Begraafplaatsenbeheer

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Begraafplaatsenbeheer. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Bij het beheer van een begraafplaats zijn er verscheidene objecten die geïnventariseerd moeten worden. Het gehele Gegevensmodel Openbaar Domein is niet noodzakelijk, daarom kan men een apart applicatieprofiel voorzien die de nodige objecten binnen het Gegevensmodel Openbaar Domein samenneemt die relevant zijn voor het beheer van begraafplaatsen.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Aanplakbord

Beschrijving
(Paalvormige en duurzame verankering van) signalisatie langsheen de openbare weg met allerlei aankondigingen, al of niet van commerciële aard, op te plakken
Gebruik
Voornamelijk voor reclameborden en verkiezingsdrukwerk. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI12: Paal signalisatie publiciteit en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q4379881).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting (afgeleid)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afsluiting spandraad en -ketting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit spandraad en/of kettingen.
Gebruik
Verschilt van een draadafsluiting. Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Spandraad en -ketting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Begraafplaats

Beschrijving
Gebied waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actieve lijkbezorging, lichte recreatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actieve lijkbezorging Boolean 1 Duidt aan of er al dan niet nog aan actieve lijkbezorging gedaan wordt op de begraafplaats.
lichte recreatie Boolean 1 Geeft aan of de begraafplaats al dan niet geschikt is voor lichte recreatie.

Begraafplaats rij

Beschrijving
Een rij is een verzameling graven van hetzelfde type. Een rij ligt typisch volledig binnen een bepaald blok.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bestendige afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding die statisch is in vorm en geen doorgang toelaat.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Collectie

Beschrijving
Een verzameling van individuele objecten waartussen een functionele relatie bestaat.
Gebruik
Bijvoorbeeld, alle objecten op het openbaar domein die bij een verkeersplateau horen maar niet noodzakelijk een rechtstreekse ruimtelijke relatie hebben.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat FysiekObject 0...* Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie.
titel String 1 Een titel voor de collectie.

Columbarium

Beschrijving
Een columbarium is een muur met nissen waarin urnen geplaatst worden.
Gebruik
Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - BPU1: Columbarium
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Deel

Beschrijving
Homogeen gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige hoofdfunctie en fysiek voorkomen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
voorkomen FysiekVoorkomen 1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerdeel.

Deksel

Beschrijving
Een object om een holte of hol voorwerp af te sluiten.
Gebruik
Deksel voor een holte gelegen in het maaiveld. Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q2488579)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: deksel vorm, nutsvoorzieningscode, rioleringscode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
deksel vorm DekselVormWaarde 1 De vorm van het deksel. Link
nutsvoorzieningscode Nutsvoorzieningscodes 0...1 Aanduiding van de soort nutsvoorziening. Gebruik de GRB codelijst: WNC nutsvoorzieningscode. Link
rioleringscode Rioleringscode 0...1 De rioleringscode is een arbitraire notitie van waarneembare eigenschappen van het deksel m.b.t. de beheerder en de functie van de ondergrondse ioleringsleiding. Gebruik de GRB codelijst: WRC1: Rioleringscode. Link

Draadafsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit draad.
Gebruik
Verschillend van een spandraad of -ketting. Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Draadafsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Element

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fietsstalling

Beschrijving
Een fietsstalling is het geheel aan palen en/of verankeringspunten van een constructie bestemd voor het vastmaken van fietsen, gelegen op het openbare domein.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI16: Fietsstalling. Met het attribuut overdekt als True: GRB-basis - WGA3: Overdekte fietsstalling.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afsluitbaar, capaciteit, fietsdelen, overdekt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afsluitbaar Boolean 1 Duidt aan of de fietsstalling al dan niet kan afgesloten worden om toegang voor onbevoegden te verhinderen.
capaciteit Int 1 Geeft aan hoeveel fietsen gestald kunnen worden aan of in de fietsenstalling.
fietsdelen Boolean 1 Duidt aan of de fietsstalling al dan niet gebruikt wordt voor deelfietsen.
overdekt Boolean 1 Duidt aan of de fietsstalling al dan niet overdekt is.

Fysiek Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het fysieke voorkomen van het object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gebied

Beschrijving
Een ruimte met daarin objecten in de openbare ruimte die samen een hoofdfunctie hebben.
Gebruik
De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (Informatie Vlaanderen): "Ruimte die ten dienste staat van iedereen (algemeen belang), zonder beperking naar specifieke gemeenschappen. De openbare ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk". Voorbeeld: een stadspark is parkzone, om hiermee aan te duiden dat de zone is ontworpen is om recreatie en natuur samen te laten plaatsvinden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, eigenaar, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 0...1 Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied.
eigenaar Organisatie 0...1 De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het gebied.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Graf

Beschrijving
Plaats waar iemand begraven ligt.
Gebruik
Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer: BPG1 Grafrand (afgeleid)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bezetting, capaciteit, grafkelder aanwezig, grafteken, graftype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bezetting Integer 1 Geeft het aantal bezette plaatsen van een graf weer.
capaciteit Integer 1 Geeft het aantal beschikbare plaatsen van een graf weer.
grafkelder aanwezig Boolean 1 Duidt aan of het graf voorzien is van een ondergrondse of bovengrondse ruimte.
grafteken Boolean 1 Duidt aan of er al dan niet een grafteken, bijvoorbeeld een zerk, aanwezig is.
graftype Graftypes 1 Het type graf. Link

Groendak

Beschrijving
Dak dat doelbewust begroeid is met planten.
Gebruik
cf. GRB Lexicon: kan deel uitmaken van particulier gebied
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Groenvlak

Beschrijving
Terreindeel met aangelegde en beheerde begroeiing, met een hoofdzakelijk visueel-structurerende functie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Infozuil

Beschrijving
(Paalvormige en duurzame verankering van) signalisatie langsheen de openbare weg met allerlei aankondigingen, al of niet van commerciële aard, op te plakken.
Gebruik
Voornamelijk ten behoeve van het verspreiden van informatie (Stratenplan, inforbord gemeente ...). Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI12: Paal signalisatie publiciteit.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Infrastructuurelement

Beschrijving
Individueel object op het Openbaar Domein dat niet vegetatief is
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Materialen 0...* Materiaal waar het object uit vervaardigd is. Link

Lichtpunt

Beschrijving
Elk lichtpunt dat is ingewerkt in het maaiveld of op een paaltje op beperkte hoogte boven het maaiveld (tot 2 meter) en dat gebruikt wordt als randverlichting (bvb verlichting van monument, parking,...), naast de openbare straatverlichting
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI20: Lichtpunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Normandische afsluiting

Beschrijving
Een afsluiting die typisch bestaat uit betonnen palen met betonnen dwarsbalken.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Normandische afsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Object

Beschrijving
De hoofdklasse waar alle objecten die geïnventariseerd kunnen worden van afgeleid worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, eigenaar, einddatum, geometrie, nauwkeurigheid, niveau, relatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 0...1 Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het object.
eigenaar Organisatie 0...1 De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.

Openbaar toilet

Beschrijving
Een toilet dat bestemd is voor algemeen gebruik en dat zich bevindt in de openbare ruimte of op een locatie met veel passanten, zoals in trein- of benzinestations, of op een evenemententerrein.
Gebruik
Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q813966)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: verzinkbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
verzinkbaar Boolean 1 Geeft aan dat het element ondergronds opgeborgen kan worden.

Openbare straatverlichting aan gevel of muur

Beschrijving
Een openbaar lichtpunt dat is bevestigd aan de gevel van een gebouw of constructie of bevestigd is aan een muur en dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten.
Gebruik
Omvat bijvoorbeeld ook de plafondverlichting in tunnels. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI31: Openbare straatverlichting aan gevel/muur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Openbare verlichting

Beschrijving
Een openbare lichtpunt dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI31: Openbare straatverlichting aan gevel/muur; WPI20: Lichtpunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Openbare vuilnisbak

Beschrijving
Deels in de grond ingewerkte of verankerde vuilnisbak, bestemd voor het deponeren van afval van de voorbijgangers en gelegen op het openbare domein.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI15: Openbare vuilnisbak
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, contactinfo, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam String 0...1 Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bijvoorbeeld een commerciële naam of informele naam.
contactinfo Contactinfo 0...1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de Organisatie te contacteren.
voorkeursnaam String 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Paneel

Beschrijving
Een afsluiting opgebouwd uit een of meerdere panelen.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - houten paneel en afsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rooster

Beschrijving
Een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak.
Gebruik
Naar GRB-basis - KNW6: Rooster (afgeleid)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Selectieve afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare afsluiting die gebruikt kan worden om selectief en/of periodiek toegang te verlenen aan voertuigen, fietsers en/of voetgangers.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting (afgeleid)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Slagboom

Beschrijving
Een afsluitingsmechanisme met slagboomarmen dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - WSB: Slagboom
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Straatkolk

Beschrijving
Afvoeropening dat op regelmatige afstand geplaatst wordt met het oog op de afwatering van de wegbaan.
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI9: Straatkolk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: straatkolktype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
straatkolktype Straatkolktypes 1 Het type straatkolk. Link

Straatmeubilair

Beschrijving
Straatmeubilair is een diverse groep van objecten die in het algemeen in de openbare ruimte staan (zowel corridor- als surplusgebied)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: verplaatsbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
verplaatsbaar Boolean 0...1 Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.

Strooiweide

Beschrijving
Plaats, meestal grasperkje, op het kerkhof waar assen van overledenen uitgestrooid worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Terrein Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link