Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Bedrijventerrein. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het GIS bedrijventerreinen is een Vlaamse authentieke geografische gegevensbron in beheer van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het beschrijft de economische bestemming van land in Vlaanderen. Het omvat twee grote entiteiten, namelijk percelen en terreinen. Percelen zijn gebruikspercelen met informatie inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid aangevuld met verschillende soorten beperkingen naar ontwikkelings- en activeringspotentieel. Terreinen zijn op hun beurt de contouren van een geheel van bedrijventerreinen doorheen de fases van planning – ontwikkeling – realisatie en beheer. Dit is het vocabularium Bedrijventerrein en beschrijft de verschillende termen en definities die werden opgenomen ter ondersteuning van het applicatieprofiel bedrijventerrein.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Bedrijventerrein

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerrein
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Som van alle ruimtelijke eenheden uit de ruimtelijke planningsprocedure en met een economische bestemming vanaf de dossierfase Publicatie in Belgisch Staatsblad. Een bedrijventerrein is altijd de unie van de percelen die ertoe behoren.

Klasse Bedrijventerreinperceel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerreinperceel
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Een ruimtelijke eenheid binnen een Bedrijventerrein met eenzelfde gebruik, functie of eigenaar.

Klasse Beheerde Bedrijvenzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#BeheerdeBedrijvenzone
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Een ruimtelijke eenheid binnen een bedrijventerrein afgebakend door het beheer van een agent.

Klasse Economisch Gebied

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#EconomischGebied
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Een economisch gebied is een gebied dat afgebakend wordt op basis van dichtheid van hoofdzakelijk bebouwde percelen met economische activiteiten, waarbij de dichtheid wordt uitgedrukt in nabijheid of de afstand tussen deze percelen. De afstand tussen deze percelen, de mix van economische activiteiten en het voorkomen van een gedeelde infrastructuur zijn bepalend voor de differentiatie tussen de types economische gebieden.

Klasse Functiewaarde

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Functiewaarde
Definitie Dit data type geeft weer welke functies aanwezig zijn binnen een Bedrijventerreinperceel en de overeenkomstige percentages.

Klasse Ontwikkelbare Bedrijvenzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#OntwikkelbareBedrijvenzone
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Een (deel van) een Bedrijventerrein vanaf de mijlpaal publicatie in het Belgisch Staatsblad tot aan de oplevering van de nutsvoorzieningen en infrastructuur. Deze zones kunnen nieuwe terreinen zijn of herontwikkelingstrajecten. Wanneer een (her)ontwikkeling in meerdere fasen gebeurt, dan wordt de ontwikkelbare zone opgesplitst volgens deze fasen.

Klasse Plan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Definitie Een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

Klasse Planningszone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Planningszone
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Een gebied dat gelegen is binnen een bepaalde vastgelegde ruimtelijke bestemming en dat zich in een ruimtelijke bestemmingsprocedure bevindt. De oorspronkelijke vastgelegde bestemming kan door de bestemmingsprocedure gewijzigd of hernomen worden.

Klasse SchorsingInfo

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#SchorsingInfo
Definitie Geeft informatie over een mogelijke schorsing van het plan.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap bebouwing

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#bebouwing
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerreinperceel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Deze eigenschap geeft de aanwezigheid van bebouwing aan op het Bedrijventerreinperceel.

Eigenschap beperking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#beperking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerreinperceel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Deze eigenschap geeft aan welke mogelijke beperking(en) een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt.

Eigenschap beschikbaarheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#beschikbaarheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerreinperceel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Deze eigenschap geeft de beschikbaarheid aan van een Bedrijventerreinperceel.

Eigenschap beschikbare kavels

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#beschikbareKavels
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerrein
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Deze eigenschap geeft aan of er al dan niet beschikbare kavels aanwezig zijn op het bedrijventerrein.

Eigenschap beschikbare oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#beschikbareOppervlakte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerrein
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Deze eigenschap geeft aan hoeveel oppervlakte nog beschikbaar is op het bedrijventerrein.

Eigenschap bestemming

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#bestemming
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft de geplande bestemming aan van de planningszone.

Eigenschap datum schorsing

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#datumSchorsing
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#SchorsingInfo
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Geeft de datum weer waarop het plan werd geschorst.

Eigenschap dominante economische activiteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#dominanteEconomischeActiviteit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#EconomischGebied
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De voornaamste economische activiteit dat geassocieerd kan worden met het Economisch Gebied

Eigenschap dossierfase

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#dossierfase
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De dossierfase geeft aan in welke procedurefase het plan zich bevindt.

Eigenschap functie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#functie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerreinperceel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Functiewaarde
Definitie De functie geeft de (verschillende) functies aan die men kan terugvinden op het Bedrijventerreinperceel en het percentage van het perceel dat gedekt wordt door elke functie.

Eigenschap geschorst

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#geschorst
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#SchorsingInfo
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het plan al dan niet geschorst is.

Eigenschap in gebruik

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#inGebruik
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerreinperceel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Dit attribuut geeft aan in welke mate een Bedrijventerreinperceel in gebruik is.

Eigenschap is gerelateerd aan economisch gebied

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#isGerelateerdAanEconomischGebied
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Bedrijventerrein
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#EconomischGebied
Definitie Economisch Gebied waarmee het bedrijventerrein kan geassocieerd worden.

Eigenschap link schorsing

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#linkSchorsing
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#SchorsingInfo
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Link naar het arrest van de schorsing

Eigenschap percentage

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#percentage
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Functiewaarde
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Percentage van het perceel dat gedekt wordt door de functie.

Eigenschap planningsniveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#planningsNiveau
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft het planningsniveau aan van het plan.

Eigenschap publicatiedatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#publicatiedatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Publicatiedatum van de dossierfase in het Belgische Staatsblad.

Eigenschap schorsing

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#schorsing
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#SchorsingInfo
Definitie De schorsing geeft aan of het plan al dan niet geschorst is en bijhorende metadata over de schorsing.

Eigenschap schorsing opmerking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#schorsingOpmerking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#SchorsingInfo
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Opmerkingen in het kader van de schorsing.

Eigenschap startdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#startdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum van de start van het plan.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft de status aan waarin het plan zich bevindt.

Eigenschap status ontwikkeling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#statusOntwikkeling
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#OntwikkelbareBedrijvenzone
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft de status aan van de Ontwikkelbare Bedrijvezone.

Eigenschap stedenbouwkundige voorschriften

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#stedenbouwkundigeVoorschriften
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Link naar de tekst met het stedenbouwkundige voorschrift van het plan.

Eigenschap toelichtingsnota

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#toelichtingsnota
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Plan
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Link naar de tekst met de toelichtingsnota van het plan.

Eigenschap type (Functie)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Functiewaarde.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#Functiewaarde
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van het functietype.

Eigenschap voorziene uitgifte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#voorzieneUitgifte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bedrijventerrein#OntwikkelbareBedrijvenzone
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Het voorziene tijdstip waarop het eerste Bedrijventerreinperceel binnen een ontwikkelbare zone in verkoop zal gaan.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is gerelateerd aan

URI http://purl.org/dc/terms/relation

is gerelateerd aan

URI http://purl.org/dc/terms/relation

is gerelateerd aan

URI http://purl.org/dc/terms/relation

commerciële naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

homepage

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage