Vlaamse Codex

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Vlaamse Codex. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel voor een toepassing met als use case het gestructureerd raadplegen of vernieuwen van de Vlaamse regelgeving.

Deze specificatie is gebaseerd op de ELI (European Legislation Identifier) ontologie en vocabularium en heeft als scope de Vlaamse regelgeving die wordt beheerd op de website van de Vlaamse Codex.

Een regelgevend document is een abstracte intellectuele creatie, die kan bestaan uit verschillende subdivisies in de vorm van hoofdstukken, artikels, paragrafen en/of bijlagen. Het applicatieprofiel laat toe voor een regelgevend document een verantwoordelijke Agent aan te duiden, dit is de organisatie die de inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. Een regelgevend document kan doorheen de tijd verschillende soorten wijzigingen ondergaan, bv. bekrachtigingen van andere regelgevend document, citaties, vervanging, opheffing, etc. Een regelgevend document kan één of meerdere verschijningsvormen aannemen, dit is de intellectuele realisatie van het regelgevend document in de vorm van een reeks (meestal alfanumerieke) tekens. De verschijningsvorm(en) bevat dus de eigenlijke tekst van het regelgevend document, telkens in een specifieke taal met eventueel een reeks trefwoorden.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Agent | Regelgevend Document | Regelgevend Document Subdivisie | Verschijningsvorm |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Gestructureerde Identificator | Identificator |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Regelgevend Document

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekrachtigd bij, bekrachtigt, citeert, datum document, gezien door, heeft onderdeel, heft op, ingetrokken bij, ingevoegd bij, is gerealiseerd door, opgeheven bij, trekt in, type document, veranderd door, verandert, verantwoordelijke, vervangen bij, vervangt, voegt in, zet om, zie ook.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekrachtigd bij RegelgevendDocument 0...* Inverse van "bekrachtigt".
bekrachtigt RegelgevendDocument 0...* Betekent dat dit document instemt met een ander type document waardoor dat laatste volledige rechtskracht krijgt. De bekrachtiging is in dit geval een opschortende voorwaarde.
citeert RegelgevendDocument 0...* Een citatie in de wettelijke tekst. Dit omvat zowel woordelijke citaten als citaten in verwijzingen.
datum document Date 0...1 Adoptiedatum of handtekendatum (in de vorm jjjj-mm-dd).
gezien door RegelgevendDocument 0...* Duidt op een of ander manier gerelateerd ander document, niet noodzakelijk een legale bron.
heeft onderdeel RegelgevendDocumentSubdivisie 0...* Geeft aan dat deze resource conceptueel een andere bevat.
heft op RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig kan worden opgezegd door een andere.
ingetrokken bij RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig wordt geannuleerd een andere juridische hulpbron.
ingevoegd bij RegelgevendDocument 0...* Geeft een resource aan die juridische wijzigingen in deze resource heeft aangebracht.
is gerealiseerd door Verschijningsvorm 0...* Betreft een rechtsgrond die aan een verschijningsvorm van deze rechtsgrond "reeks van tekens" geeft
opgeheven bij RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig wordt ingetrokken door een andere juridische hulpbron.
trekt in RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig kan worden geannuleerd door een andere.
type document AardWetgeving 1...* Het type van het regelgevend document. Link
veranderd door RegelgevendDocument 0...* Duidt aan dat deze rechtsgrond een verandering met legale gevolgen heeft ondergaan door een andere rechtsgrond. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.
verandert RegelgevendDocument 0...* Duidt aan dat deze rechtsgrond een verandering met legale gevolgen doorvoert op een andere rechtsgrond. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.
verantwoordelijke Agent 0...* Een aparte intellectuele creatie (d.w.z. de intellectuele inhoud).
vervangen bij RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig wordt vervangen door een andere juridische hulpbron.
vervangt RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig kan worden vervangen door een andere.
voegt in RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat dit hulpmiddel juridische wijzigingen in een andere bron introduceert.
zet om RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze wetgeving (of een deel van de wetgeving) voldoet aan de doelstellingen van een andere wetgeving, door het nemen van passende uitvoeringsmaatregelen.
zie ook RegelgevendDocument 0...* Duidt op een of ander manier gerelateerd ander document, niet noodzakelijk een legale bron.

Regelgevend Document Subdivisie

Beschrijving
Een onderdeel van een rechtshandeling, op een willekeurig niveau van nauwkeurigheid, zoals een hoofdstuk, een artikel, een alinea, een alinea of een lijstitem.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is deel van, nummer, type subdivisie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is deel van RegelgevendDocument 0...* Relatie die documenten en onderdelen (hoofdstukken, artikels...) aan elkaar linkt.
nummer String 0...1 Een ID of een ander onderscheidend kenmerk voor een onderdeel van een regelgevend document.
type subdivisie TypeRechtsgrondSubdivisie 1 Het type van de rechtsgrond subdivsie. Link

Verschijningsvorm

Beschrijving
De intellectuele realisatie van een legale bron in de vorm van een "reeks van tekens" (meestal alfanumerieke tekens in een juridische context).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, buitenwerkingtreding, citeeropschrift, commentaar, consolideert, datum toepasbaarheid, errata, inhoud, inwerkingtreding, lokaleid, publicatie datum, realiseert, taal, thema, trefwoord.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1...* Een beschrijving van de verschijningsvorm. Beschrijving kan omvatten, maar is niet beperkt tot: een abstract, een inhoudsopgave, een grafische weergave of een vrije beschrijving van de verschijningsvorm.
buitenwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
citeeropschrift String 1...* De beknopte titel of officiële korte naam van een decreet, wet, besluit... Deze wordt officieel vastgelegd. Deze benaming wordt in de praktijk gebruikt om naar de rechtsgrond te verwijzen.
commentaar String 1 Een verslag van de bron.
consolideert RegelgevendDocument 0...* Geeft aan dat deze geconsolideerde juridische bron of uitdrukking (meestal het product van een redactioneel proces dat de wetgeving herziet) rekening houdt met een andere.
datum toepasbaarheid Date 0...1 De datum waarop de wetgeving van toepassing wordt.
errata Verschijningsvorm * Geeft een hulpmiddel aan dat tekstuele wijzigingen introduceert (zoals correctie of spelfouten) zonder juridische wijzigingen in deze bron, uitdrukking of indeling.
inhoud String 0...* De beschrijving van de beoogde rechtsgevolgen, het zogenaamde beschikkend gedeelte.
inwerkingtreding Date 0...1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt.
lokaleid Identificator 1...* De unieke ID die wordt gebruikt in een lokaal referentiesysteem om compatibiliteit met eerdere versies te handhaven.
publicatie datum Date 0...1 De officiële publicatiedatum van de verschijningsvorm.
realiseert RegelgevendDocument 1 Heeft betrekking op een regelgevend document dat die verschijningsvorm beschrijft.
taal String 1 De taal van de verschijningsvorm.
thema String 0...* Het onderwerp van deze juridische hulpbron.
trefwoord String 0...* Éen of meerdere onderwerpen van de bron.

Datatypes

Gestructureerde Identificator

Beschrijving
Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lokale identificator, naamruimte, versie-identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lokale identificator String 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.
naamruimte String 1 String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken. Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv http://data.vlaanderen.be/id/adres/).
versie-identificator String 0...1 Identificator van de specifieke versie van een object.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gestructureerde identificator, identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gestructureerde identificator GestructureerdeIdentificator 0...1 Identificator vh object opgesplitst in zijn onderdelen.
identificator GetypeerdeString 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0...1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0...1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0...1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/vlaamse-codex.jsonld