Samenvatting

Dit vocabularium is een uitbreiding op het OSLO-Dienst vocabularium. Het definieert extra klassen en attributen voor het beschrijven van publieke dienstverlening in een transactionele context, met andere woorden wanneer een bepaalde Agent (bv. een natuurlijk persoon) een bepaalde publieke dienst consumeert, bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart.

In dit vocabularium worden termen gespecifieerd om de status van de consumptie van een publieke dienst te documenteren, met onder meer eigenschappen die aanduiden of er op een bepaald tijdstip een actie nodig is van de afnemer om de dienstverlening te kunnen verder zetten. Verder werden termen hergebruikt uit de ISA Core Criterion and Core Evidence Vocabulary om de dynamiek te specifiëren tussen criteria die worden opgelegd om van een bepaalde Publieke Dienstverlening gebruik te kunnen maken en de antwoorden en bewijzen die door afnemers worden aangeleverd om te staven dat zij aan deze criteria voldoen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Status

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Definitie De status die van toepassing is op een entiteit op een bepaald tijdstip.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap actie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#actie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Deze parameter laat toe om aan te geven dat - qua procesverloop van de transactie - de bal expliciet in het kamp van de klant (= de Agent) ligt en dat er dus een actie verwacht wordt van zijn kant.

Eigenschap actie nodig

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#actieNodig
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Indien Actie Nodig 'Ja', dan laat dit veld toe te specifiëren welke Actie van de klant (Agent) wordt verwacht.

Eigenschap betrouwbaarheidsniveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#betrouwbaarheidsniveau
Domein http://data.europa.eu/m8g/Evidence
Definitie Geeft aan hoe betrouwbaar het bewijs is.
Gebruik Van een toepassing wordt verwacht dat hier een bepaalde codelijst aan wordt gekoppeld met mogelijke betrouwbaarheidsniveau's. Bijvoorbeeld 0 = 'bewijs verstrekt door de aanvrager', 1 = 'bewijs gevalideerd door een dossierbehandelaar'...

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#heeftStatus
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Definitie Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#heeftStatus
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Definitie Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.

Eigenschap is gedocumenteerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isGedocumenteerdDoor
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier
Definitie Verwijzing naar een dossier met een logische bundeling van documenten binnen een bepaalde consumptie van een Publieke Dienstverlening.

Eigenschap is gedocumenteerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isGedocumenteerdDoor
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier
Definitie Verwijzing naar een dossier met een logische bundeling van documenten binnen een bepaalde consumptie van een Publieke Dienstverlening.

Eigenschap is instantie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isInstantieVan
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Definitie Linkt een bepaalde consumptie van een publieke dienstverlening (een transactie) met het product uit het dienstverleningsregister.

Eigenschap is instantie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isInstantieVan
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Definitie Linkt een bepaalde consumptie van een publieke dienstverlening (een transactie) met het product uit het dienstverleningsregister.

Eigenschap status EDRL

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusEDRL
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De status volgens de Europese Dienstenrichtlijn

Eigenschap status Vlaams fase

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusVlaamsFase
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Is het eerste veld van 2 verplichte velden (Fase+Status) die samen de 'Generieke Vlaamse status' specifiëren. De StatusVlaamsFase vormt de eerste en hogere indeling van het dossierverloop (in aanvraag, in behandeling, in beroep, in uitvoering enz). Verdere precisering binnen de Fase gebeurt dan in het veld StatusVlaamsCode.

Eigenschap status Vlaamse code

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusVlaamsCode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Verdere precisering van de status-fase volgens de 'Generieke Vlaamse status'.

Eigenschap statusdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusWijzigingsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Is de verplichte vermelding van de datum + tijdstip waarop de betrokken status werd geregistreerd.

Eigenschap streefdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#streefdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Is de datum waarop verwacht wordt dat de volgende stap (status-wijziging) in de transactie zal of zou moeten plaatsvinden. Dit kan in bepaalde gevallen bepaald worden door een wettelijke termijn (van een fase of status).

Eigenschap wordt geconsumeerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#wordtGeconsumeerdDoor
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie De Agent die een bepaalde Publieke Dienstverlening afneemt
Gebruik Dit is typisch de Agent die de Publieke Dienstverlening heeft aangevraagd of opgestart.

Eigenschap wordt geconsumeerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#wordtGeconsumeerdDoor
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie De Agent die een bepaalde Publieke Dienstverlening afneemt
Gebruik Dit is typisch de Agent die de Publieke Dienstverlening heeft aangevraagd of opgestart.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Bewijs

URI http://data.europa.eu/m8g/Evidence

Criterium antwoord

URI http://data.europa.eu/m8g/RequirementResponse

Criteriumvereiste

URI http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement

Dossier

URI https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier

Hoedanigheid

URI http://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Hoedanigheid

Kost

URI http://data.europa.eu/m8g/Cost

Organisatie

URI https://www.w3.org/ns/org#Organization

Output

URI http://data.europa.eu/m8g/Output

Participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/Participation

Persoon

URI http://www.w3.org/ns/person#Person

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Publieke Dienstverlening (aanbod)

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

behoort tot agent

URI http://data.europa.eu/m8g/belongsToAgent

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

bewezen door

URI http://data.europa.eu/m8g/provenByEvidence

contactinfo

URI http://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#contactinfo

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

dienstverlener

URI http://data.europa.eu/m8g/serviceProvider

documentatie

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

heeft criterium

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCriterion

heeft input

URI http://purl.org/vocab/cpsv#hasInput

heeft kost

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCost

heeft participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/hasParticipation

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

is lid van

URI http://www.w3.org/ns/org#memberOf

produceert

URI http://purl.org/vocab/cpsv#produces

referentie

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

rol

URI http://data.europa.eu/m8g/role

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

uitgegeven door organisatie

URI http://data.europa.eu/m8g/issuedByOrganisation

valideert criterium vereiste

URI http://data.europa.eu/m8g/validatesCriterionRequirement

valuta

URI http://data.europa.eu/m8g/currency

van toepassing op tijdsinterval

URI http://data.europa.eu/m8g/appliesToPeriodOfTime

verschaft criterium antwoord

URI http://data.europa.eu/m8g/providesRequirementResponse

waarde

URI http://data.europa.eu/m8g/value