Dossier

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval . Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een basis applicatieprofiel op het OSLO Dossier Vocabularium.

Het conceptueel informatiemodel vormt de basis voor de uitwisseling van dossiergegevens tussen verschillende diensten. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars en databankbeheerders om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities, het basis applicatieprofiel brengt deze termen samen in een generieke specificatie voor gegevensuitwisseling.

Ter illustratie zijn voorbeeld use cases uitgewerkt in dit document.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd als Kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep semantiek en bevindt zich in een evaluatieperiode. Indien de evaluatie positief beoordeeld wordt door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op basis van een aantal referentie implementaties en het behandelen van eventuele feedback wordt dit document gepromoot tot Standaard in het beschreven domein.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Activiteit | Activiteitcontext | Agent | Besluit | Collectie | Dossier | Eenheid Van Werk | Entiteit | Object | Participatie | Procedurestap | Project | Publieke Dienstverlening | Representatie | Serie | Stuk | Stukonderdeel | Zaak |

Entiteiten

Activiteit

Beschrijving
Handeling van bepaalde duur op of met entiteiten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: einddatum, genereert, naam, speelt rol, startdatum, vindt plaats tijdens.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
einddatum Date 1 De einddatum van de activiteit.
genereert Stuk 0..* Een activiteit kan een stuk genereren.
naam String 1 De naam van de activiteit.
speelt rol Agent 0..* Participatie van de agent (aan een publieke dienstverlening).
startdatum Date 1 De startdatum van de activiteit.
vindt plaats tijdens EenheidVanWerk 0..* Een activiteit vindt plaats tijdens een eenheid van werk.

Activiteitcontext

Beschrijving
Context van een relatie tussen dossierstukken. Deze context maakt de samenhang van dossierstukken duidelijk in het kader van één bepaalde activiteit.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: activiteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
activiteit 1 URI van de activiteit.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: handelt in opdracht van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
handelt in opdracht van Agent Een agent kan handelen in opdracht van een andere agent.

Besluit

Beschrijving
Authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze beslissing houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, citeeropschrift.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 De beknopte beschrijving van de beslissing.
citeeropschrift String 1 De beknopte titel of officiële korte naam van een decreet, wet, besluit... Deze wordt officieel vastgelegd. Deze benaming wordt in de praktijk gebruikt om naar de rechtsgrond te verwijzen.

Collectie

Beschrijving
Een collectie is een entiteit die structuur geeft aan sommige bestanddelen, die zelf entiteiten zijn. Deze bestanddelen zouden deel uitmaken van de collecties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, is neerslag van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Entiteit Een collectie bestaat uit entiteiten.
is neerslag van EenheidVanWerk Een collectie is een neerslag van een eenheid van werk.

Dossier

Beschrijving
Samenhangend geheel van stukken die betrekking hebben op een bepaalde zaak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, informatieclassificatie, is neerslag van, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Stuk 0..* Een dossier bestaat uit dossierstukken.
informatieclassificatie Informatieclassificatie 1 De informatieclassificatie van het dossier.
is neerslag van Zaak 1 Een dossier is een neerslag van een zaak.
naam String 1 De naam van het dossier.

Eenheid Van Werk

Beschrijving
Deze entiteit is bedoeld om de notie van een hoeveelheid werk over te brengen. Het verschilt van Activiteit in die zin dat het een duidelijk einde heeft en gemeten wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Entiteit

Beschrijving
Iets met een duidelijk en onafhankelijk bestaan.
Gebruik
In het kader van dossier is dit bv. een foto, een document, een audiofragment, ...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Object

Beschrijving
Entiteit waarvan alle entiteiten zijn afgeleid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behandelt, identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behandelt Zaak 0..* Een zaak behandelt een object.
identificator Identificator 0..* Identificator van het object.

Participatie

Beschrijving
Deelname aan een activiteit door een agent.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Procedurestap

Beschrijving
Een procedurestap is het geheel aan werk gedaan binnen een specifiek chronologisch, logisch, organisatorisch of wettelijk bepaald onderdeel van een procedure.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: einddatum, naam, startdatum, vindt plaats tijdens.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
einddatum Date 1 De einddatum van de procedurestap.
naam String 1 De naam van de procedurestap.
startdatum Date 1 De startdatum van de procedurestap.
vindt plaats tijdens Activiteit 1..* Een activiteit vindt plaats tijdens een procedurestap.

Project

Beschrijving
Een project is een tijdelijke inspanning om bepaalde doelstellingen te bereiken.
Gebruik
Kan bv. meerdere onafhankelijke procedures omtrent een omgevingsvergunning bevatten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een Publieke Dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in, de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, beschrijving, heeft contactpunt, heeft kost, ruimtelijke dekking, sector, status, taal, titel, trefwoord, type, verwerkingstijd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam TaalString 1 Andere naam waaronder de dienstverlening bekend is. Bv commerciële naam, informele naam…
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Publieke Dienstverlening.
heeft contactpunt ContactInfo 1 Informatie waarmee de Publieke Dienstverlening kan worden gecontacteerd. Verschillend van de informatie waarmee de Publieke Organisatie kan worden gecontacteerd.
heeft kost Kost 1 Kostprijs verbonden aan het gebruik van de Publieke dienstverlening.
ruimtelijke dekking Plaats 1 Gebied waarin de Publieke Dienstverlening beschikbaar is. Typisch het werkingsgebied van de verantwoordelijke Publieke Organisatie. Link
sector NACE 1 Sector of bedrijvigheid waarop de Publieke Dienstverlening betrekking heeft of waarvoor deze is bedoeld. Bv milieu, veiligheid, wonen...
status ADMSStatusVocabularium 1 Geeft aan of een Publieke Dienstverlening actief, inactief, in ontwikkeling etc is. Link
taal Taalcode 1 Taal waarin een Publieke Dienstverlening wordt aangeboden. Link
titel TaalString 1 Officiële naam van de Publieke Dienstverlening.
trefwoord TaalString 1 Sleutelwoord, term, begrip dat de Publieke Dienst beschrijft.
type COFOG 1 Soort Publieke Dienstverlening. Bvb bescherming, gezondheid, recreatie, cultuur en religie, economische zaken.
verwerkingstijd GetypeerdeString 1 Geschatte tijd nodig om de Publieke Dienstverlening af te leveren. De ISO8601 syntax moet worden gebruikt om de duurtijd te noteren. Bvb 5 jaar is P5Y, 1 maand is P1M.

Representatie

Beschrijving
Een representatie is een bepaalde weergave van een stuk(onderdeel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Serie

Beschrijving
Een serie is een collectie van stukken die gemeenschappelijke eigenschappen deelt.
Gebruik
Voor attributen, zie model "Digitaal Archief Vlaanderen"
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stuk

Beschrijving
Een stuk uit het dossier dat iets beschrijft en/of informatie bevat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: auteur, beschrijft, creatiedatum, heeft relatie tot, informatieclassificatie, is voorgesteld door, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
auteur 1 De auteur van het stuk.
beschrijft Object 0..* Een stuk beschrijft een object.
creatiedatum Date 1 De creatiedatum van het stuk.
heeft relatie tot Stuk Een stuk kan een relatie hebben tot een ander stuk.
informatieclassificatie Informatieclassificatie 1 De informatieclassificatie van het stuk.
is voorgesteld door Representatie 1..* Een stuk of een onderdeel daarvan worden voorgesteld door een representatie.
naam String 1 De naam van het stuk.

Stukonderdeel

Beschrijving
Een apart onderdeel van een groter stuk.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: auteur, creatiedatum, informatieclassificatie, is deel van, is deel van, is voorgesteld door, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
auteur 1 De auteur van het stukonderdeel.
creatiedatum Date 1 De creatiedatum van het stukonderdeel.
informatieclassificatie Informatieclassificatie 1 De informatieclassificatie van het stukonderdeel.
is deel van Stuk 0..* Een stukonderdeel maakt deel uit van een stuk.
is deel van Stukonderdeel Een stukonderdeel kan deel zijn van een ander stukonderdeel.
is voorgesteld door Representatie 1..* Een stuk of een onderdeel daarvan worden voorgesteld door een representatie.
naam String 1 De naam van het stukonderdeel.

Zaak

Beschrijving
Een samenhangende hoeveelheid werk met een aanleiding en een beoogd resultaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorloopt, heeft relatie tot, is deel van, naam, openingsdatum, sluitingsdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorloopt Procedurestap 1..* Een zaak doorloopt procedurestappen.
heeft relatie tot Zaak Een zaak kan een relatie hebben tot een andere zaak.
is deel van Project 0..* Een zaak kan onderdeel uitmaken van een project.
naam String 1 De naam van de zaak.
openingsdatum Date 1 De openingsdatum van de zaak.
sluitingsdatum Date 1 De sluitingsdatum van de zaak.

Datatypes

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/dossier.jsonld