Besluit Mobiliteit

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Besluit Mobiliteit. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en laat toe om aanvullende reglementen, inname- en signalisatievergunningen gelinkt op te maken en te ontsluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om als lokaal bestuur gestructureerde besluiten inzake mobiliteit op te stellen en te publiceren. Een mobiliteitsbesluit kan momenteel een aanvullend of tijdelijk reglement zijn of een vergunning voor inname en/of signalisatie.

Een vergunning bestaat ondermeer uit informatie over de aanvrager, datum van aanvraag, de opdrachtgever, uitvoerder en datum waarop de vergunning goedgekeurd wordt. Deze wordt verder opgesplitst in inname- en signalisatievergunning die link bevatten naar de effectieve inname en signalisatie die vergund wordt. Om bepaalde signalisatie te mogen plaatsen moet er een aanvullend reglement opgesteld worden. Merk op dat Signalisatie en Verkeerssignalisatie onderhevig zijn aan veranderingen door het OSLO-traject Verkeersbordendatabank.

Een aanvullend reglement is een specifiek besluit waarbij de artikelen mobiliteitsmaatregelen beschrijven. Zo'n mobiliteitsmaatregel kan bijvoorbeeld gaan over een zone 30 invoeren of een omleiding invoeren. Waar Mobiliteitsmaatregel de overkoepelende term is, is de Verkeersmaatregel een specifieke invulling van de wegcode, bijvoorbeeld 'zone 30' is de verkeersmaatregel die hoort bij verkeersbord F4a.

Het "netto"-resultaat van de inname(s) en het toepassen van mobiliteitsmaatregelen kan ervoor zorgen dat er mobiliteitshinder(s) ontstaat. Deze laatste entiteit bevat de link naar specifieke doelgroepen zodat er beter gecommuniceerd kan worden over de mobiliteitshinder.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.

Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Agentschap Binnenlands Bestuur is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Aanvullend Reglement

Beschrijving
Een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer is een besluit met betrekking tot de aanpassing van de algemene wegcode aan plaatselijke omstandigheden met een blijvend of periodiek karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tijdsinterval.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tijdsinterval Tijdsinterval 0...* Periode waarbinnen het aanvullend reglement geldig is. Aanvullend reglement kan uit meerdere periodes bestaan.

Artikel

Beschrijving
Formeel afgebakend onderdeel van een besluit,dat een of meer van de beoogde rechtsgevolgen beschrijft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft mobiliteitsmaatregel, heeft voorwaarde, is onderdeel van, nummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft mobiliteitsmaatregel Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel die beschreven staat in het artikel.
heeft voorwaarde Voorwaarde 0...* Voorwaarde waaraan het artikel gebonden is.
is onderdeel van Besluit Het besluit waarvan het artikel een onderdeel is.
nummer String 1 Het nummer van het artikel. Voorbeeld voor onderscheid met titel te verduidelijken: 'Artikel 1' is het nummer, 'Artikel 1 van het Gemeentedecreet' is de titel.

Besluit

Beschrijving
De authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze beslissing houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, citeeropschrift, heeft voorwaarde, motivering, publicatiedatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Een beknopte beschrijving van het besluit.
citeeropschrift String 1 De beknopte titel of officiële korte naam van een decreet, wet, besluit... Deze wordt officieel vastgelegd. Deze benaming wordt in de praktijk gebruikt om naar de rechtsgrond te verwijzen.
heeft voorwaarde Voorwaarde 0...* Voorwaarde waaraan het besluit gebonden is.
motivering TaalString 1 Beschrijving van de juridische en feitelijke motivering achter de beslissing die wordt uitgedrukt in het besluit.
publicatiedatum Date 1 De officiële publicatiedatum van het besluit.

Inname

Beschrijving
Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt,met gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, geplande periode, heeft gevolg, identificator, openbaar domein, plaatsbepaling, status, tijdschema, type, vereist, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Hiermee wordt bedoeld dat de inname in de buurt van dit adres doorgaat, bijvoorbeeld voor een put aan de straatkant.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de inname.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager van de inname.
contactorganisatie Organisatie 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden hierover.
geplande periode Tijdsinterval 1...* Periode wanneer de inname mogelijks door kan gaan.
heeft gevolg Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het innemen van de openbare ruimte.
identificator Identificator 0...* Additionele gegevens om te identificeren.
openbaar domein Boolean 0...1 Duidt aan of het in gebied met openbaar karakter doorgaat.
plaatsbepaling TaalString 1 Tekstuele weergave van de locatie van de inname.
status Code 1 Status van de inname. Bijvoorbeeld: vergund, niet-vergund
tijdschema Tijdschema 0...* Wanneer de inname doorgaat volgens een tijdschema.
type Code 1 Type van inname
vereist Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel die vereist is om een inname tot stand te brengen.
zone Zone 1...* Gebied waar de inname doorgaat.

Innamevergunning

Beschrijving
De vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vergunt type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vergunt type Innametype 1 Type vergunning dat vergunt wordt.

Mobiliteitshinder

Beschrijving
Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beschrijving, contactorganisatie, heeft betrekking op innamezone, heeft gevolg, identificator, periode, tijdschema, type, vereist, verhindert, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Basisgegevens van het adres van mobiliteitshinder.
beschrijving TaalString 0...1 Tekstuele weergave van de mobiliteitshinder.
contactorganisatie Organisatie 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over deze mobiliteitshinder.
heeft betrekking op innamezone Zone 0...* Door welke innamezone deze hinder ontstaan is.
heeft gevolg Mobiliteitshindergevolg 0...* Effect van de mobiliteitshinder op bepaalde doelgroepen.
identificator Identificator 0...* Identificatie-gegevens van de mobiliteitshinder.
periode Periode 1...* Wanneer mobiliteitshinder van toepassing is.
tijdschema Tijdschema 0...* Wanneer er hinder is volgens een tijdschema.
type Code 0...1 Type mobiliteitshinder.
vereist Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel ter ondersteuning van de mobiliteitshinder. Ten gevolge van bepaalde mobiliteitshinder is het vereist dat er bepaalde mobiliteitsmaatregelen genomen worden, zoals een omleiding.
verhindert Agent 0...* Agents die hinder ondervinden.
zone Zone 1...* Zone van de mobiliteitshinder.

Mobiliteitshindergevolg

Beschrijving
Verzameling doelgroepen die eenzelfde gevolg ondervinden door de mobiliteitshinder.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doelgroep, gevolg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doelgroep Code 1...* Doelgroep die een bepaald gevolg ondervindt door mobiliteitshinder.
gevolg Code 1 Gevolg die de doelgroep ondervindt.

Mobiliteitsmaatregel

Beschrijving
Maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beschrijving, contactorganisatie, doelgroep, heeft gevolg, heeft transportlinkset, identificator, periode, plaatsbepaling, tijdschema, type, verwijst naar, wordt aangeduid door, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Adres dat gesitueerd is nabij de mobiliteitsmaatregel. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een verkeersbord wordt vaak een adres gebruikt om de locatie ongeveer aan te duiden.
beschrijving TaalString 1 Tekstuele weergave van de mobiliteitsmaatregel.
contactorganisatie Organisatie 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over deze mobiliteitsmaatregel. Bijvoorbeeld: de dienst die verantwoordelijk is voor het plaatsen van borden.
doelgroep Code 0...* Groep of categorie die belang hebben bij de mobiliteitsmaatregel.
heeft gevolg Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het invoeren van een mobiliteitsmaatregel.
heeft transportlinkset OSLO-Weg::TransportLinkSet 0...2 Verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigen.
identificator Identificator 0...1 Identificatie-gegevens van de mobiliteitsmaatregel.
periode Periode 1...* Periode van de mobiliteitsmaatregel.
plaatsbepaling TaalString 1 Tekstuele beschrijving van de locatie van de mobiliteitsmaatregel.
tijdschema Tijdschema 0...* Wanneer de mobiliteitsmaatregel plaatsvindt volgens een tijdschema.
type Code 1 Type mobiliteitsmaatregel.
verwijst naar Rechtsgrondonderdeel 0...* Artikel beschreven in de wegcode waarvan de verkeersmaatregel de uitvoering is.
wordt aangeduid door Verkeersteken 0...* Een verkeersteken dat bijdraagt tot de aanduiding van een mobiliteitsmaatregel.
zone Zone 1...* Zone van de mobiliteitsmaatregel

Omleiding

Beschrijving
Tijdelijke route die aanbevolen wordt te volgen door de betreffende weggebruiker.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft route.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft route Geometrie 1...2 Een traject van de omleiding. Indien tweerichtingsomleiding, gebruik 2 routes.

Rechtsgrondonderdeel

Beschrijving
Een deel van een rechtsgrond,op een arbitrair niveau van precisie,zoals een hoofdstuk,artikel,paragraaf of lijst element.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Signalisatieplan

Beschrijving
Grafische weergave van de tijdelijke of permanente signalisatie die nodig is voor de gegeven situatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, grafischeWeergave.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Tekstuele weergave van elementen die op het signalisatieplan staan.
grafischeWeergave Document 1 Het signalisatieplan als bijlage.

Signalisatievergunning

Beschrijving
Een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen of wijzigen van signalisatie op het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft signalisatieplan, vergunt, vergunt type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft signalisatieplan Signalisatieplan 0...* Signalisatieplan die bij de signalisatievergunning hoort.
vergunt Verkeersteken 1...* Verkeersteken (Verkeersbord, Wegmarkering of Verkeerslicht) dat vergunt is in de signalisatievergunning.
vergunt type Signalisatietype 1 Type signalisatievergunning dat vergund wordt.

Tijdelijk Reglement

Beschrijving
Een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met een tijdelijke geldigheid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tijdsinterval.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tijdsinterval Tijdsinterval 1 Periode waarbinnen het reglement geldig is. Een tijdelijk reglement is slechts één periode waarbinnen het geldig is.
Beschrijving
Een verzameling transportlinksequenties en/of individuele transportlinks die een specifieke functie of betekenis hebben in een transportnetwerk.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vergunning

Beschrijving
Een toelating om in een bepaalde tijdspanne een bepaalde activiteit uit te voeren die anders verboden is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanvraagdatum, aanvrager, belastingsplichtig, opdrachtgever, reden, uitvoerder, vergunningsdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanvraagdatum Date 1 Datum waarop de vergunning aangevraagd wordt.
aanvrager Agent 1 Wie de vergunning aanvraagt.
belastingsplichtig Boolean 1 Duidt aan of er belastingen op de vergunning betaald zal moeten worden.
opdrachtgever Agent 1 Persoon of organisatie die opdracht gegeven heeft om een vergunning aan te vragen.
reden String 1 Waarvoor de vergunning nodig is.
uitvoerder Agent 1 Persoon of organisatie die de uitvoering doet waarvoor de vergunning toelating gegeven heeft.
vergunningsdatum Date 1 Datum waarop de vergunning is goedgekeurd.

Verkeersbord-verkeersteken

Beschrijving
Verkeersteken dat gerealiseerd wordt met een verkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft onderbord, heeft verkeersbordconcept, is begin zone, is einde zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft onderbord Verkeersbord-Verkeersteken 0...* Onderbord dat een bepaling toevoegt aan het verkeersteken. Zowel het verkeersteken als het onderbord zijn verkeerstekens die beiden tot een verkeersbord leiden.
heeft verkeersbordconcept Verkeersbordconcept 0...1 Verwijzing naar de eigenlijke betekenis van het verkeersbord zoals vastgelegd in het verkeersbordconcept van het verkeersteken. Bijvoorbeeld: heeft als verkeersbordconcept de algemene wegwijzer 'F29'. Verkeersteken is dan een specifieke uitwerking hiervan met als variabel opschrift de naam van de gemeente of stad.
is begin zone Boolean 0...1 Duidt aan of het verkeersbord-verkeersteken het begin van een zone aanduidt.
is einde zone Boolean 0...1 Duidt aan of het verkeerbord-verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Verkeersbordconcept

Beschrijving
Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersmaatregel

Beschrijving
Maatregel waarvan de aard,omvang en plaatsing zijn omschreven in de wegcode en uitvoeringsbesluiten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersteken

Beschrijving
De voorstelling van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, afbeelding, buitenwerkingtreding, heeft gerelateerd verkeersteken, inwerkingtreding, plaatsbepaling, variabel opschrift, wettelijke status.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...1 Adresvoorstelling van het verkeersteken.
afbeelding Document 0...* Foto van het verkeersteken.
buitenwerkingtreding Tijdschema 0...* Periode waarbinnen het verkeersteken niet geldig is.
heeft gerelateerd verkeersteken Verkeersteken 0...* Verkeersteken dat hieraan gerelateerd is. Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen 2 verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone.
inwerkingtreding Tijdschema 0...* Wanneer het verkeersteken actief is.
plaatsbepaling String 0...1 Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen. Komt voort uit het lokaal besluit, bijvoorbeeld aanvullend reglement.
variabel opschrift String 0...1 Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.
wettelijke status VerkeerstekenStatus 1 Wettelijke status van het verkeersteken. Bijvoorbeeld: vergund

Voorwaarde

Beschrijving
Datgene waaraan moet voldaan worden om een geldig besluit te zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Beschrijving van de voorwaarde.

Zone

Beschrijving
Ruimtelijk gebied
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Zonetype 0...* Soort zone.
zone Geometrie 1...* 2D weergave van de zone.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://test.data.vlaanderen.be/context/besluit-mobiliteit.jsonld