Verkeersborden

Dit document beschrijft het applicatieprofiel voor het domein van de statische verticale Verkeersborden. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data. Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om opstellingen van verkeersborden op het openbaar domein zodanig te beschrijven dat de gegevens kunnen uitgewisseld worden ongeacht de toepassing of de context van de toepassing.

Samenvatting

Vertrekkend vanuit het LBLOD project is het applicatieprofiel opgezet als gemeenschappelijk datamodel enerzijds voor de verwijzing naar verkeersborden in de besluiten van lokale besturen over de organisatie van het verkeer en plaatsing van verkeerssignalisatie (de zogenaamde aanvullende en tijdelijke reglementen en signalisatievergunningen), en anderzijds voor de ondubbelzinnig referentie aan te plaatsen of geplaatste verkeersborden in functie van technische werkzaamheden, routeplanning en de inventarisatie zoals in verkeersborden.vlaanderen en mobiliteitsanalyses. Het profiel zal toelaten dat gegevens uit een geografisch ingetekende signalisatie maximaal kunnen overgebracht worden naar besluitvormende documenten en omgekeerd.

Als basis voor dit model is terug gegrepen naar het datamodel van verkeersborden.vlaanderen, het applicatieprofiel van LBLOD Besluit Mobiliteit en de Objectcatalogus infrastructuurelementen van OSLO Openbaar Domein. Doorheen de verschillende werkgroepen is gekomen tot een model dat bruikbaar is in de toepassingscontexten van zowel de regelgeving als technisch onderhoud.

Enerzijds beschrijft dit datamodel basisentiteiten zoals Opstelling, Steun, Bevestiging en Verankering naast het gegeven van het Infrastructuurelement, dat overgenomen wordt uit het vocabularium van het Openbaar Domein om de fysieke aspecten van een verkeersbordopstelling te beschrijven. Anderzijds schrijft het profiel zich in in het applicatieprofiel voor besluiten over mobiliteit voor het aangeven van de legitieme gronden voor de plaatsing van verkeersborden, maar verdiept daarin ook de beschrijving van de betekenis van het verkeersbord met de entiteit Verkeersteken.

Het ene luik richt zich op het registreren van de nodige data voor effectieve plaatsing, onderhoud, herstelling en beheer. Hier wordt het antwoord gegeven op een vraag als: welke gegevens zijn er nodig om de beschadigde borden op een bepaalde locatie te vervangen. Het andere luik richt zich op het registreren van de nodige referenties voor de verantwoorde legitimering van de plaatsing. Hier wordt het antwoord gegeven op een vraag als: vanwaar haalt het verkeersbord op die locatie zijn verordende kracht?

Het kernbegrip aan de technische zijde is Infrastructuurelement. Het fysieke verkeersbord is daar trouwens een subklasse van, evenals alle mogelijke entiteiten in het openbaar domein waaraan een verkeersbord kan zijn bevestigd. Het kernbegrip aan de regulerende zijde is verkeersteken. Verkeerstekens kunnen van 3 verschillende types zijn zoals in de wegcode aangegeven: verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen. Het fysieke Verkeersbord, Wegmarkering en Verkeerslicht zijn dan een realisatie van dit Verkeersteken zoals aangegeven in het diagram. In dit model richten we ons op de verkeerstekens die als verkeersbord worden opgesteld. Ze zijn de concrete instantiatie van een bepaald bij wet gedefinieerd verkeersbordconcept, op een bepaalde locatie, in uitvoering van een bepaalde als besluit genotuleerde mobiliteitsmaatregel. Indien het verkeersbordconcept een variabel opschrift voorschrijft, krijgt het een invulling op basis van het besluit. (bv. C43 kan voor de snelheidsbeperking verschillende getallen dragen zoals ‘30’, ‘50’)

Het geheel van de bij wet gedefinieerde verkeersborden (Verkeersbordconcept) vormt een gecontroleerde lijst of een kennissysteem (SKOS). Typisch zal in een toepassingsomgeving deze lijst aan de gebruiker aangereikt worden om de unieke referenties naar een bepaald bord te hergebruiken in een besluit of bij de intekening op een kaart. Het verkeersteken is de atomaire voorstelling van een verkeersbord op een bepaald adres en/of volgens een plaatsbeschrijving. Zo kan het zijn dat het (fysieke) verkeersbord meerdere verkeerstekens bevat. Het verkeersbord heeft bepaalde fysieke kenmerken, al dan niet volgens vastgelegde standaarden zoals in het standaard bestek 250, en is ofwel bevestigd aan een daarvoor bestemde steun of aan ander bestaand infrastructuurelement zoals een lataarnpaal, verkeerslicht, pijler, borstwering, enz.

Het geheel van de verkeersborden op een bepaalde locatie wordt aangeduid als een opstelling. De verkeersborden op één opstelling kunnen verschillende aanzichten hebben, ttz. kunnen bedoeld zijn voor verschillende wegsegmenten/verkeersrichtingen.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.

Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Agentschap Binnenlands Bestuur is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Artikel wegcode

Beschrijving
Een deel van een rechtsgrond, op een arbitrair niveau van precisie, zoals een hoofdstuk,artikel,paragraaf of lijst element.
Gebruik
Bijvoorbeeld: artikel 12.1 Verkeersborden F1, F1a of F1b...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bestendige afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding die statisch is in vorm en geen doorgang toelaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging

Beschrijving
Het montage-element dat een verkeersbord bevestigt aan een infrastructuurelement.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigt aan, conform standaard, hangt op, montagetype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigt aan DraagconstructieRetroreflecterendeVerkeersborden 1 Infrastructuurelement waaraan de bevestiging is bevestigd.
conform standaard Code 1 Tot welke standaard deze bevestiging conform is.
hangt op RetroreflecterendVerkeersbord 1 Verkeersbord die met deze bevestiging is opgehangen.
montagetype Code 0...1 Waarmee de bevestiging gemonteerd is.

Borstwering

Beschrijving
Hekwerk of constructie (balustrade, 'omega'-profielen,...) die geplaatst werd met het oog op de veiligheid van de zwakke weggebruiker, overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draadafsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit draad.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draagconstructie retroreflecterende verkeersborden

Beschrijving
Constructie die geschikt is om retroreflecterende verkeersborden aan op te hangen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheerder, heeft bevestiging, kleur, leverancier, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheerder Organisatie 0...1 Instantie tot op team- of dienstniveau die instaat voor het beheer van het object. Instantie tot op team- of dienstniveau
heeft bevestiging Bevestiging 1 Bevestiging waarmee een verkeersbord aan dit infrastructuurelement is opgehangen.
kleur Code 0...1 Kleur van de draagconstructie.
leverancier Agent 0...1 Agent die de draagconstructie aanlevert. Enkel te gebruiken wanneer het object een infrastructuurelement is.
materiaal Materiaal 0...* Materiaal waaruit de draagconstructie voor retroreflecterende verkeersborden is uit opgebouwd.

Draagconstructie verkeersborden

Beschrijving
Stabiele voorziening waaraan een verkeersbord opgehangen kan worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Elektriciteitspaal

Beschrijving
Paal van de elektriciteitsleiding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fietsstalling

Beschrijving
Een fietsstalling is het geheel aan palen en/of verankeringspunten van een constructie bestemd voor het vastmaken van fietsen, gelegen op het openbare domein.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fietstelpaal

Beschrijving
Paal die automatisch voorbij passerende fietsers telt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Flitspaal

Beschrijving
Een meettoestel waarmee snelheidsovertredingen en/of het negeren van een rood verkeerslicht vastgesteld kunnen worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Galgsteun

Beschrijving
Elke overspanning van een gedeelte van de wegbaan, watergang of spoorbaan waarbij slechts aan één kant gesteund wordt waarbij signalisatieborden werden aangebracht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geluidscherm

Beschrijving
Geluidswerende wand langs autosnelwegen, spoorwegen... met als doel de omwonende tegen geluidshinder te beschermen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Knipperlicht

Beschrijving
Oranje, wit of rood knipperlicht op een paal, dat dienst doet als verkeersignaal op wegen.
Gebruik
Een verkeersbord wordt opgehangen aan de paal van het knipperlicht en niet aan het licht zelf.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Mobiliteitsmaatregel

Beschrijving
Maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: wordt aangeduid door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
wordt aangeduid door Verkeersteken 0...* Een verkeersteken dat bijdraagt tot de aanduiding van een mobiliteitsmaatregel.

Muur

Beschrijving
Buiten de wegbaan gelegen en op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent, lijnvormig verankerde en rechtopstaande scheiding of grondkering bestaande uit opeengestapeld (min. 2 lagen) metselwerk of beton.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Muur binnen de wegbaan

Beschrijving
Muren binnen de wegbaan met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan geörienteerd.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Nadar

Beschrijving
Verplaatsbaar dranghek.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

New Jersey

Beschrijving
Een modulaire aangelegde, betonnen of plastieken scheidingsmuur om verkeer te scheiden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Openbare verlichting

Beschrijving
Een openbare lichtpunt dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opstelling

Beschrijving
Het geheel van verticale verkeerssignalisatie die bevestigd is aan één of meerdere draagconstructies op éénzelfde geolocatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, geometrie, hoort bij, omvat draagconstructie verkeersborden, omvat verkeersbord, operationele status, positie ten opzichte van rijbaan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding Document 0...* Grafische weergave van de opstelling in het openbaar domein.
geometrie Geometrie 0...1 Geolocatie van de opstelling met ook haar geometrie indien geen puntlocatie.
hoort bij Wegsegment 0...* Wegsegment waarbij de opstellling geplaatst is. Dit is niet noodzakelijk het wegsegment waarop het verkeersbord van toepassing is.
omvat draagconstructie verkeersborden DraagconstructieVerkeersborden 0...* Fysieke voorziening die voor de ondersteuning zorgt in de opstelling.
omvat verkeersbord OSLO-OpenbaarDomein::Verkeersbord 1...* Verkeersbord die op de opstelling staat.
operationele status Code 0...1 Een statuscode die de operationele status van de opstelling aanduidt.
positie ten opzichte van rijbaan Code 0...1 De plaatsing van het verkeersbord ten aanzien van de rijbaan.

Paal bovenleiding tram trein trolley

Beschrijving
Paal van de bovenleiding van trolley- of spoorinstallaties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Pijler

Beschrijving
Civieltechnische constructie, anders dan gebouwen, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor het ondersteunen van civieltechnische constructies zoals gebouwen of bruggen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Fysieke drager van het statisch verticale verkeersteken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging aan muur, fabricagevoorschrift, folietype, heeft bevestiging, kleur achterkant, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging aan muur Code 0...1 Duidt aan hoe het verkeersbord bevestigd is aan een muur Bijvoorbeeld: met armatuur, zonder armatuur
fabricagevoorschrift GetypeerdeString 0...1 Genormaliseerde referentie waaraan het verkeersbord voldoet. BIjvoorbeeld: SB250, T2000, In Vlaanderen is bijvoorbeeld Standaard Bestek 250 vaak gebruikt voor statisch verticale verkeersborden.
folietype Code 0...1 Type van de folie die bevestigd is aan het verkeersbord.
heeft bevestiging Bevestiging 0...* Bevestiging waarmee het verkeersbord is opgehangen.
kleur achterkant Code 0...1 Kleur van de achterzijde van het retroreflecterend verkeersbord. Basiskleuren zijn grijs, groen en oranje.
materiaal Materiaal 0...* Materiaal waaruit het retroreflecterend verkeersbord is uit opgebouwd.

Schampblok

Beschrijving
Geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootband met beperkte lengte, waarvan meestal een rij geplaatst wordt in longitudinale richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SignalisatieEnLeidingenportiek

Beschrijving
Elke overspanning van een gedeelte van de wegbaan, watergang of spoorbaan waarbij verkeersborden werden aangebracht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Signalisatievergunning

Beschrijving
Een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen of wijzigen van signalisatie op het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vergunt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vergunt Verkeersteken 0...* Verkeersteken dat vergunt wordt.

Slagboom

Beschrijving
Een afsluitingmechanisme met slagboomarmen dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Steun retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Infrastructuurelement van het type paal bedoeld voor het bevestigen van wegsignalisatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, diameter, fabricagevoorschrift, is verankerd met, lengte, lengte bovengronds, lengte ondergronds, operationele status, vorm, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantitatieveWaarde 0...1 Breedte van de steun. Te gebruiken wanneer de vorm rechthoekig is.
diameter KwantitatieveWaarde 0...1 Diameter van de steun. Te gebruiken wanneer de vorm cirkelvormig is.
fabricagevoorschrift Code 0...1 Genormaliseerde referentie waaraan de steun voldoet.
is verankerd met Verankering 0...1 Waarmee het infrastructuurelement verankerd is.
lengte KwantitatieveWaarde 0...1 Lengte van de steun. Te gebruiken wanneer de vorm rechthoekig is.
lengte bovengronds KwantitatieveWaarde 0...1 Lengte van de steun boven het verhardingsniveau of maaiveld.
lengte ondergronds KwantitatieveWaarde 0...1 Lengte van de steun onder het verhardingsniveau of maaiveld.
operationele status Code 0...1 Operationele status van de draagconstructie.
vorm Code 0...1 Vorm van de steun.
wanddikte KwantitatieveWaarde 0...1 Dikte van de wand. Voorkeur in millimeter.

Stootband new jersey

Beschrijving
Ter plaatse vervaardigde hoge (0,60 tot 1,00m) betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Straatspiegel

Beschrijving
(Meestal) bolvormig reflecterend voorwerp, specifiek geplaatst ten behoeve van de verkeersveiligheid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vakwerksteun

Beschrijving
Constructie met minstens 2 steunen met daartussen dwarsverbindingen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vangrail

Beschrijving
Constructie-element bestaande uit metalen stroken voor de scheiding en beveiliging van diverse soorten weggebruikers, voornamelijk langs de berm van wegen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verankering

Beschrijving
Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de steun stabiel rechtop zetten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting, is permanent, ondergrondtype, operationele status, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting Code 0...1 Afmeting van de verankering.
is permanent Boolean 0...1 Duidt aan of de verankering van blijvende duur is.
ondergrondtype Code 0...1 Type van de ondergrond.
operationele status Code 0...1 Operationele status van de verankering.
type Code 1 Soort verankering. Bijvoorbeeld: betonblok

Verkeersbord

Beschrijving
Wegsignalisatie aangebracht op een element op het openbaar domein (paal, gevel, portiek...) om het verkeer op de openbare weg te regelen en die geen verkeerslicht of wegmarkering zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzicht, afbeelding, afmeting, beheerder, breedte, hoogte, leverancier, operationele status, opmerking, opstelhoogte, realiseert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanzicht GetypeerdeString 1 De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as. In radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin.
afbeelding Document 0...* Weergave van het geïnstalleerde verkeersbord op het openbaar domein.
afmeting KwantitatieveWaarde 0...1 Afmeting (lengte) van het verkeersbord. Te gebruiken bij ronde verkeersborden. Dit wordt gemeten volgens de richting beschreven in het reglement voor de wegbeheerder: cfr. artikels 6.4.1 en 6.4.2: diagonaal of zijde bij gelijkzijdige vormen.
beheerder Organisatie 0...1 Instantie die instaat voor het beheer van het verkeersbord. Instantie tot op team- of dienstniveau
breedte KwantitatieveWaarde 0...1 Breedte van het verkeersbord. Te gebruiken bij rechthoekige borden.
hoogte KwantitatieveWaarde 0...1 Hoogte van het verkeersbord. Te gebruiken bij rechthoekige verkeersborden.
leverancier Agent 0...1 Agent die het verkeersbord aanlevert en verantwoordlijkheid heeft over de productkwaliteit.
operationele status Code 0...1 Operationele status van een verkeersbord.
opmerking String 0...* Opmerking over het verkeersbord.
opstelhoogte KwantitatieveWaarde 1 Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord. Een kwantitatieve waarde bevat de eigenschap 'unitcode' waarmee de eenheid aangegeven kan worden (bijvoorbeeld: meter is 'MTR') en 'value' bevat dan de effectieve waarde.
realiseert Verkeersbord-Verkeersteken 1...* Relateert een verkeersbord op het openbaar domein tot het verkeersteken.

Verkeersbord-verkeersteken

Beschrijving
Verkeersteken dat gerealiseerd wordt met een verkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft onderbord, heeft verkeersbordconcept, is begin zone, is einde zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft onderbord Verkeersbord-Verkeersteken 0...* Onderbord dat een bepaling toevoegt aan het verkeersteken. Zowel het verkeersteken als het onderbord zijn verkeerstekens die beiden tot een verkeersbord leiden.
heeft verkeersbordconcept Verkeersbordconcept 0...1 Verwijzing naar de eigenlijke betekenis van het verkeersbord zoals vastgelegd in het verkeersbordconcept van het verkeersteken.
is begin zone Boolean 0...1 Duidt aan of het verkeersbord-verkeersteken het begin van een zone aanduidt.
is einde zone Boolean 0...1 Duidt aan of het verkeerbord-verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Verkeersbordcategorie

Beschrijving
Categorie van een verkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkeursnaam String 1 Benaming van de verkeersbordcategorie. Bijvoorbeeld: Aanwijzingsborden.

Verkeersbordconcept

Beschrijving
Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, betekenis, classificatie, status, verkeersbordcode, verwijst naar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding Document 0...* Afbeelding van het verkeersbordconcept. In geval van variabel opschrift kan een default afbeelding gebruikt worden.
betekenis String 1 Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode. Bijvoorbeeld: Begin van een bebouwde kom.
classificatie Verkeersbordcategorie 0...* Categorie van het verkeersbordconcept.
status VerkeersbordconceptStatus 1 Status van het verkeersbordconcept.
verkeersbordcode String 1 Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode. Bijvoorbeeld: F1
verwijst naar Rechtsgrondonderdeel 0...1 Verwijst naar een rechtsgrondonderdeel over dit verkeersbordconcept. Verwijst meestal naar een artikel in de wegcode die informatie over dit verkeersbordconcept bevat. Bijvoorbeeld: artikel 68.3 voor verbodsborden.

Verkeerslicht

Beschrijving
Wegsignalisatie dat met behulp van lichtsignalen het regelen van het oprijden van onder andere een gelijkvloerse kruising, de toegang tot bruggen, tunnels en spoorwegovergangen, de toegang tot parkeergarages en -terreinen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersteken

Beschrijving
De voorstelling van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, afbeelding, heeft gerelateerd verkeersteken, inwerkingstijd, plaatsbepaling, variabel opschrift, wettelijke status.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...1 Adresvoorstelling van het verkeersteken.
afbeelding Document 0...* Foto van het verkeersteken.
heeft gerelateerd verkeersteken Verkeersteken 0...* Verkeersteken die hieraan gerelateerd is. Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord die bij een bepaalde wegmarkering hoort.
inwerkingstijd Tijdsschema 0...* Wanneer het verkeersteken actief is.
plaatsbepaling TaalString 0...1 Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen. Komt voort uit het lokaal besluit, bijvoorbeeld aanvullend reglement.
variabel opschrift String 0...1 Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.
wettelijke status VerkeerstekenWettelijkeStatus 0...1 Wettelijke status van het verkeersteken.

Verlichtingspaal

Beschrijving
Een openbaar lichtpunt op een paal dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten en waaraan verkeersborden gehangen kunnen worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Verkeersbordconceptstatus

Beschrijving
Bevat de status van een verkeersbordconcept.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: status, veroorzaakt door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
status Code 1 Duidt of het verkeersbordconcept nog gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: stabiel, onstabiel, afgeschaft. Een bord met snelheidslimiet van 60 km/u is bijvoorbeeld afgeschaft.
veroorzaakt door Rechtsgrondonderdeel 0...1 Door welk rechtsgrondonderdeel het verkeersbordconcept in deze status bekomen is.

VerkeerstekenWettelijkeStatus

Beschrijving
Bevat de wettelijke status van een verkeersteken.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: status, veroorzaakt door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
status Code 1 Duidt de wettelijke status aan van het verkeersteken. Bijvoorbeeld: vergund, niet-vergund, in ontwerp
veroorzaakt door Mobiliteitsmaatregel 0...1 De mobiliteitsmaatregel die ervoor gezorgd heeft dat het verkeersteken een bepaalde wettelijke status bekomen heeft.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/verkeersborden.jsonld