sorteer opURI sorteer oplabel sorteer opdefinitie sorteer opnotitie sorteer opnotatie sorteer opin schema
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/de8494e0-f1a9-4a9f-9df2-60f958826821 Naamloze vennootschap (NV) conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/7028565f-328d-40b9-805e-b95a9decf987 Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest) conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/b2f5ec0e-fc2c-97e5-2e3b-a77eb26e6615 Projectvereniging conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/d4016a8f-42ce-4629-8e27-2e8ef77bd15f Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/3259572f-dfe0-458b-9e77-c9e3980ff5a0 Vereniging zonder winstoogmerk conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/7fe93edd-f83c-4cb0-a714-8bdeba3d9088 Andere rechtsvorm conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/94cc696a-be50-4299-90b3-8f4b212670b6 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/d98dc705-e9f8-ffb8-21f4-741b5a0e6514 Autonoom Provinciebedrijf conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/7c2f62db-f5c1-41f4-bc28-4135d88f055e Polder/Watering conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/3c809ffd-f864-456f-8704-28c16528daa2 Stad/Gemeente conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/e7101836-ac1b-4e0d-ac26-b44bb1ace0fb Private stichting conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/560c6983-a01a-4a67-ab26-890cc175b15c Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/256c4abf-0f39-4a72-2a5f-851335da6e97 Instelling van openbaar nut conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/3a1dc075-4446-43ad-828e-3e33c27975d6 Onderlinge verzekeringsvereniging conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/50776d9f-bd35-42e3-8af2-2f8b35b85ee0 Openbare instelling conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/5befc439-b0fe-d360-fe35-a69d28413b13 Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/96f5bcf2-b1e3-40f6-a9f4-630282d21e30 Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/fc490b7f-ae98-4b94-8d72-39ffd2e79d2b Lokale politie conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/d8f3fd59-c33d-833e-786a-82d3b10ea477 Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/cc0b782b-78a7-49a6-9a15-0ae837ad9ec3 Vereniging van OCMW's conceptscheme organisatieclassificatie