Toestemming AP

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Toestemming AP. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft de Contactvoorkeurenmodule, een generieke bouwsteen van Informatie Vlaanderen.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG yerminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Agent | Contactvoorkeur | Contactvoorkeur Descriptor | Organisatie | Publieke Dienstverlening | Publieke Organisatie | Toestemming | Toestemming Descriptor |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
De agent is de data subject van de Toestemming. De Agent vertegenwoordig de natuurlijk persoon, persoon in een bepaalde hoedanigheid of de organisatie die uitdrukkelijk toestemming verleend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contactvoorkeur

Beschrijving
Een expliciete toestemming voor het bijhouden en gebruiken van contactgegevens,gegeven door een bepaalde Agent die het onderwerp vormt van de contactgegevens of hiervoor bevoegd is.
Gebruik
Contactvoorkeur is een subklasse van <a href="#Toestemming">Toestemming
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactkanaal, email, frequentie, notificatiecategorie, telefoon.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactkanaal Contactkanaal 1 Het kanaal of medium langs waar een gebruiker gecontacteerd kan worden. Bijvoorbeeld sms of e-mail. Het contactkanaal is één van de contactkanalen die door de data controller werd geconfigureerd in de ContactvoorkeurDescriptor.
email String 0...1 Het e-mail adres waarvoor de Agent toestemming verleende om gecontacteerd te worden. Per contactvoorkeur kan één e-mail adres of telefoonnummer worden bijgehouden.
frequentie Contactfrequentie 0...1 De frequentie waarmee de Agent gecontacteerd mag worden.
notificatiecategorie Notificatiecategorie 0...1 De notificatie categorie waarvoor de Agent toestemming verleende om gecontacteerd te worden.
telefoon String 0...1 Het telefoonnummer waarvoor de Agent toestemming verleende om gecontacteerd te worden. Per contactvoorkeur kan één e-mail adres of telefoonnummer worden bijgehouden.

Contactvoorkeur Descriptor

Beschrijving
De blauwdruk van een contactvoorkeur zoals geconfigureerd door de data controller. Omvat de contact kanalen langs waar eindgebruikers communicatie of notificaties kunnen ontvangen.
Gebruik
ContactvoorkeurDescriptor is een subklasse van <a href="#ToestemmingDescriptor">ToestemmingDescriptor
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactkanaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactkanaal Contactkanaal 1...* Het kanaal of medium langs waar een gebruiker gecontacteerd kan worden. Bijvoorbeeld sms of e-mail.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een Publieke Dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in,de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector,ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Toestemming

Beschrijving
Een expliciete toestemming,gegeven door een bepaalde Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: data subject, descriptor, dossier, gegeven op, status, vervalt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
data subject Agent 1 Verwijst naar de Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie waarvoor toestemming verleend werd.
descriptor ToestemmingDescriptor 1 Verwijzing naar de ToestemmingDescriptor die de blauwdruk vormt voor de toestemming.
dossier Literal 0...* Een beperking die wordt opgelegd aan de toestemming door het data subject. Bv. in de context van het versturen van notificaties m.b.t. lopende publieke dienstverlening, kan een beperking verwijzen naar het specifieke dossier waarvoor de toestemming geldig is. Hierdoor wordt dezelfde toestemming niet automatisch geldig voor nieuwe insanties van diezelfde dienstverlening. Zo is in de context van studietoelagen de toestemming bijvoorbeeld enkel geldig voor notificaties over een bepaald aanvraagdossier. Voor een nieuwe aanvraag zal opnieuw een toestemming gegeven moeten worden.
gegeven op Date 1 De datum waarop de toestemming werd verleend.
status ToestemmingStatus 1 De status geeft aan of de toestemming al dan niet actief is.
vervalt Date 0...1 De datum waarop de toestemming vervalt.

Toestemming Descriptor

Beschrijving
De blauwdruk van een toestemming zoals geconfigureerd door de data controller. Omvat o.a. informatie over de databron en data processor.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: data controller, data processor, databron, is gerelateerd met, label, toestemmingsvraag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
data controller PubliekeOrganisatie 1 De entiteit die beslist over het doel, de voorwaarden en de manier waarop persoonlijke informatie verwerkt wordt.
data processor Organisatie 1...* De entiteit die persoonlijke informatie verwerkt namens de data controller.
databron PubliekeOrganisatie 0...1 De entiteit die de technische beheerder is van de persoonlijke informatie.
is gerelateerd met PubliekeDienstverlening 0...1 De Publieke Dienstverlening waarbinnen de toestemming kadert.
label String 1 Een label voor de ToestemmingDescriptor.
toestemmingsvraag Toestemmingsvraag 1 De vraag die gesteld wordt aan gebruikers om hun toestemming te verlenen.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/toestemming.jsonld