepaalde hoofdfunctie.
Gebruik
De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (AGIV): "Ruimte die ten dienste staat van iedereen (algemeen belang), zonder beperking naar specifieke gemeenschappen. De openbare ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk". Voorbeeld: een stadspark is parkzone, om hiermee aan te duiden dat de zone is ontworpen is om recreatie en natuur samen te laten plaatsvinden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 1 Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam String 0...1 Een naam voor het gebied.

Beheerobject

Beschrijving
De hoofdklasse waar alle objecten die beheerd kunnen worden van afgeleid worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, einddatum, geometrie, niveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 1 Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het object.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergrond, nul met gelijkgronds en positieve waarden met bovengronds.

Collectie

Beschrijving
Een verzameling van individuele objecten, wordt objecten met een functionele relatie samen te nemen.
Gebruik
Bijvoorbeeld, alle objecten op het openbaar domein die bij een verkeersplateau horen maar niet noodzakelijk een rechtstreekse ruimtelijke relatie hebben.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat Beheerobject 0...* Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie.
titel String 1 Een titel voor de collectie.

Fysiek Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het fysieke voorkomen van het beheerobject.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Infrastructuurelement

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onbegroeid Voorkomen

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, contactinfo, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam String 0...1 Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bijvoorbeeld een commerciële naam of informele naam.
contactinfo Contactinfo 0...1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de Organisatie te contacteren.
voorkeursnaam String 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Terrein Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 TODO

Terreindeel

Beschrijving
Gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemiddelde breedte, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemiddelde breedte Double 0...1 TODO
lengte Double 0...1 TODO
oppervlakte Double 0...1 TODO

Vegetatie Element

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, plantdatum, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Double 0...1 TODO
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Waterdeel

Beschrijving
Gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de tijdelijke of permanente aanwezigheid van oppervlaktewater, met een bepaalde hieraan verbonden functie
Gebruik
GRB Lexicon: Definitie Watergang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Multi Curve

Beschrijving
A MultiCurve is a 1-dimensional GeometryCollection whose elements are Curves. A MultiCurve defines a set of methods for its subclasses and is included for reasons of extensibility. A MultiCurve is simple if and only if all of its elements are simple and t
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Polygoon

Beschrijving
Oppervlak bestaande uit 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen. Elke binnengrens vormt een gat in de polygoon.
Gebruik
De grenzen zijn zgn lineaire ringen, ttz het zijn gesloten (niet zelfsnijdende) lijnstringen. De buitengrens wordt onderscheiden vd binnengrens door resp de kloksgewijze en tegenkloksgewijze richting waarin de ring loopt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Punt

Beschrijving
Nuldimensioneel object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: wgs84 latitude, wgs84 longtitude.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
wgs84 latitude Double 1 Breedte van de positie vh punt volgens het coördinaatsysteem WGS84.
wgs84 longtitude Double 1 Lengte van de positie vh punt volgens het coördinaatsysteem WGS84.

Relatie Object

Beschrijving
Object dat dient om vanuit een beheerobject naar te verwijzen.
Gebruik
Voorbeeld: een bepaalde GRACHT wordt in dit geval gedefinieerd door te verwijzen naar een relatieobject met volgende eigenschappen: UUID = 289130, bronNaam = GRB
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bronnaam, uuid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bronnaam String 1 De naam van de bron.
uuid String 1 Een globaal unieke identificator voor het object.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/openbaardomein.jsonld