Samenvatting

Dit vocabularium definieert een aantal generieke, abstract entiteiten en eigenschappen voor het conceptueel gegevensmodel voor inventarisaties op het Openbaar Domein. Als aanvulling op dit vocabularium bestaan een aantal thematische uitbreiding.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Collectie

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Collectie
Definitie Een verzameling van individuele objecten waartussen een functionele relatie bestaat.

Gebruik

Bijvoorbeeld, alle objecten op het openbaar domein die bij een verkeersplateau horen maar niet noodzakelijk een rechtstreekse ruimtelijke relatie hebben.

Klasse Deel

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Definitie Homogeen gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige hoofdfunctie en fysiek voorkomen.

Klasse Element

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Definitie Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak.

Klasse Fysiek Voorkomen

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Beschrijving van het fysieke voorkomen van het object.

Klasse Gebied

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een ruimte met daarin objecten in de openbare ruimte die samen een hoofdfunctie hebben.

Gebruik

De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (Informatie Vlaanderen): "Ruimte die ten dienste staat van iedereen (algemeen belang), zonder beperking naar specifieke gemeenschappen. De openbare ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk". Voorbeeld: een stadspark is parkzone, om hiermee aan te duiden dat de zone is ontworpen is om recreatie en natuur samen te laten plaatsvinden.

Klasse Object

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Specialisatie van
  • http://schema.org/Thing
Definitie De hoofdklasse waar alle objecten die geïnventariseerd kunnen worden van afgeleid worden.

Klasse Terrein Voorkomen

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#TerreinVoorkomen
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begindatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#begindatum
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.

Eigenschap beheerder

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#beheerder
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied of object.

Eigenschap bevat

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#bevat
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Collectie
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Definitie Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie.

Eigenschap bevat

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#capaciteit
Domein http://schema.org/Thing
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Geeft het opslagvermogen van een object weer, bijvoorbeeld het aantal fietsen dat in een fietsenstalling gestald kunnen worden.

Eigenschap eigenaar

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#eigenaar
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object of gebied.

Eigenschap einddatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#einddatum
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum waarop de huidige versie van het gebied of object uit gebruik wordt genomen.

Eigenschap nauwkeurigheid

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#nauwkeurigheid
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De precisie waarmee het object opgemeten werd.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#niveau
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten.
Gebruik Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap obstakels

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#obstakels
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#TerreinVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#oppervlakte
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie De afmeting van het object in vierkante meter.

Eigenschap talud

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#talud
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#TerreinVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.
Gebruik Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud

Eigenschap voorkomen

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#voorkomen
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

alternatieve naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

relatie

URI http://purl.org/dc/terms/relation

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

voorkeursnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel