Samenvatting

Het vocabularium Mandaat is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data. Het Mandaat vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om een mandaat te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘verplicht toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium van Agentschap Binnenlands Bestuur is uitgegeven onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Fractie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Fractie
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Een fractie is een deel van een rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigend orgaan waarvan de leden op inhoudelijk en logistiek vlak willen samenwerken. Het formeel kader bepaalt wie samen een fractie kan vormen, doorgaans bestaat ze uit volksvertegenwoordigers die tot dezelfde politieke partij of stroming behoren.

Klasse Kandidatenlijst

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Kandidatenlijst
Definitie Lijst met kandidaten voor een verkiezing.

Klasse Mandaat

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandaat
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/org#Post
Definitie De bevoegdheid om gedurende een bepaalde periode een bestuursorgaan te vormen of er deel van uit te maken. Een mandaat kan één of meerdere zetels voorstellen.

Klasse Mandataris

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Een persoon in zijn rol als houder van een mandaat.

Klasse Rechtsgrond Aanstelling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondAanstelling
Specialisatie van
 • http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResource
 • http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
Definitie De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor de invulling van een of meerdere mandaten door een persoon vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) start.

Klasse Rechtsgrond Beëindiging

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondBeeindiging
Specialisatie van
 • http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResource
 • http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
Definitie De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor de invulling van één of meerdere mandaten door een persoon vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) beëindigd wordt.

Klasse Rechtstreekse Verkiezing

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtstreekseVerkiezing
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Definitie De uitvoering van een formele procedure waarbij stemgerechtigde burgers bepalen aan welke persoon een mandaat kan worden toegekend.

Klasse Verkiezingsresultaat

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Verkiezingsresultaat
Definitie Individuele verkiezingsuitslag van een kandidaat.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal naamstemmen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#aantalNaamstemmen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Verkiezingsresultaat
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal stemmen dat is uitgebracht op de kandidaat bij de verkiezing, zonder de lijststemmen in rekening te brengen.

Eigenschap behoort tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#behoortTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Kandidatenlijst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtstreekseVerkiezing
Definitie De verkiezing waar de lijst onderdeel van is.

Eigenschap bekrachtigt aanstelling van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#bekrachtigtAanstellingVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondAanstelling
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Definitie De mandataris wiens aanstelling is bekrachtigd.

Eigenschap bekrachtigt ontslag van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#bekrachtigtOntslagVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondBeeindiging
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Definitie De mandataris wiens ontslag is bekrachtigd.

Eigenschap beleidsdomein

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#beleidsdomein
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het thema of beleidsdomein dat toegewezen is aan een mandataris.

Eigenschap datum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#datum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtstreekseVerkiezing
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Datum waarop de verkiezing plaatsvond.

Eigenschap einde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#einde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Tijdstip vanaf wanneer de mandataris het mandaat niet langer opneemt.

Eigenschap gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#gevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Verkiezingsresultaat
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Persoonlijk gevolg van de uitslag voor de kandidaat dat vastlegt of de kandidaat al dan niet kan deelnemen aan het bestuursorgaan.
Gebruik Voorbeelden: niet verkozen, effectief, opvolger.

Eigenschap heeft kandidaat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#heeftKandidaat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Kandidatenlijst
Bereik http://www.w3.org/ns/person#Person
Definitie Een persoon die deel uitmaakt van de lijst.

Eigenschap is aangesteld als

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isAangesteldAls
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#generalizationOf
Definitie Een mandatarisrol die eigen is aan de persoon.

Eigenschap is aangesteld door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isAangesteldDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondAanstelling
Definitie De rechtsgrond die de aanstelling van de mandataris vastlegt.

Eigenschap is bestuurlijke alias van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isBestuurlijkeAliasVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik http://www.w3.org/ns/person#Person
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#specializationOf
Definitie De persoon die de mandatarisrol vervult.

Eigenschap is ontslagen door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isOntslagenDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondBeeindiging
Definitie De rechtsgrond die het ontslag van de mandataris vastlegt.

Eigenschap is resultaat van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isResultaatVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Verkiezingsresultaat
Bereik http://www.w3.org/ns/person#Person
Definitie De persoon horende bij het resultaat.

Eigenschap is resultaat voor

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isResultaatVoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Verkiezingsresultaat
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Kandidatenlijst
Definitie De lijst waarop het resultaat betrekking heeft.

Eigenschap is tijdelijk vervangen door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#isTijdelijkVervangenDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Definitie Duidt een mandataris aan die tijdelijk de uitvoering van het mandaat heeft overgenomen.
Gebruik De periode van vervanging komt overeen met de start-/einddatum van de opname van het mandaat van de vervanger.

Eigenschap lijstnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#lijstnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Kandidatenlijst
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het volgnummer van de lijst.

Eigenschap lijsttype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#lijsttype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Kandidatenlijst
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de lijst.
Gebruik Bijvoorbeeld: gemeenteraadsverkiezing, effectieven Vlaams Parlement.

Eigenschap plaats rangorde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#plaatsRangorde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Verkiezingsresultaat
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De positie in de volgorde op de lijst van effectief verkozenen of op de lijst van opvolgers, op basis van het aantal naamstemmen van de kandidaat plus het aantal overgedragen lijststemmen.

Eigenschap rangorde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#rangorde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Duidt de plaats van de mandataris aan in de formeel vastgelegde volgorde van de mandatarissen binnen het bestuursorgaan waar de mandataris in zetelt.

Eigenschap reden van beëindiging

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#redenVanBeeindiging
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtsgrondBeeindiging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De reden waarom deze rechtsgrond werd beëindigd.

Eigenschap start

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#start
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#specialisatieStart
Definitie Tijdstip vanaf wanneer de mandataris het mandaat opneemt.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De gesteldheid van de mandataris.
Gebruik Voorbeelden: effectief, verhinderd, beëindigd, waarnemend.

Eigenschap stelt samen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#steltSamen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#RechtstreekseVerkiezing
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
Definitie Het orgaan waarvan de samenstelling wordt bepaald door de verkiezing.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

bekleedt

URI http://www.w3.org/ns/org#holds

geldig

URI http://purl.org/dc/terms/valid

heeft positie

URI http://www.w3.org/ns/org#hasPost

rol

URI http://www.w3.org/ns/org#role

voorkeursnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

wettelijke naam

URI http://www.w3.org/ns/regorg#legalName