Dossier (Applicatieprofiel)

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Dossier (Applicatieprofiel). Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een basis applicatieprofiel op het OSLO Dossier Vocabularium.

Het conceptueel informatiemodel vormt de basis voor de uitwisseling van dossiergegevens tussen verschillende diensten. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars en databankbeheerders om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities, het basis applicatieprofiel brengt deze termen samen in een generieke specificatie voor gegevensuitwisseling.

Ter illustratie zijn voorbeeld use cases uitgewerkt in dit document.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Kandidaat Standaard en werd uitgegeven op 2021-04-22.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Het Facilitair Bedrijf is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Activiteit | Activiteitcontext | Agent | Agent (in rol) | Collectie | Dossier | Eenheid Van Werk | Entiteit | Procedurestap | Project | Representatie | Resource | Serie | Stuk | Stukonderdeel | Zaak |

Entiteiten

Activiteit

Beschrijving
Handeling van bepaalde duur op of met entiteiten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: einddatum, genereert, heeft deelnemer, naam, startdatum, vindt plaats tijdens, vindt plaats tijdens, was geassocieerd met.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
einddatum DateTime 1 De einddatum van de activiteit.
genereert Stuk 0..* Een activiteit kan een stuk genereren.
heeft deelnemer Agent (in rol) 0..* Persoon of organisatie die binnen een bepaalde rol een verantwoordelijkheid opneemt voor deze activiteit.
naam String 1 De naam van de activiteit.
startdatum DateTime 1 De startdatum van de activiteit.
vindt plaats tijdens Eenheid Van Werk 0..* Een activiteit vindt plaats tijdens een eenheid van werk.
vindt plaats tijdens Procedurestap 0..1 Een activiteit vindt plaats tijdens een procedurestap.
was geassocieerd met Agent 0..* Een toewijzing van verantwoordelijkheid aan een agent voor een activiteit, wat aangeeft dat de agent een rol in de activiteit had.

Activiteitcontext

Beschrijving
Context van een relatie tussen dossierstukken. Deze context maakt de samenhang van dossierstukken duidelijk in het kader van één bepaalde activiteit.
Subklasse van
EntiteitInvloed
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: activiteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
activiteit Activiteit 1 URI van de activiteit.

Agent

Beschrijving
Een agent is iets dat een of andere vorm van verantwoordelijkheid draagt voor een activiteit die plaatsvindt, voor het bestaan van een entiteit of voor de activiteit van een andere agent.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: handelt in opdracht van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
handelt in opdracht van Agent 0..* Een agent kan handelen in opdracht van een andere agent.

Agent (in rol)

Beschrijving
Een toewijzing van verantwoordelijkheid aan een agent voor een activiteit, wat aangeeft dat de agent een rol in de activiteit had.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is rolspecialisatie van, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is rolspecialisatie van Agent 1 Duidt de agent aan waarvan deze entiteit een rol toewijst.
rol Rol 1 De functie van een agent met betrekking tot een activiteit.

Collectie

Beschrijving
Een collectie is een entiteit die structuur geeft aan sommige bestanddelen, die zelf entiteiten zijn. Deze bestanddelen zouden deel uitmaken van de collecties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, is neerslag van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Entiteit 0..* Een collectie bestaat uit entiteiten.
is neerslag van Eenheid Van Werk Een collectie is een neerslag van een eenheid van werk.

Dossier

Beschrijving
Samenhangend geheel van stukken die betrekking hebben op een bepaalde zaak.
Subklasse van
Collectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, identificator, informatieclassificatie, is neerslag van, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Stuk 0..* Een dossier bestaat uit dossierstukken.
identificator Identificator 0..* Een identificator voor het dossier.
informatieclassificatie Informatieclassificatie 0..1 Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden voor het Dossier.
is neerslag van Zaak 1 Een dossier is een neerslag van een zaak.
naam String 1 De naam van het dossier.

Eenheid Van Werk

Beschrijving
Deze entiteit is bedoeld om de notie van een hoeveelheid werk over te brengen. Het verschilt van Activiteit in die zin dat het een duidelijk einde heeft en gemeten wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Entiteit

Beschrijving
Iets met een duidelijk en onafhankelijk bestaan.
Gebruik
In het kader van dossier is dit bv. een foto, een document, een audiofragment, ...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Procedurestap

Beschrijving
Een procedurestap is het geheel aan werk gedaan binnen een specifiek chronologisch, logisch, organisatorisch of wettelijk bepaald onderdeel van een procedure.
Subklasse van
Eenheid Van Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: einddatum, naam, startdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
einddatum Date 1 De einddatum van de procedurestap.
naam String 1 De naam van de procedurestap.
startdatum Date 1 De startdatum van de procedurestap.

Project

Beschrijving
Een project is een tijdelijke inspanning om bepaalde doelstellingen te bereiken.
Gebruik
Kan bv. meerdere onafhankelijke procedures omtrent een omgevingsvergunning bevatten.
Subklasse van
Eenheid Van Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Representatie

Beschrijving
Een representatie is een bepaalde weergave van een stuk(onderdeel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsformaat, bestandsgrootte, datum, identificator, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsformaat MediaType 0..1 Het mediatype van de representatie.
bestandsgrootte Decimal 0..1 De bestandsgrootte (in bytes).
datum Date 1..* De datum van de representatie. Indien mogelijk, wordt idealiter een subproperty (created, dateSubmitted, issued, ...) gebruikt.
identificator Identificator 0..* Een identificator voor de representatie.
naam String 1 Een naam voor de representatie.

Resource

Beschrijving
Entiteit waarvan alle entiteiten zijn afgeleid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator Identificator 1..* Een identificator voor de resource.

Serie

Beschrijving
Een serie is een collectie van stukken die gemeenschappelijke eigenschappen deelt.
Gebruik
Voor attributen, zie model "Digitaal Archief Vlaanderen"
Subklasse van
Collectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stuk

Beschrijving
Eenheid van bewijs ter ondersteuning van een feit.
Subklasse van
Entiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: auteur, beschrijft, datum, heeft relatie tot, identificator, informatieclassificatie, inhoud, is voorgesteld door, naam, taal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
auteur Agent 0..* De auteur van het stuk.
beschrijft Resource 0..* Een stuk beschrijft een resource.
datum Date 1..* De datum van het stuk. Indien mogelijk, wordt idealiter een subproperty (created, dateSubmitted, issued, ...) gebruikt.
heeft relatie tot Stuk 0..* Een stuk kan een relatie hebben tot een ander stuk.
identificator Identificator 0..* Een identificator voor het stuk.
informatieclassificatie Informatieclassificatie 0..1 Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden voor het Stuk.
inhoud Literal 0..1 Een waarde die een directe representatie is van de entiteit.
is voorgesteld door Representatie 1..* Een stuk of een onderdeel daarvan worden voorgesteld door een representatie.
naam String 1 De naam van het stuk.
taal Code 0..* De taal van het stuk.

Stukonderdeel

Beschrijving
Een apart onderdeel van een groter stuk.
Subklasse van
Entiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: auteur, datum, identificator, informatieclassificatie, inhoud, is deel van, is deel van, is voorgesteld door, naam, taal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
auteur Agent 0..* De auteur van het stukonderdeel.
datum Date 1..* De datum van het stukonderdeel. Indien mogelijk, wordt idealiter een subproperty (created, dateSubmitted, issued, ...) gebruikt.
identificator Identificator 0..* Een identificator voor het stukonderdeel.
informatieclassificatie Informatieclassificatie 0..1 Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden voor het Stukonderdeel.
inhoud Literal 0..1 Een waarde die een directe representatie is van de entiteit.
is deel van Stuk 0..* Een stukonderdeel maakt deel uit van een stuk.
is deel van Stukonderdeel 0..1 Een stukonderdeel kan deel zijn van een ander stukonderdeel.
is voorgesteld door Representatie 1..* Een stuk of een onderdeel daarvan worden voorgesteld door een representatie.
naam String 1 De naam van het stukonderdeel.
taal Code 0..* De taal van het stukonderdeel.

Zaak

Beschrijving
Een samenhangende hoeveelheid werk met een aanleiding en een beoogd resultaat.
Subklasse van
Eenheid Van Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behandelt, doorloopt, identificator, is deel van, naam, openingsdatum, sluitingsdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behandelt Resource 0..* Een zaak behandelt een resource.
doorloopt Procedurestap 0..* Een zaak doorloopt procedurestappen.
identificator Identificator 0..* Een identificator voor de zaak.
is deel van Project 0..* Een zaak kan onderdeel uitmaken van een project.
naam String 1 De naam van de zaak.
openingsdatum Date 1 De openingsdatum van de zaak.
sluitingsdatum Date 1 De sluitingsdatum van de zaak.

Datatypes

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/dossier/kandidaatstandaard/2021-04-22/context/dossier-ap.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/dossier/kandidaatstandaard/2021-04-22/shacl/dossier-ap-SHACL.ttl