Samenvatting

Dit vocabularium werd ontwikkeld om informatie te beschrijven over toestemmingen (consent) die gevraagd worden door Publieke Organisaties om bepaalde verwerkingsactiviteiten te stellen met persoonsgegevens van burgers en ondernemers. Naast een definitie van de verwerkingsactiviteiten waar toestemming voor gevraagd wordt en relevante relaties met andere organisaties die de gegevens zullen verwerken of extra informatie in de vorm van een privacy- of cookieverklaring bevat dit vocabularium ook een entiteit 'Toestemming' waarmee een specifieke toestemming van een Agent voor een bepaalde verwerkingsactiviteit kan gecapteerd worden.

De toepassing van dit vocabularium garandeert geen conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) maar biedt hergebruikers een instrument om de relevante entiteiten en relaties die nodig zijn in de context van een correcte verwerking van persoonsgegevens op een gestructureerde manier te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Algemene Voorwaarden

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#AlgemeneVoorwaarden
Specialisatie van
  • http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Standaardbedingen waarnaar verwezen kan worden bij het opstellen van een schriftelijke overeenkomst. Algemene voorwaarden mogen niet 'onredelijk bezwarend' zijn; dan kunnen ze door de rechter nietig worden verklaard.

Klasse Cookieverklaring

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Cookieverklaring
Specialisatie van
  • http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Een document met informatie om personen duidelijk te informeren over welke cookies gebruikt worden in een toepassing en voor welke doeleinden.

Klasse Privacyverklaring

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Privacyverklaring
Specialisatie van
  • http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Een document met informatie om personen duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel.

Klasse Toestemming

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Een expliciete toestemming,gegeven door een bepaalde Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie.

Klasse Toestemming Descriptor

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Definitie Specificatie van de verwerkingsactiviteit waarvoor een data subject toestemming kan verlenen. Deze verwerkingsactiviteit wordt geconfigureerd door de verwerkingsverantwoordelijke en omvat onder meer informatie over het type verwerking, de verwerkingsgrond en de verwerkers.

Klasse Verwerkersovereenkomst

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkersovereenkomst
Specialisatie van
  • http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie De overeenkomst die de verhouding tussen de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker regelt. In deze overeenkomst wordt onder andere het doel van de verwerking, de beveiliging, geheimhouding, bewaartermijnen, procedures met betrekking tot vergeet-, wijzigings- en portatieverzoeken en de aansprakelijkheidsverdeling geregeld.

Gebruik

De verwerkersovereenkomst vervangt de ‘bewerkersovereenkomst’ uit de Wet bescherming persoonsgegevens en is verplicht.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap beperking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#beperking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Een beperking die wordt opgelegd aan de toestemming door het data subject.
Gebruik De beperking kan zowel een tekstuele omschrijving zijn, als een verwijzing naar een ander informatie object (bv. een specifieke lopende publieke dienstverlening).

Eigenschap data subject

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#dataSubject
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Verwijst naar de Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie waarvoor toestemming verleend werd.

Eigenschap extra informatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#extraInformatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Verwijzing naar een document met extra informatie over de verwerkingsactiviteit.

Eigenschap gegeven op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#gegevenOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de toestemming werd verleend.

Eigenschap gegeven voor

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#gegevenVoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Definitie Relatie met de verwerkingsactiviteit waarvoor expliciet toestemming werd gegeven.

Eigenschap heeft verwerkersovereenkomst

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#heeftVerwerkersovereenkomstMet
Domein http://www.w3.org/ns/org#Organization
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkersovereenkomst
Definitie Verwijst naar de verwerkersovereenkomst die is aangegaan tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke.

Eigenschap rechtsgrond

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#verwerkingsgrond
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De rechtsgrond voor de verwerkingsactiviteit.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De status geeft aan of de toestemming al dan niet actief is.

Eigenschap toestemmingsvraag

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#toestemmingsvraag
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De vraag die gesteld wordt aan gebruikers om hun toestemming te verlenen.

Eigenschap verwerker

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#verwerker
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Eigenschap verwerkingsverantwoordelijke

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#verwerkingsverantwoordelijke
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Verwerkingsactiviteit
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Definitie Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Gebruik Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Document

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/Document

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Publieke Organisatie

URI http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

type verwerking

URI http://purl.org/dc/terms/type

url

URI http://schema.org/url

vervalt

URI http://schema.org/expires