Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Gebouwregister AP. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een apllicatieprofiel op het OSLO-Gebouw vocabularium.

De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Gebouwregister. Gebouwregistratie houdt in dat de beheerders van dit gegeven gebouwen en gebouweenheden officieel vaststellen en vastleggen in een register. Het gebouwregister vormt zo de enige en unieke bron voor gebouwinformatie.

De kardinaliteiten op attributen en associaties in het model van de Vlaamse Basisregisters (VBR) waarop OSLO-Gebouw is gebaseerd werden overgenomen en bleken maar op een paar punten af te wijken van deze in INSPIRE-Building. Zo laat het VBR slechts één geometrie toe (de referentiegeometrie) en zijn de gebouw- en gebouweenheidstatus verplicht, wat logisch lijkt gezien de registratie-opdracht van het register.

Voor de codelijsten wordt zoveel mogelijk verwezen naar de overeenstemmende lijsten in INSPIRE. Echter waar deze codelijsten niet 100% overeenstemmen en moeten worden uitgebreid of ingeperkt of anderzijds moeten worden afgestemd kon nog geen verwijzing gebeuren.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entitieten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd als Kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep semantiek en bevindt zich in een evaluatieperiode. Indien de evaluatie positief beoordeeld wordt door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op basis van een aantal referentie implementaties en het behandelen van eventuele feedback wordt dit document gepromoot tot Standaard in het beschreven domein.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG yerminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Adresseerbaar Object | Belgisch Adres | Gebouw | Gebouweenheid | Perceel |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| 2D Gebouwgeometrie | Adresvoorstelling | Gebeurtenisdatum | Geometrie | Locatieaanduiding | Polygoon |

Entiteiten

Adresseerbaar Object

Beschrijving
Geografisch object dat met een adres kan worden geïdentificeerd.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Belgisch Adres

Beschrijving
Informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een gebouweenheid, een ligplaats, een standplaats of een perceel op basis van een gemeentenaam, een straatnaam, een huisnummer en eventueel een busnummer en een postcode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is toegekend aan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is toegekend aan AdresseerbaarObject 0...* Adresseerbaar object waaraan het adres is toegekend.

Gebouw

Beschrijving
Een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein opgetrokken of gebouwd wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal verdiepingen, adres, bestaat uit, bouwjaar, gebouwnaam, gebouwstatus, geometrie, laatste renovatie, ligt op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal verdiepingen Integer 0...1 Totaal van het aantal boven- en ondergrondse gebouwlagen, bekeken over alle gebouwdelen heen.
adres Adresvoorstelling 0...* Adres van het gebouw.
bestaat uit Gebouweenheid 0...* De percelen waarmee het gebouw officieel geassocieerd is.
bouwjaar Gebeurtenisdatum 0...1 Datum waarop het gebouw werd voltooid.
gebouwnaam GeografischeNaam 0...* Naam van het gebouw.
gebouwstatus ConstructieStatusWaarde 1 Fase van de levensloop waarin het gebouw zich bevindt.
geometrie 2DGebouwgeometrie 1 2D geometrische voorstelling van het gebouw.
laatste renovatie Gebeurtenisdatum 0...1 Datum waarop het gebouw laatst gerenoveerd werd.
ligt op Perceel 0...* De gebouweenheden die tot het gebouw behoren.

Gebouweenheid

Beschrijving
De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, functie, gebouweenheidstatus, geometrie, locatie-aanduiding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adresvoorstelling 0...* Adres vd gebouweenheid.
functie FunctieCode 0...1 Functie waarvoor de gebouweenheid in de realiteit (zoals vastgesteld op het terrein) gebruikt wordt.
gebouweenheidstatus ConstructieStatusWaarde 1 Fase van de levensloop waarin de gebouweenheid zich bevindt.
geometrie Geometrie 1 2D geometrische voorstelling van de gebouweenheid.
locatie-aanduiding Locatieaanduiding 0...* Alfanumerieke code die een adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.

Perceel

Beschrijving
Deel van het grondgebied officieel vastgesteld met een kadastraal of administratief doel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

2D Gebouwgeometrie

Beschrijving
Geometrie van het gebouw en metadata over welk deel van het gebouw door de geometrie wordt voorgesteld en hoe deze werd bepaald.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: default, geometrie, methode, specificatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
default Boolean 1 Geometrie die moet worden gebruikt bv bij voorstelling op kaart.
geometrie Polygoon 1 2D geometrische voorstelling van het gebouw.
methode GeometrieMethodeWaarde 1 Beschrijving van de manier waarop de geometrie aangemaakt werd.
specificatie GeometrieSpecificatieWaarde 1 Deel van het gebouw dat door de xy-coördinaten wordt voorgesteld. Link

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: administratieve eenheid niveau 1, administratieve eenheid niveau 2, adresgebied, busnummer, gemeentenaam, huisnummer, land, locatieaanduiding, locatienaam, postbus, postcode, postnaam, straatnaam, verwijst naar, volledig adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
administratieve eenheid niveau 1 TaalString 1 Hoogste Administratieve eenheid vh adres, doorgaans een land.
administratieve eenheid niveau 2 TaalString 1 De regio vh adres, doorgaans een provincie of deelstaat of gelijkaardig gebied dat typisch meerdere plaatsen omvat.
adresgebied TaalString 1 Naam ve geografisch gebied of plaats die een aantal adresseerbare objecten groepeert om deze te adresseren zonder dat het gebied of de plaats een administratieve eenheid is
busnummer String 1 Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben.
gemeentenaam TaalString 1 Gemeentenaam vh adres.
huisnummer String 1 Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen.
land TaalString 1 Land waarin het adres gelegen is.
locatieaanduiding String 1 Alfanumerieke code die de adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.
locatienaam TaalString 1 Naam of omschrijving vh het geografisch object dat de adreslocator aanduidt.
postbus String 1 Postbusnummer in een postkantoor.
postcode String 1 Code waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
postnaam TaalString 1 Naam waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
straatnaam TaalString 1 Straatnaam vh adres.
verwijst naar Adres 0...1 Adres waarvan de adresvoorstelling is afgeleid.
volledig adres TaalString 1 Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd.

Gebeurtenisdatum

Beschrijving
Datum waarop een gebeurtenis plaatsvond evt op een alternatieve manier beschreven.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde, tussentijdstip.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 0...1 Datum en tijd waarop de gebeurtenis startte.
einde DateTime 0...1 Datum en tijd waarop de gebeurtenis eindigde.
tussentijdstip DateTime 0...1 Datum en tijd van een moment tussen begin en einde.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten, lijnen, polygonen en coördinaten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: als GML, als WKT.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
als GML GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
als WKT GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Locatieaanduiding

Beschrijving
Alfanumerieke code die een adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanduiding, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanduiding String 1 Alfanumerieke code waarmee het identificerend deel van een adreslocator wordt aangeduid.
type Locatieaanduidingtype 1 Aard vd locatieaanduiding. Link

Polygoon

Beschrijving
Oppervlak bestaande uit 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen. Elke binnengrens vormt een gat in de polygoon.
Gebruik
De grenzen zijn zgn lineaire ringen, ttz het zijn gesloten (niet zelfsnijdende) lijnstringen. De buitengrens wordt onderscheiden vd binnengrens door resp de kloksgewijze en tegenkloksgewijze richting waarin de ring loopt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/gebouw.jsonld