Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval OSLO-Besluitvorming. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het conceptueel informatiemodel "besluitvorming" vormt de basis voor de uitwisseling van informatie binnen een besluitvormingsproces tussen verschillende betrokken partijen. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanleiding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Aanleiding
Definitie Ontstaansgrond van een besluitvormingsaangelegenheid.

Gebruik

Vooral aangeraden bij een formele aanleiding.

Klasse Agenda

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agenda
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Definitie Een geordende lijst van agendapunten voor een Vergaderactiviteit.

Gebruik

De agenda behoort niet tot het dossier van de besluitvormingsaangelegenheid

Klasse Agendering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agendering
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Definitie Het inplannen van de bespreking van een besluitvormingsaangelegenheid op een agenda.

Klasse Beslissingsactiviteit

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Beslissingsactiviteit
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Definitie Beoordeling door de bevoegde(n) van het voorgelegde agendapunt of stuk(ken).

Klasse Besluitvormingsaangelegenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Besluitvormingsaangelegenheid
Specialisatie van
 • http://dbpedia.org/ontology/Case
Definitie Een samenhangende hoeveelheid activiteiten met een aanleiding en een beoogde beslissing.

Klasse Verslag

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Verslag
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Definitie De formele neerslag van (een onderdeel van) de behandeling van het agendapunt.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap agenda status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#agendaStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agenda
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De toestand waarin de agenda zich bevindt voor een specifiek type.
Gebruik Bijvoorbeeld Ontwerp, Tussentijds goedgekeurd, Definitief, etc.

Eigenschap agenda type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#agendaType
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agenda
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/type
Definitie Soort agenda.
Gebruik Bijvoorbeeld Spoedeisend, Aanvullend, etc.

Eigenschap behandelt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#behandelt
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agenda
Definitie De Agenda die effectief wordt behandeld op de Vergaderactiviteit.

Eigenschap beleidsveld

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#beleidsveld
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Besluitvormingsaangelegenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De beleidsvelden waar deze besluitvormingsaangelegenheid onder valt.

Eigenschap beschrijft

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#beschrijft
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Verslag
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Beslissingsactiviteit
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#wasGeneratedBy
Definitie De beslissing(en) die in dit verslag beschreven zijn.

Eigenschap geagendeerd stuk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#geagendeerdStuk
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/references
Definitie Een gerelateerd stuk waarnaar wordt verwezen, geciteerd of anderszins aangegeven in het agendapunt

Eigenschap genereert agendapunt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#genereertAgendapunt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agendering
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#generated
Definitie Het agendapunt of de agendapunten die werden aangemaakt als gevolg van de agendering.

Eigenschap genereert verslag

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#genereertVerslag
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Verslag
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#generated
Definitie de schriftelijke neerslag van (een onderdeel) van deze behandeling van agendapunt.

Eigenschap gepland openbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#geplandOpenbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan over de procedurestap al dan niet openbaar zal zijn.

Eigenschap heeft aanleiding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#heeftAanleiding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Besluitvormingsaangelegenheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Aanleiding
Definitie De motivatie voor het opstarten van de Besluitvormingsaangelegenheid.

Eigenschap heeft beslissing

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#heeftBeslissing
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Beslissingsactiviteit
Definitie De Beslissing die volgt uit de Behandeling van het Agendapunt.

Eigenschap heeft bijlage

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#heeftBijlage
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/requires
Definitie Een gerelateerd Stuk dat vereist is om het stuk zijn functie of samenhang te ondersteunen.

Eigenschap heeft notulen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#heeftNotulen
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Definitie De formele notulen van de vergadering.

Eigenschap heeft oorsprong in

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#heeftOorsprongIn
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Aanleiding
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#wasInfluencedBy
Definitie Het stuk waarop de aanleiding zich baseert.

Eigenschap is agenda voor

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#isAgendaVoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Agenda
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Definitie De Vergaderactiviteit waarvoor de Agenda wordt voorbereid.

Eigenschap is gehouden door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#isGehoudenDoor
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#wasStartedBy
Definitie Duidt aan door welk orgaan de vergadering is gehouden.

Eigenschap korte titel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#korteTitel
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/alternative
Definitie Een verkorte vorm van de naam.

Eigenschap resultaat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#resultaat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#Beslissingsactiviteit
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Eindoordeel van de beoordeling.
Gebruik bijvoorbeeld goedkeuring, goedkeuring mits voorwaarden,afkeuring, verdaging,...

Eigenschap vertrouwelijkheidsniveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#vertrouwelijkheidsniveau
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/accessRights
Definitie Indicatie van de gevoeligheid van het stuk en welke beperkingen gelden.

Eigenschap volgnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/besluitvorming#volgnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Nummer van het stuk binnen een serie, kan bestaan uit cijfers of een combinatie van cijfers en alfanummerieke tekens.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent (in rol)

URI http://www.w3.org/ns/prov#Association

alternatieve naam

URI http://purl.org/dc/terms/alternative

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

is onderdeel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

vervangt

URI http://purl.org/dc/terms/replaces

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

geeft aanleiding tot

URI http://www.w3.org/ns/prov#generated

rol

URI http://www.w3.org/ns/prov#hadRole