Wegenregister

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Wegenregister. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd als Kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep semantiek en bevindt zich in een evaluatieperiode. Indien de evaluatie positief beoordeeld wordt door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op basis van een aantal referentie implementaties en het behandelen van eventuele feedback wordt dit document gepromoot tot Standaard in het beschreven domein.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Europese Weg | Gemeentenaam | Genummerde Weg | Nationale Weg | Ongelijkgrondse Kruising | Organisatie | Referentiepunt | Straatnaam | Wegknoop | Wegsegment |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Aantal Rijstroken | Afstand | Geometrie | Identificator | Lengte | Lijnstring | Punt | Wegbreedte |

Entiteiten

Europese Weg

Beschrijving
Een verzameling weglinksequenties en of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk, gekenmerkt door zijn Europese routenummer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: europees wegnummer, identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
europees wegnummer String 1 Code die de route in het internationaal E-wegennetwerk identificeert. De code begint steeds met de letter “E” en wordt vervolledigd door een getal met 1,2 of 3 cijfers.
identificator Identificator 1 TODO

Gemeentenaam

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Genummerde Weg

Beschrijving
Een verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk. De route wordt gekenmerkt door een technische code die wordt toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: genummerdeWegnummer, identificator, richting, volgnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
genummerdeWegnummer String 1 Technische code van een genummerde weg toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer Gebruik hiervoor ident8
identificator Identificator 1 TODO
richting GenumWegLktRichting 1 De richting waarin de IDENT8 geldt ten opzichte van de zin van de wegsegmentvector
volgnummer Integer 1 Volgnummer van het wegsegment in de ordening van de genummerde weg.

Nationale Weg

Beschrijving
Een verzameling weglinksequenties en of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk. De route wordt gekenmerkt door een nationaal wegnummer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, nationaleWegnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator Identificator 1 TODO
nationaleWegnummer String 1 Code die de route in het nationale wegennetwerk identificeert. Gebruik hiervoor de ident2

Ongelijkgrondse Kruising

Beschrijving
Relatie die bij een ongelijkgrondse kruising van twee wegsegmenten aanduidt welk wegsegment zich bovenaan bevindt en welk wegsegment zich onderaan bevindt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bovenliggend wegsegment, identificator, onderliggend wegsegment, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bovenliggend wegsegment Wegsegment 1 Het bovenliggende wegsegment
identificator Identificator 1 TODO
onderliggend wegsegment Wegsegment 1 Het onderliggend wegsegment
type OgkruisingLktType 1 Het type ongelijkgrondse kruising (brug/tunnel)

Organisatie

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Referentiepunt

Beschrijving
De rijbaanbreedte van een wegsegment wordt uitgedrukt in meter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, identificator, locatie, staat langs.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Punt 1 De locatie van het referentiepunt
identificator Identificator 1 TODO
locatie Afstand 1 Afstand vanaf het begin van de route of een ander referentiepunt tot het punt waar een markeringspost zich bevindt.
staat langs GenummerdeWeg Technische code van de genummerde weg waartoe het referentiepunt behoort. Hiervoor wordt via een ident8 verwezen naar een genummerde weg. De ident8 is technische code van een genummerde weg toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer

Straatnaam

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wegknoop

Beschrijving
Ruimtelijk puntobject dat gebruikt wordt om de connectiviteit tussen 2 wegsegmenten te beschrijven of om een significant ruimtelijk object voor te stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, identificator, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Punt 1 De locatie van de wegknoop
identificator Identificator 1 TODO
type WegknoopLktType 1 Het type wegknoop

Wegsegment

Beschrijving
Lineair object dat de connectiviteit tussen 2 punten in het netwerk beschrijft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijstroken, beginknoop, behoort tot, behoort tot, behoort tot, eindknoop, identificator, linkergemeentenaam, linkerstraatnaam, methode wegsegmentgeometrie, middelijn geometrie, morfologische wegklasse, rechtergemeentenaam, rechterstraatnaam, toegangsbeperking, wegbeheerder, wegbreedte, wegcategorie, wegsegmentstatus, wegverharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijstroken AantalRijstroken 1...* Het aantal rijstroken van een wegsegment
beginknoop Wegknoop 0...1 De beginknoop van het wegsegment
behoort tot EuropeseWeg 0...* Attribuut dat aangeeft dat een wegsegment behoort tot een route die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk. De route wordt gekenmerkt door een Europees wegnummer.
behoort tot NationaleWeg 0...* Attribuut dat aangeeft dat een wegsegment behoort tot een route die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk. De route wordt gekenmerkt door een nationaal wegnummer.
behoort tot GenummerdeWeg 0...* Attribuut dat aangeeft dat een wegsegment behoort tot een route die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk. De route wordt gekenmerkt door een technische code die wordt toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer.
eindknoop Wegknoop 0...1 De eindknoop van het wegsegment
identificator Identificator 1 TODO
linkergemeentenaam Gemeentenaam 1 TODO De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
linkerstraatnaam Straatnaam 1 Straatnaam voorkomend aan de linkerstraatkant De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
methode wegsegmentgeometrie WegsegmentLktMethode 1 Aanduiding van de kwaliteit/betrouwbaarheid van de geometrie van het wegsegment aan de hand van de methode gebruikt om deze geometrie te bepalen.
middelijn geometrie Lijnstring 1 De geometrie die de middellijn van het wegsegment vertegenwoordigt.
morfologische wegklasse WegsegmentLktMorf 1 Beschrijft bepaalde aspecten van de morfologische vorm die een weg kan aannemen.
rechtergemeentenaam Gemeentenaam 1 TODO De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
rechterstraatnaam Straatnaam 1 Straatnaam voorkomend aan de rechterstraatkant De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
toegangsbeperking WegsegmentLktToegangsbeperking 1 De toegankelijkheid van het wegsegment voor de weggebruiker
wegbeheerder Organisatie 1 De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de weg op het terrein.
wegbreedte Wegbreedte 1...* De rijbaanbreedte van een wegsegment De rijbaanbreedte van een wegsegment wordt uitgedrukt in meter
wegcategorie WegsegmentLktWegcat 1 Wegcategorie zoals gedefinieerd in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen
wegsegmentstatus WegsegmentLktStatus 1 De status van het wegsegment
wegverharding WegverhardingLktVerharding 1 Het type wegverharding van een wegsegment

Datatypes

Aantal Rijstroken

Beschrijving
het aantal rijstroken van een wegsegment
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal, richting, tot positie, van positie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal Integer 1 Het aantal rijstroken van het wegsegment
richting RijstrokenLktRichting 1 De richting waarin het aantal rijstroken geldt ten opzichte van de zin van de wegsegmentvector
tot positie Lengte 1 De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.
van positie Lengte 1 De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Afstand

Beschrijving
Gebruikt als een type voor het retourneren van afstanden en mogelijk lengtes.
Gebruik
Wees voorzichtig bij het gebruik van afstand waarbij lengte wordt bedoeld. De afstand van begin tot einde van een curve is niet de lengte van de curve, maar vertegenwoordigt de lengte van de kortste curve tussen deze twee punten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten, lijnen, polygonen en coördinaten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: als GML, als WKT.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
als GML GetypeerdeString 0...1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
als WKT GetypeerdeString 0...1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Identificator

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: notatie, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op, versie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
notatie GetypeerdeString 1 TODO Type vd string slaat op het identifierscheme (incl de version ervan), de string zelf op de eigenlijke identifier. Zie definitie Identificator.
toegekend door Agent 0...1 TODO
toegekend door (String) Agent 0...1 TODO
toegekend op DateTime 0...1 TODO
versie Double 0...1 TODO

Lengte

Beschrijving
De maat van de afstand als een integraal, d.w.z. de grens van een oneindige som van afstanden tussen punten op een kromme. Bijvoorbeeld de lengte van de curve, de omtrek van een polygoon als de lengte van de grens.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: meeteenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
meeteenheid Lengte-eenheid 1 Meeteenheid bij de numerieke hoeveelheid die is opgegeven of gemeten voor een fysieke entiteit
waarde Decimal 1 Aangegeven of gemeten fysieke grootte uitgedrukt als een numerieke hoeveelheid

Lijnstring

Beschrijving
Curve met lineaire interpolatie tussen de punten. Elk opeenvolgend paar punten vormt een lijnsegment. De lijnstring heeft ten minste twee punten.
Gebruik
Een curve is een 1-dimensioneel geometrisch object gedefinieerd als een sequentie van punten. De interpolatie kan op verschillende manieren gebeuren (bv lineair bij een lijnstring).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Punt

Beschrijving
Een 0-dimensioneel geometrisch object dat een bepaalde locatie in een coördinaatruimte voorstelt. Heeft een x-coördinaat en een y-coördinaat. Kan ook een z-coördinaat (hoogte) en een m-coördinaat (afstand langs een curve) hebben.
Gebruik
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wegbreedte

Beschrijving
De rijbaanbreedte van een wegsegment
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, tot positie, van positie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Integer 1 Breedte van de rijbaan gemeten als gemiddelde waarde Breedte van de rijbaan gemeten als gemiddelde waarde in meter
tot positie Lengte 1 De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment
van positie Lengte 1 De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/