OSLO-Besluitvorming (Applicatieprofiel)

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval OSLO-Besluitvorming (Applicatieprofiel). Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Deze specificatie definieert een gemeenschappelijk en expliciet begrippenkader over de uit te wisselen data van een besluitvormingsproces met een beoogde beslissing. Het profiel is ontwikkeld om informatie uit het besluitvormingsproces eenduidig te kunnen uitwisselen tussen de verschillende betrokken partijen. Het vormt ook een basis informatiemodel dat ontwikkelaars van software die het besluitvormingsproces ondersteunen verder kunnen uitbreiden naar een fysiek datamodel.

Dit applicatieprofiel herbruikt zoveel mogelijk bestaande vocabularia, specifiek werden binnen OSLO termen herbruikt uit OSLO Dossier, OSLO Besluit, OSLO Generiek en OSLO Organisatie. Daarnaast wordt ook in grote mate gesteund op de W3C standaard Provenance ontology (PROV-O).

Drie klassen vormen de basis van het besluitvorming applicatieprofiel:

  • Een Stuk is een entiteit die iets beschrijft en/of informatie bevat. Stukken kunnen worden gebruikt of gegenereert tijdens activiteiten en hebben een of meer Agenten als auteur.
  • Een Activiteit is een handeling van bepaalde duur op of met entiteiten; Het kan gaan om het consumeren, verwerken, transformeren, wijzigen, verplaatsen, gebruiken of genereren van entiteiten.
  • Een Agent is iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen. Een agent draagt een vorm van verantwoordelijkheid (rol) binnen een activiteit die plaatsvindt.
    NOTA: Voor Agent werd binnen OSLO gekozen om de definitie uit Dublin Core te herbruiken. Binnen dit applicatieprofiel mag uitgegaan worden van de equivalentie tussen dc:Agent en prov:Agent, zoals aangeven in de mapping van het W3C.

De Besluitvormingsaangelegenheid bestaat uit een samenhangende hoeveelheid activiteiten met een Aanleiding en een beoogde Beslissing. Samenhorende activiteiten worden gegroepeerd in een Procedurestap. Een aangelegenheid kan verschillende Procedurestappen doorlopen. Samen vormen deze klassen een beschrijving van het werk dat wordt uitgevoerd tijdens het besluitvormingsproces.

Elke Besluitvormingsaangelegenheid heeft een bijhorend Dossier. Dit dossier is een samenhangend geheel van Stukken. Het Dossier is de neerslag van de Besluitvormingsaangelegenheid.

De Agendering en bespreking van een Besluitvormingsaangelegenheid kregen extra aandacht binnen het applicatieprofiel. De relevante klassen bevinden zich voornamelijk aan de rechterkant van het UML-diagram. Sommige types van activiteiten kregen hier hun eigen klasse: Agendering, BehandelingVanAgendapunt, BeslissingsActiviteit en Stemming. Er werd gekozen deze als klasse op te nemen omdat ze specifieke relatie(s) met een andere klassen in het diagram hebben.

De Beslissingsactiviteit kan aanleiding geven tot een Besluit, bijvoorbeeld bij het besluit tot bekrachtiging van een decreet door de Vlaamse Regering. Een Besluit, ten slotte, is een intellectuele realisatie van een Rechtsbron en houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg. Het Besluit kan worden opgenomen in een register zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Codex.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Erkende Standaard en werd uitgegeven op 2021-02-04.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Overzicht

Entiteiten

Aanleiding

Beschrijving
Ontstaansgrond van een besluitvormingsaangelegenheid.
Gebruik
Vooral aangeraden bij een formele aanleiding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, heeft oorsprong in.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Een omschrijving van de aanleiding
heeft oorsprong in Stuk 0..* Het stuk waarop de aanleiding zich baseert. bv andere wetgeving.

Activiteit

Beschrijving
Handeling van bepaalde duur op of met entiteiten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: einddatum, gebruikt, genereert, geplande start, heeft deelnemer, naam, startdatum, type, vindt plaats tijdens, was geassocieerd met.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
einddatum DateTime 0..1 De einddatum van de activiteit.
gebruikt Stuk 0..* De stukken die werden gebruikt voor de activiteit.
genereert Stuk 0..* Een activiteit kan een stuk genereren.
geplande start DateTime 0..1 Het tijdstip waarop de activiteit gepland is om te beginnen.
heeft deelnemer Agent (in rol) 0..* Persoon of organisatie die binnen een bepaalde rol een verantwoordelijkheid opneemt voor deze activiteit.
naam String 1 De naam van de activiteit.
startdatum DateTime 0..1 De startdatum van de activiteit.
type Code 1 Categorie waartoe deze activiteit behoord. Voor subklassen van activiteit zoals Agendering en BehandelingVanAgendapunt mag de klasse als type worden gebruikt.
vindt plaats tijdens Procedurestap 0..1 Een activiteit vindt plaats tijdens een procedurestap. Tijdens een procedurestappen vinden typisch meerdere activiteiten plaats.
was geassocieerd met Agent 1..* Een toewijzing van verantwoordelijkheid aan een agent voor een activiteit, wat aangeeft dat de agent een rol in de activiteit had.

Agenda

Beschrijving
Een geordende lijst van agendapunten voor een Vergaderactiviteit.
Gebruik
De agenda behoort niet tot het dossier van de besluitvormingsaangelegenheid
Subklasse van
Stuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agenda status, agenda type, is agenda voor.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agenda status Code 0..1 De toestand waarin de agenda zich bevindt voor een specifiek type. Bijvoorbeeld Ontwerp, Tussentijds goedgekeurd, Definitief, etc.
agenda type Code 0..1 Soort agenda. Bijvoorbeeld Spoedeisend, Aanvullend, etc.
is agenda voor Vergaderactiviteit 0..1 De Vergaderactiviteit waarvoor de Agenda wordt voorbereid.

Agendapunt

Beschrijving
Formeel aanvaard te behandelen onderwerp op een vergadering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, geagendeerd stuk, gepland openbaar, is aangebracht na, is onderdeel van, korte titel, titel, type, vervangt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0..1 Korte beschrijving van het agendapunt.
geagendeerd stuk Stuk 0..* Een gerelateerd stuk waarnaar wordt verwezen, geciteerd of anderszins aangegeven in het agendapunt
gepland openbaar Boolean 1 Geeft aan of het al dan niet de bedoeling is om het agendapunt publiek te maken.
is aangebracht na Agendapunt 0..1 Duidt aan dat een agendapunt na een ander agendapunt is aangebracht op een vergadering.
is onderdeel van Agenda 0..* De Agenda waarvan dit Agendapunt een onderdeel is.
korte titel String 0..1 Een verkorte vorm van de naam.
titel String 1 De volledige naam van het agendapunt
type Code 1 Type van het agendapunt.
vervangt Agendapunt 0..* Origineel agendapunt waarvan dit agendapunt een herziening is.

Agendering

Beschrijving
Het inplannen van de bespreking van een besluitvormingsaangelegenheid op een agenda.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: genereert agendapunt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
genereert agendapunt Agendapunt 1..* Het agendapunt of de agendapunten die werden aangemaakt als gevolg van de agendering.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
Voor Agent werd binnen OSLO gekozen om de definitie uit Dublin Core te herbruiken. Binnen dit applicatieprofiel mag uitgegaan worden van de equivalentie tussen dc:Agent en prov:Agent, zoals aangeven in de mapping van het W3C.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Agent (in rol)

Beschrijving
Een toewijzing van verantwoordelijkheid aan een agent voor een activiteit, wat aangeeft dat de agent een rol in de activiteit had.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is rolspecialisatie van, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is rolspecialisatie van Agent 1 Duidt de agent aan waarvan deze entiteit een rol toewijst.
rol Rol 1 De functie van een agent met betrekking tot een activiteit.

Behandeling van Agendapunt

Beschrijving
De uitvoering van de acties om een agendapunt te verwerken tijdens een vergadering.
Subklasse van
Vergaderactiviteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gebeurt na, genereert verslag, heeft beslissing, heeft onderwerp, heeft stemming, openbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gebeurt na Behandeling van Agendapunt Verwijzing naar het voorgaand behandeld agendapunt binnen dezelfde vergadering. Laat toe om de volgorde van de behandelingen op te bouwen.
genereert verslag Verslag 0..* de schriftelijke neerslag van (een onderdeel) van deze behandeling van agendapunt. Normaal gezien 1 verslag voor de hele behandeling, maar het is toegelaten om 1 verslag per beslissing op te maken. Er zijn meerdere verslagen van de behandeling (1 per beslissing die tijdens de behandeling is genomen).
heeft beslissing Beslissingsactiviteit 0..* De Beslissing die volgt uit de Behandeling van het Agendapunt.
heeft onderwerp Agendapunt 1 Het onderwerp van de activiteit.
heeft stemming Stemming Een stemming die plaatsvond tijdens de behandeling van het agendapunt.
openbaar Boolean 1 Geeft aan dat de behandeling van het agendapunt publiek is.

Beslissingsactiviteit

Beschrijving
Beoordeling door de bevoegde(n) van het voorgelegde agendapunt of stuk(ken).
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geeft aanleiding tot, resultaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geeft aanleiding tot Besluit 0..* Het Besluit dat werd goedgekeurd door deze beslissing
resultaat Code 1 Eindoordeel van de beoordeling. bijvoorbeeld goedkeuring, goedkeuring mits voorwaarden,afkeuring, verdaging,...

Besluit

Beschrijving
Authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze beslissing houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg.
Subklasse van
Document, Legale Verschijningsvorm, Formeel Kader, Stuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, citeeropschrift, inhoud, motivering, publicatiedatum, realiseert, taal, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 De beknopte beschrijving van de beslissing.
citeeropschrift String 0..1 De beknopte titel of officiële korte naam van een decreet, wet, besluit... Deze wordt officieel vastgelegd. Deze benaming wordt in de praktijk gebruikt om naar de rechtsgrond te verwijzen.
inhoud GetypeerdeString 1 De beschrijving van de beoogde rechtsgevolgen, het zogenaamde beschikkend gedeelte.
motivering String 0..1 Beschrijving van de juridische en feitelijke motivering achter de beslissing die wordt uitgedrukt in het besluit.
publicatiedatum Date 1 De officiële publicatiedatum van het besluit.
realiseert Rechtsgrond De rechtsgrond (rechtsbron) beschreven door dit besluit.
taal Taalcode 1 De taal van de verschijningsvorm.
titel String 1 Titel van de legale verschijningsvorm.

Besluitvormingsaangelegenheid

Beschrijving
Een samenhangende hoeveelheid activiteiten met een aanleiding en een beoogde beslissing.
Subklasse van
Zaak
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, beleidsveld, doorloopt, heeft aanleiding, naam, openingsdatum, sluitingsdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam String 0..* Niet formele benaming van de besluitvormingsaangelegenheid.
beleidsveld Code 1..* De beleidsvelden waar deze besluitvormingsaangelegenheid onder valt.
doorloopt Procedurestap 1..* Een Besluitvormingsaangelegenheid doorloopt Procedurestappen.
heeft aanleiding Aanleiding 0..* De motivatie voor het opstarten van de Besluitvormingsaangelegenheid.
naam String 1 De naam van de besluitvormingsaangelegenheid
openingsdatum Date 1 De openingsdatum van de zaak.
sluitingsdatum Date 0..1 De sluitingsdatum van de zaak.

Bestuurseenheid

Beschrijving
Publieke,bestuurlijke organisatie verbonden aan een territoriaal omschreven gebied met bepaalde verantwoordelijkheden waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.
Subklasse van
Publieke Organisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, naam, werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie Code 1 Classificatie van de bestuurseenheid.
naam GetypeerdeString 1 Naam van de bestuurseenheid.
werkingsgebied Locatie 1 Geografische gebied waarbinnen de bestuurseenheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

Bestuursorgaan

Beschrijving
Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.
Subklasse van
Organisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestuurt, classificatie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestuurt Bestuurseenheid 0..* De bestuurseenheid die door het orgaan bestuurd wordt.
classificatie Code 1 Het type bestuursorgaan.
naam GetypeerdeString 1 Naam van de eenheid.

Dossier

Beschrijving
Samenhangend geheel van stukken die betrekking hebben op een bepaalde zaak.
Subklasse van
Collectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, informatieclassificatie, is neerslag van, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Stuk 0..* Een dossier bestaat uit dossierstukken.
informatieclassificatie Code 0..1 Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden.
is neerslag van Besluitvormingsaangelegenheid 1 Een Dossier is een neerslag van een Besluitvormingsaangelegenheid
naam String 1 De naam van het dossier.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Subklasse van
Object, Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Procedurestap

Beschrijving
Een procedurestap is het geheel aan werk gedaan binnen een specifiek chronologisch, logisch, organisatorisch of wettelijk bepaald onderdeel van een procedure.
Subklasse van
Eenheid Van Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: einddatum, gepland openbaar, naam, startdatum, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
einddatum Date 0..1 De einddatum van de procedurestap.
gepland openbaar Boolean 1 Geeft aan over de procedurestap al dan niet openbaar zal zijn.
naam String 1 De naam van de procedurestap. Het is aangeraden om de samenstelling van het type van de procedurestap en de naam van de besluitvormingsaangelegenheid te gebruiken.
startdatum Date 1 De startdatum van de procedurestap.
type Code 1 Soort procedurestap.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector, ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Subklasse van
Organisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
werkingsgebied Plaats 0..* Administratief gebied dat de Publieke Organisatie dekt.

Rechtsgrond

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Gebruik
Een rechtsgrond kan zowel een geheel (bvb: wet, besluit) voorstellen als een onderdeel eruit (bvb: artikel).
Subklasse van
Unie RG LV
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenwerkingtreding, inwerkingtreding, type document.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
buitenwerkingtreding Date 1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
inwerkingtreding Date 1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt. Dit is niet hetzelfde als wanneer de regelgeving toepasbaar (in de praktijk uitvoerbaar) wordt. De toepasbaarheid van de regelgeving kan op of na de inwerkingtreding liggen.
type document ResourceType 1 Het type van de rechtsgrond. Bijvoorbeeld: reglement, wet, voorstel.

Stemming

Beschrijving
Geformaliseerde handeling waarbij de stemgerechtigde leden van een bestuursorgaan hun keuze te kennen geven.
Subklasse van
Vergaderactiviteit, Beslissingsactiviteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal onthouders, aantal tegenstanders, aantal voorstanders, geheim, gevolg, onderwerp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal onthouders Integer 1 Het aantal stemmers dat als onthouding heeft gestemd.
aantal tegenstanders Integer 1 Het aantal stemmers dat als tegenstander heeft gestemd.
aantal voorstanders Integer 1 Het aantal stemmers dat als voorstander heeft gestemd.
geheim Boolean 1 Geeft aan of de stemming geheim was. Bij een geheime stemming wordt niet individueel bekend gemaakt wie op wat heeft gestemd.
gevolg TaalString 1 Het gevolg van de stemming.
onderwerp TaalString 1 De beschrijving van het onderwerp waarover de stemming gaat.

Stuk

Beschrijving
Een stuk uit het dossier dat iets beschrijft en/of informatie bevat.
Subklasse van
Entiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: auteur, creatiedatum, datum, heeft bijlage, identificator, informatieclassificatie, inhoud, naam, publicatiedatum, taal, type, vertrouwelijkheidsniveau, vervangt, volgnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
auteur Agent 0..* De auteur van het stuk.
creatiedatum DateTime 0..1 De creatiedatum van het stuk.
datum DateTime 1..* De datum van het stuk. Indien mogelijk, wordt idealiter een subproperty (created, dateSubmitted, issued, ...) gebruikt.
heeft bijlage Stuk 0..* Een gerelateerd Stuk dat vereist is om het stuk zijn functie of samenhang te ondersteunen.
identificator Identificator 0..* Identificator van het object.
informatieclassificatie Code 0..1 Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden.
inhoud GetypeerdeString 0..1 Digitale voorstelling van de data vervat in het stuk, al dan niet geencodeerd in een binair formaat.
naam String 1 De naam van het stuk.
publicatiedatum DateTime 0..1 Datum van formele uitgifte van het stuk.
taal Taalcode 0..1 De taal van het stuk Link
type Code 0..1 Categorie waartoe het stuk behoord.
vertrouwelijkheidsniveau Code 0..1 Indicatie van de gevoeligheid van het stuk en welke beperkingen gelden. Bijvoorbeeld: openbaar, beperkt openbaar, niet openbaar, vertrouwelijk, zeer vertrouwelijk.
vervangt Stuk 0..* Origineel stuk waarvan dit stuk een herziening is. De implicatie hier is dat het vervangende stuk substantiële inhoud van het origineel bevat.
volgnummer String 0..1 Nummer van het stuk binnen een serie, kan bestaan uit cijfers of een combinatie van cijfers en alfanummerieke tekens.

Vergaderactiviteit

Beschrijving
Een vergadering of fase ervan.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behandelt, heeft aanwezige, heeft notulen, is gehouden door, op locatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behandelt Agenda 0..1 De Agenda die effectief wordt behandeld op de Vergaderactiviteit.
heeft aanwezige Agent 0..* Een agent (bvb: mandataris) die aanwezig was tijdens (een deel van) de activiteit waar hij een zekere verantwoordelijkheid had.
heeft notulen Stuk 0..1 De formele notulen van de vergadering.
is gehouden door Bestuursorgaan 0..* Duidt aan door welk orgaan de vergadering is gehouden.
op locatie Locatie 0..1 Locatie waar de vergaderactiviteit plaatsvindt. Doorgaans is dit een zaal in een gebouw.

Verslag

Beschrijving
De formele neerslag van (een onderdeel van) de behandeling van het agendapunt.
Gebruik
bv de beslissingsfiche van de vlaamse regering, de notificatie van de federale regering,...
Subklasse van
Stuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijft.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijft Beslissingsactiviteit 0..* De beslissing(en) die in dit verslag beschreven zijn.

Datatypes

Gestructureerde Identificator

Beschrijving
Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lokale identificator, naamruimte, versie-identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lokale identificator String 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.
naamruimte String 1 String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken. Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv https://data.vlaanderen.be/id/adres/).
versie-identificator String 1 Identificator van de specifieke versie van een object.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gestructureerde identificator, notatie, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gestructureerde identificator Gestructureerde Identificator 0..1 Identificator vh object opgesplitst in zijn onderdelen.
notatie GetypeerdeString 0..1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identifierscheme (incl de version ervan), de string zelf op de eigenlijke identifier. Zie definitie Identificator.
toegekend door Agent 0..1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend op DateTime 0..1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Locatie

Beschrijving
Aanduiding van een geogrrafische positie, dmv coordinaten, een toponiem, een adreslabel, een verwijzing naar een plaats/regio of verwijzing naar een adres.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/besluitvorming/erkendestandaard/2021-02-04/context/besluitvorming-ap.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/besluitvorming/erkendestandaard/2021-02-04/shacl/besluitvorming-ap-SHACL.ttl