Contactvoorkeuren

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Contactvoorkeuren. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel voor een toepassing met als use case het gestructureerd beschrijven van contactvoorkeuren van burgers en ondernemers. Deze specificatie is gebaseerd op de OSLO-Toestemming en OSLO-Notificatie vocabularia en heeft als scope het capteren van de expliciete toestemmingen (consent) die gevraagd worden door Publieke Organisaties om bepaalde verwerkingsactiviteiten te stellen met persoonsgegevens van burgers en ondernemers. Naast een definitie van de verwerkingsactiviteiten waar toestemming voor gevraagd wordt en relevante relaties met andere organisaties die de gegevens zullen verwerken of extra informatie in de vorm van een privacy- of cookieverklaring bevat dit applicatieprofiel ook een entiteit 'Toestemming' waarmee een specifieke toestemming van een Agent voor een bepaalde verwerkingsactiviteit kan gecapteerd worden. Bijvoorbeeld de toestemming om via e-mail een nieuwsbrief te ontvangen van Informatie Vlaanderen in verband met de Dienstverlening die door hen wordt aangeboden.

De toepassing van dit applicatieprofiel garandeert geen conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) maar biedt hergebruikers een instrument om de relevante entiteiten en relaties die nodig zijn in de context van een correcte verwerking van persoonsgegevens op een gestructureerde manier te beschrijven.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 08/11/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Adresvoorstelling | ContactInfo |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
De agent is de data subject van de Toestemming. De Agent vertegenwoordig de natuurlijk persoon, persoon in een bepaalde hoedanigheid of de organisatie die uitdrukkelijk toestemming verleend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo ContactInfo 1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de Agent te contacteren.

Algemene Voorwaarden

Beschrijving
Standaardbedingen waarnaar verwezen kan worden bij het opstellen van een schriftelijke overeenkomst. Algemene voorwaarden mogen niet 'onredelijk bezwarend' zijn; dan kunnen ze door de rechter nietig worden verklaard.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Cookieverklaring

Beschrijving
Een document met informatie om personen duidelijk te informeren over welke cookies gebruikt worden in een toepassing en voor welke doeleinden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Document

Beschrijving
Document met omstandige informatie over de identiteit van de verantwoordelijke, de geplande verwerkingen, de doelstelling en de wettelijke grond en over de genomen maatregelen om zijn data te beschermen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoedanigheid

Beschrijving
Een Agent in een bepaalde functie bij een organisatie.
Gebruik
Bijvoorbeeld een persoon in zijn functie bij een organisatie kan handelingen stellen, heeft specifieke contactinformatie en heeft mogelijks een andere identificator dan de natuurlijk persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Persoon

Beschrijving
Een natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon. Tegenhanger is de rechtspersoon, een juridische constructie die een private of publieke Organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Privacyverklaring

Beschrijving
Een document met informatie om personen duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een Publieke Dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in,de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector,ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Toestemming

Beschrijving
Een expliciete toestemming,gegeven door een bepaalde Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactkanaal, gegeven op, gegeven voor, notificatiecategorie, status, vervalt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactkanaal Contactkanaal 1 Het kanaal of medium langs waar een gebruiker gecontacteerd kan worden. Bijvoorbeeld sms of e-mail. Het contactkanaal is één van de contactkanalen die door de data controller werd geconfigureerd in de ContactvoorkeurDescriptor. Link
gegeven op Date 1 De datum waarop de toestemming werd verleend.
gegeven voor Verwerkingsactiviteit 1 Relatie met de verwerkingsactiviteit waarvoor expliciet toestemming werd gegeven.
notificatiecategorie Notificatiecategorie 0...1 De notificatie categorie waarvoor de Agent toestemming verleende om gecontacteerd te worden. Voor deze eigenschap wordt een codelijst verwacht met mogelijke waarden. Echter, een organisatie die dit model implementeert is vrij zelf een codelijst vast te leggen.
status ToestemmingStatus 1 De status geeft aan of de toestemming al dan niet actief is. Link
vervalt Date 0...1 De datum waarop de toestemming vervalt.

Toestemming Descriptor

Beschrijving
Specificatie van de verwerkingsactiviteit waarvoor een data subject toestemming kan verlenen. Deze verwerkingsactiviteit wordt geconfigureerd door de verwerkingsverantwoordelijke en omvat onder meer informatie over het type verwerking, de verwerkingsgrond en de verwerkers.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactkanaal, is gerelateerd met, label, rechtsgrond, toestemmingsvraag, type verwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactkanaal Contactkanaal 1...* Het kanaal of medium langs waar een gebruiker gecontacteerd kan worden. Bijvoorbeeld sms of e-mail.
is gerelateerd met PubliekeDienstverlening 0...1 De Publieke Dienstverlening waarbinnen de toestemming kadert.
label String 1 Een label voor de ToestemmingDescriptor.
rechtsgrond Verwerkingsgronden 1 De rechtsgrond voor de verwerkingsactiviteit. Link
toestemmingsvraag String 1 De vraag die gesteld wordt aan gebruikers om hun toestemming te verlenen.
type verwerking Verwerkingstypes 1 Het type van de verwerkingsactiviteit. Link

Verwerkersovereenkomst

Beschrijving
De overeenkomst die de verhouding tussen de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker regelt. In deze overeenkomst wordt onder andere het doel van de verwerking, de beveiliging, geheimhouding, bewaartermijnen, procedures met betrekking tot vergeet-, wijzigings- en portatieverzoeken en de aansprakelijkheidsverdeling geregeld.
Gebruik
De verwerkersovereenkomst vervangt de ‘bewerkersovereenkomst’ uit de Wet bescherming persoonsgegevens en is verplicht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Gestructureerde voorstelling van een adres.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: busnummer, gemeentenaam, huisnummer, land, postcode, straatnaam, verwijst naar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
busnummer String 0...1 Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben.
gemeentenaam TaalString 0...1 Gemeentenaam van het adres.
huisnummer String 1 Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen.
land TaalString 0...1 Land waarin het adres gelegen is.
postcode String 1 Code waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
straatnaam TaalString 1 Straatnaam van het adres.
verwijst naar Adres 0...1 Verwijst naar de identificator (URI) van een adres in het adresregister.

ContactInfo

Beschrijving
Informatie zoals email,telefoon,adres die toelaat om iemand te contacteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, contactnaam, email, telefoon.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0...1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter…
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres dat men kan aanschrijven.
contactnaam String 0...1 Naam van de persoon die men kan contacteren.
email String 0...1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
telefoon String 0...1 Telefoonnummer waarop men kan bellen of smsen.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/contactvoorkeuren.jsonld