Inname openbaar domein

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Inname openbaar domein. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project GIPOD als Gelinkte Open Data en laat toe om innames, mobiliteitsmaatregelen en hinder op het openbaar domein gelinkt op te maken en te ontsluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om informatie over innames op het openbaar domein gelinkt op te stellen en te delen. Dit laat toe dat zowel het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) als anderen, bijvoorbeeld lokale besturen (cfr. LBLOD mobiliteit), informatie over innames eenduidig kunnen uitwisselen.

Verder beschrijft dit model componenten (Samenwerkingsaanvraag, Synergie, Conflict, Advies, Innameverbod...) die voor een betere afstemming tussen partijen zorgt. Merk op dat codelijsten hiervoor verder bekeken zal worden in de business werkgroepen. Via Inname, Signalisatie en Mobiliteitsmaatregel is er een rechtstreekse link met de vergunning enerzijds en het aanvullend reglement anderzijds. Ten slotte bouwt Omleiding voort op OSLO-Weg.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.

Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Advies

Beschrijving
Input van een partij die betrokken is bij het beslissingsproces.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviseert, adviseert, adviseert, adviseert, adviseert, beheerder, beoordeeld door, beoordeling, beoordelingsdatum, beschrijving, bindend, identificator, reden, stilzwijgend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviseert Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel waarover advies gegeven wordt.
adviseert RuimtelijkConflict 0...* Conflict waarover advies gegeven wordt.
adviseert Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder waarover advies gegeven wordt.
adviseert Inname 0...* Inname waarover advies gegeven wordt.
adviseert Project 0...* Project waarover advies gegeven wordt.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van het advies.
beoordeeld door Agent 1...* Agent die het advies beoordeeld heeft.
beoordeling Beoordeling 1 Beoordeling van het advies. Bijvoorbeeld: goedgekeurd, niet-goedgekeurd
beoordelingsdatum DateTime 1 Datum van beoordeling.
beschrijving String 1 Het advies in tekst beschreven.
bindend Boolean 1 Geeft aan of het advies bindend (true) of niet-bindend is (false).
identificator Identificator 0...* Gestructureerde identificatiegegevens.
reden String 1 Waarom een bepaalde beoordeling gegeven werd.
stilzwijgend Boolean 0...1 Duidt aan of het advies stilzwijgend (true) of niet (false) is.

Evenement

Beschrijving
Een gebeurtenis op een bepaald tijdsstip en locatie, zoals een markt, festival...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grondwerk

Beschrijving
inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt opengebroken voor wegenis-, riolerings- en/of nutwerken en waarvoor een aanvraag tot werken noodzakelijk is of waarvoor een algemene vergunning tot uivoering van werken geldt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: categorie, geschatteDuur, heeft oorzaak grondwerk, soort, verplaatsingswerk, voorlopige oplevering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
categorie Code 1 De categorie van de werken (in functie van de grootte van de werf).
geschatteDuur GetypeerdeString 1 Geschatte tijdsduur van het grondwerk. Gebruik xsd:Duration als waarde-type. Bijvoorbeeld: een looptijd van 5 dagen wordt uitgedrukt met 'P5D'.
heeft oorzaak grondwerk Grondwerk 0...* Ander grondwerk die dit grondwerk veroorzaakt heeft.
soort Code 0...* Soort grondwerk.
verplaatsingswerk Boolean 0...1 Aanduiding of de werkopdracht veroorzaakt wordt door andere werkopdrachten.
voorlopige oplevering DateTime 0...1 Tijdsstip wanneer het werk geacht opgeleverd te worden.

Halte

Beschrijving
Een locatie waar passagiers in- of uitstappen uit een voertuig voor openbaar vervoer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inname

Beschrijving
Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt,met gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, geeft aanleiding tot, heeft gevolg, identificator, innamezone, is deel van, isGerelateerdAan, leidt tot, openbaar domein, plaatsbeschrijving, status, tijdsinterval, tijdsschema, type, url, vereist, vereist signalisatievergunning.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Hiermee wordt bedoeld dat de inname in de buurt van dit adres doorgaat, bijvoorbeeld voor een put aan de straatkant.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de inname.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving over de inname.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager van de inname.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over deze inname.
geeft aanleiding tot Samenwerkingsaanvraag 0...1 Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van de inname.
heeft gevolg Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het innemen van de openbare ruimte.
identificator Identificator 0...* Identificator van de inname. Kan gebruikt worden om GIPOD ID in te bewaren.
innamezone Innamezone 1...* Gebied waar de inname doorgaat.
is deel van Inname 0...* Een verwante inname waarin deze inname fysiek of logisch is opgenomen.
isGerelateerdAan Inname 0...* Inname die gerelateerd is aan deze inname.
leidt tot Innameverbod 0...* Innameverbod dat het gevolg is van een inname.
openbaar domein Boolean 1 Duidt aan of de inname in een gebied met openbaar karakter doorgaat. Privé gebied met openbaar karakter wordt hier ook gezien als openbaar domein.
plaatsbeschrijving TaalString 0...1 Tekstuele weergave van de locatie van de inname.
status Code 0...1 Status van de inname Voorbeelden: in ontwerp, gepland
tijdsinterval TijdsintervalMetDuur 0...* Wanneer de inname van toepassing is binnen een specifieke periode.
tijdsschema Tijdsschema 0...* Tijdsschema dat gevolgd wordt. Niet gebruiken in combinatie met start- en eindtijd op Inname.
type Code 1...* Type van inname
url URL 0...* Een webadres met meer informatie over de inname.
vereist Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel die vereist is om een inname tot stand te brengen.
vereist signalisatievergunning Signalisatievergunning 0...1 Signalisatievergunning die vereist is om deze inname uit te voeren.

Innameverbod

Beschrijving
Ontzegging van bepaalde innames.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, categorie, contactorganisatie, identificator, tijdsinterval, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Duidt een adres als referentie aan waar de inname doorgaat.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van het innameverbod.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van het innameverbod.
categorie Verbodscategorie 1 Verbodscategorie van de innameverbod.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* De organisatie die gecontacteerd kan worden omtrent het innameverbod.
identificator Identificator 0...* Bijkomende gestructureerde identificatiegegevens van het innameverbod.
tijdsinterval Tijdsinterval 1...* Periode waarbinnen innamverbod van toepassing is.
zone Geometrie 0...* 2D weergave van het gebied van het innameverbod.

Innamevergunning

Beschrijving
De vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Innamezone

Beschrijving
Bepaalde zone die deel uitmaakt van een bepaalde inname voor een bepaalde periode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Code 1 Soort innamezone.
zone Geometrie 1...* 2D weergave van de innamezone.

Mobiliteitshinder

Beschrijving
Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, heeft betrekking op innamezone, heeft gevolg, identificator, locatie, tijdsinterval, tijdsschema, vereist, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Basisgegevens van het adres van mobiliteitshinder.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de mobiliteitshinder.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de mobiliteitshinder.
bijdrager Agent 0...* Entiteit die verantwoordelijk is voor het bijdragen aan de bron.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over deze mobiliteitshinder.
heeft betrekking op innamezone Innamezone 0...* Innamezone die het gevolg is van hinder.
heeft gevolg Mobiliteitshindergevolg 0...* Effect van de mobiliteitshinder op bepaalde doelgroepen.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens van de mobiliteitshinder.
locatie Code 0...* TODO
tijdsinterval Tijdsinterval 0...* Wanneer de mobiliteitshinder van toepassing is binnen een specifieke periode.
tijdsschema Tijdsschema 0...* Schedule van de mobiliteitshinder.
vereist Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel ter ondersteuning van de mobiliteitshinder.
zone Geometrie 0...* Geografische weergave van de mobiliteitshinder.

Mobiliteitshindergevolg

Beschrijving
Verzameling doelgroepen die eenzelfde gevolg ondervinden door de mobiliteitshinder.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doelgroep, gevolg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doelgroep Code 1...* Doelgroep die een bepaald gevolg ondervindt door mobiliteitshinder.
gevolg Code 1 Gevolg die de doelgroep ondervindt.

Mobiliteitsmaatregel

Beschrijving
Maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, doelgroep, heeft gevolg, heeft route, identificator, plaatsbeschrijving, tijdsschema, type, wordt aangeduid door, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Hiermee wordt bedoeld dat de mobiliteitsmaatregel in de buurt van dit adres doorgaat, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een verkeersbord.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de mobiliteitsmaatregel.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de mobiliteitsmaatregel.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager van de mobiliteitsmaatregel.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* De organisatie die gecontacteerd kan worden over deze mobiliteitsmaatregel.
doelgroep Code 0...* Groep of categorie die belang hebben bij de mobiliteitsmaatregel. Bijvoorbeeld: vrachtwagens boven 3.5 ton
heeft gevolg Mobiliteitshinder Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het invoeren van een mobiliteitsmaatregel.
heeft route Geometrie 0...* Traject die hoort bij de mobiliteitsmaatregel.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens van de mobiliteitsmaatregel.
plaatsbeschrijving TaalString 0...1 Tekstuele beschrijving van de locatie van de mobiliteitsmaatregel. Hier kan de tekstuele weergave van de locatie komen zoals die in het besluit opgenomen is.
tijdsschema Tijdsschema 1...* Tijdsschema van de mobiliteitsmaatregel.
type Code 0...* Type mobiliteitsmaatregel.
wordt aangeduid door Verkeersteken 0...* Een signalisatie (bv.: verkeersbord) dat bijdraagt tot de aanduiding van een mobiliteitsmaatregel.
zone Geometrie 0...* Geografische weergave van de mobiliteitsmaatregel. De locatie kan op 3 manieren meegegeven worden: via zone, adresvoorstelling en plaatsbeschrijving. Voorkeur wordt gegeven aan zone wanneer dit kan.

Omleiding

Beschrijving
Tijdelijke route die aanbevolen wordt te volgen door de betreffende weggebruiker.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft route, heeft transportlinkset.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft route Geometrie 1...2 Een traject van de omleiding. Indien tweerichtingsomleiding, gebruik 2 routes.
heeft transportlinkset OSLO-Weg::TransportLinkSet 0...2 Verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve label, beschrijving, classificatie, contactinfo, doel, homepage, logo, organisatieactiviteit, organisatiestatus, organisatietype, voorkeurslabel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve label TaalString 0...* Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bv commerciële naam, informele naam…
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Publieke Organisatie.
classificatie OrganisatieClassificatie 0...1 Rangschikking van de Organisatie in een classificatiesysteem.
contactinfo ContactInfo 0...1 Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
doel 0...* Bestaanreden vd Organisatie.
homepage String 0...1 Adres vd homepage van de website vd Publieke Organisatie.
organisatieactiviteit OrganisatieActiviteit 0...1 Type activiteit die door de Organisatie wordt uitgeoefend. Specialisatie van classificatie (naast type & status).
organisatiestatus OrganisatieStatus 1 Toestand vd Organisatie. Specialisatie van classificatie (naast type & activiteit).
organisatietype OrganisatieType 1 Type Organisatie. Specialisatie van classificatie (naast activiteit & status).
voorkeurslabel TaalString 1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Organisatie (in rol)

Beschrijving
Een organisatie die een rol speelt bij een inname en gecontacteerd kan worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, contactinfo, is rolspecialisatie van, rol, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de Publieke Organisatie.
contactinfo ContactInfoPubliek 1...* Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
is rolspecialisatie van Organisatie Duidt de bron-entiteit aan waarvan deze entiteit een rolsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor volgens een bepaalde rol.
rol String 1 Rol die de organisatie speelt. Bijvoorbeeld: architect, beheerder etc.
voorkeursnaam TaalString 0...1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Project

Beschrijving
Groepering van innames,hinders,mobiliteitsmaatregelen en projecten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, geeft aanleiding tot, identificator, omvat, omvat, omvat, status, type, volgt uit, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheerder Agent 0...1 Beheerder van het project.
beschrijving GetypeerdeString 0...1 Beschrijving van het project.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager van het project.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over dit project.
geeft aanleiding tot Samenwerkingsaanvraag 0...1 Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van het project.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens van het project.
omvat Synergie 0...* Synergie die binnen dit project uitgevoerd wordt.
omvat Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder die veroorzaakt is door het project.
omvat Inname 0...* Inname die binnen dit project doorgaat. Binnen GIPOD kan dit gaan over synergie, inname, project en mobiliteitshinder.
status Projectstatus 0...1 Status van het project.
type Projecttype 0...1 Type van het project.
volgt uit Samenwerkingsaanvraag 0...1 Project dat ontstaan is uit een samenwerkingsaanvraag.
zone Geometrie 0...* Gebied van het project.

Route

Beschrijving
Openbaar vervoer traject.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ruimtelijk Conflict

Beschrijving
Overlap of dicht bijeen liggen van zones in tijd en ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, heeft betrekking tot, heeft betrekking tot, heeft betrekking tot project, tijdsinterval, type, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie ConflictErnst 0...1 Classificatie van het ruimtelijk conflict.
heeft betrekking tot OV-route 0...* Openbaar vervoer route die betrokken is bij het ruimtelijk conflict.
heeft betrekking tot OV-halte 0...* Halte van het openbaar vervoer die betrokken is bij het ruimtelijk conflict.
heeft betrekking tot project Project 0...* Project die betrokken is bij het conflict.
tijdsinterval Tijdsinterval 1...* Periode wanneer er een overlap in tijd en in ruimte is.
type Conflicttype 0...* Type ruimtelijk conflict.
zone Geometrie 1...* 2D weergave van het gebied waar het conflict plaatsvindt.

Samenwerkingsaanvraag

Beschrijving
Verzoek tot samenwerking in een project.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanvraagstatus, beheerder, beschrijving, bijlage, heeft antwoord, identificator, lanceringsdatum, uiterste antwoorddatum, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanvraagstatus Aanvraagstatus 1 Status om samen te werken. Bijvoorbeeld: in aanvraag.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de samenwerkingsaanvraag.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de samenwerkingsaanvraag.
bijlage Document 0...* Extra document dat bij de samenwerkingsaanvraag hoort.
heeft antwoord Samenwerkingsantwoord 0...* Antwoord van een samenwerkingsaanvraag.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens die de samenwerkingsaanvraag uniek aanduiden.
lanceringsdatum Date 1 Datum waarop de samenwerkingsaanvraag uitgestuurd wordt.
uiterste antwoorddatum Date 0...1 Laatste datum dat er geantwoord kan worden om al dan niet samen te werken.
zone Geometrie 0...1 2D geometrische voorstelling van de samenwerkingsaanvraag.

Samenwerkingsantwoord

Beschrijving
Positief antwoord gegeven op een samenwerkingsaanvraag.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: antwoorddatum, betrokken organisatie, gaat akkoord.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
antwoorddatum Date 1 Datum waarop het antwoord gegeven werd.
betrokken organisatie Agent 1 Organisatie die antwoordt op de samenwerkingsaanvraag.
gaat akkoord Boolean 1 Geeft aan of de betrokken organisatie wil samenwerken of niet..

Signalisatievergunning

Beschrijving
Een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen of wijzigen van signalisatie op het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: status, url.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
status String 1 Status van het besluit. Dit is een tijdelijke term totdat signalisatievergunningen gelinkt ontsloten worden.
url URL 1 Locatie van het besluit op het web.

Synergie

Beschrijving
Groepering van werkopdrachten van nutsmaatschappijen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: coördinatievergaderingsdatum, registratiedatum, synergiestatus, volgens afspraken, volgt uit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
coördinatievergaderingsdatum Date 0...1 Datum ter coördinering van de synergie.
registratiedatum Date 0...1 Datum waarop de synergie geregistreerd werd.
synergiestatus Synergiestatus 1 Status van de synergie.
volgens afspraken Afsprakenlijst 0...1 Afspraken die gevolgd moeten worden om een synergie uit te voeren.
volgt uit Synergieaanvraag 0...1 Synergie die ontstaan is uit de synergie-aanvraag.

Synergieaanvraag

Beschrijving
Verzoek tot samenwerking in een synergie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: volgens afspraken.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
volgens afspraken Afsprakenlijst 0...1 Afspraken die gevolgd moeten worden om de synergie uit te voeren.
Beschrijving
Een verzameling transportlinksequenties en/of individuele transportlinks die een specifieke functie of betekenis hebben in een transportnetwerk.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersmaatregel

Beschrijving
Maatregel waarvan de aard,omvang en plaatsing zijn omschreven in de wegcode en uitvoeringsbesluiten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersteken

Beschrijving
Aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voorwaarde

Beschrijving
Datgene waaraan moet voldaan worden om een geldig besluit te zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Beschrijving van de voorwaarde.

Werk

Beschrijving
Inname van het openbaar domein voor de uitvoering van werken
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geschatte duur, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geschatte duur GetypeerdeString 1 Geschatte tijdsduur dat het werk duurt. Gebruik xsd:Duration als waarde-type. Bijvoorbeeld: een looptijd van 5 dagen wordt uitgedrukt met 'P5D'.
soort Code 0...* Soort werk.

Datatypes

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email,telefoon,adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening… Mogelijke vormen van contact: bellen,mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, openingsuren, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0...1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter…
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0...* Periode waarin contact kan worden opgenomen. Bv aanduiding van het seizoen waarin contact kan worden opgenomen. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.
contactnaam String 0...1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0...1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0...1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
openingsuren GetypeerdeString 0...1 Uren waarbinnen contact kan worden opgenomen. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als contact kan worden opgenomen tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag en tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
telefoon String 0...1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0...1 Website waarnaar men kan surfen.

ContactinfoPubliek

Beschrijving
Contactgegevens die al dan niet publiek zijn.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contacttype, is publiek, telefoon.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contacttype String 0...1 Specifieert de contactinfo volgens een bepaalde functie. Bijvoorbeeld: privé, mobiel...
is publiek Boolean 1 Duidt aan of de contactinformatie door iedereen gezien mag worden.
telefoon String 0...* Telefoonnummer waarop men kan bellen.

TijdsInterval

Beschrijving
De tijdsperiode tussen twee momenten in de tijd.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin GetypeerdeString 1 Moment waarop het tijdsinterval begint.
einde GetypeerdeString 1 Moment waarop het tijdsinterval eindigt.

TijdsintervalMetDuur

Beschrijving
De tijdsperiode dat gedefinieerd is volgens een beginmoment en een bepaalde duurtijd.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: duur, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
duur GetypeerdeString 1 Hoelang de gebeurtenis (inname, hinder etc.) gaat duren. Enkel gebruiken indien 'einde' onbekend is. Iets kan bijvoorbeeld 100 dagen duren en een bepaalde begintijd hebben, maar het is nog onzeker wanneer dit exact eindigt. Gebruik xsd:Duration. Bijvoorbeeld: 100 dagen wordt uitgedrukt met 'P100D'.
einde GetypeerdeString 0 Moment waarop het tijdsinterval eindigt.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://test.data.vlaanderen.be/context/inname-openbaar-domein.jsonld