Cultureel Erfgoed Object (Applicatieprofiel)

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Cultureel Erfgoed Object (Applicatieprofiel). Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-object, een profiel op het vocabularium OSLO-CultureelErfgoed, legt uit hoe Cultureel Erfgoed terminologie gebruikt moet worden om gegevens uit te wisselen over Cultureel Erfgoed objecten.

Onder Erfgoed verstaan we zowel materieel (roerend en onroerend) als immaterieel erfgoed. Het kan dus gaan over museumcollecties, materiële voorwerpen zoals schilderijen, boeken, gebouwen, monumenten, landschappen; de immateriële aspecten van deze objecten zoals de tekst, het beeld, het bestand maar ook het idee dat daarmee wordt uitgedrukt; immaterieel erfgoed zoals tradities, gebruiken, ambachten.

Gebeurtenissen of Activiteiten die in het kader van Erfgoed plaatsvinden behandelen we in een ander applicatieprofiel, namelijk in OSLO-CultureelErfgoed-event. Het gaat dan over Voorstellingen of over de Creatie/Productie van erfgoed objecten of over het beheer ervan (Verwerving, Bewaring, Verhuis, Meting, Classificatie etc). In het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-object kijken we hoogstens naar events vanuit het standpunt van een erfgoed object.

Centraal in het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-object staan de GecureerdeCollectie en de MensgemaakteObjecten die daar deel van uitmaken. Cultuur is per definitie iets mensgemaakt en doorgaans wordt wat beschouwd wordt als erfgoed zorgvuldig beheerd en bewaard (gecureerd). We namen ook MensgemaakteKenmerken op in het profiel om onderscheid te maken tussen min of meer losse objecten (bv een schilderij of een boek) en objecten die geïntegreerd zijn in hun omgeving (bv een grotschildering of een kanaal).

In het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-object is er ook plaats voor immateriële objecten zoals teksten, afbeeldingen, schema’s en opnames (resp Taalobjecten, VisueleItems, OntwerpenOfProcedures en Documenten). Dit laat toe bv een tekst te beschrijven los van zijn drager of bv een computerbestand los van het opslagmedium.

Het is één ding om de tekst van een boek aan een boekexemplaar in een bibliotheek te kunnen koppelen. Beter nog is om het verband tussen een tekst en zijn vertaling te kunnen documenteren. Of om te kunnen refereren naar de individuele songs op een album. Om die reden werden de klassen Werk en Expressie aan het model toegevoegd. Een Werk kan dan afgeleid zijn van een ander werk (cfr de vertaling van het boek) of kan Expressies van andere Werken omvatten (cfr de songs op het album).

Werk en Expressie werden verder gespecialiseerd. Naast een gewoon op zichzelf staand werk (IndividueelWerk), zijn er “containers” met expressies van andere werken: Aggregatiewerk voor bv verzamelwerken, Publicatiewerk voor bv een publicatie met tekst en foto’s en Voorstellingswerk voor bv theater of dans dat tekst en beweging en muziek etc aan een publiek toont. Verder zijn er de categorieën Opnamewerk (voor registraties dmv al dan niet bewegend beeld en geluid) en SerieelWerk (een periodiek uitgegeven Publicatiewerk). De ultieme integrator is ComplexWerk voor werken die uit andere Werken bestaan (bv Het Verdriet van België in het Nederlands en zijn vertaling in het Frans).

Op de objecten beschreven in het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-object kunnen bepaalde rechten van toepassing zijn, bv eigendom of auteursrecht. De klasse Recht beschrijft over welk soort rechten het gaat. En uiteraard is het mogelijk om de rechtenhouders te specifiëren. Voor eigendom is daar een shortcut voor: de associatie “eigenaar” tussen een object en een Agent (Persoon of Organisatie).

Op zaken die een concrete vorm aannemen kan een recht toegepast worden maar niet op een idee. Dat betekent dat op instanties van Werk (definitie: “idee of combinatie van ideeën achter een artistieke of intellectuele Expressie”) geen rechten gelden maar wel op de tekst, het beeld of het geluid waarin het idee is uitgedrukt. Ook materiële dingen zoals schilderijen of monumenten kunnen aan een recht onderworpen zijn.

Het is mogelijk om te specifiëren wat de Rechtsgrond is waarop een bepaald recht is gebaseerd.

Klassen in het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-object zijn specialisaties van de abstracte klasse Entiteit en erven daarvan kenmerken over zoals identificator, beschrijving of type. Ook associaties tussen entiteiten kunnen op die manier beschreven worden bv om aan te geven welke gebeurtenis op een schilderij wordt afbeeld of om duidelijk te maken van welk kunstwerk een foto werd genomen.

Elke klasse heeft attributen die instanties ervan verder beschrijven, bv de Locatie van een MensgemaaktObject. Sommige daarvan zijn het resultaat van events die op het object plaatsvonden, bv de locatie van een schilderij nadat het is aangekocht door een museum. Het is mogelijk naar deze events te verwijzen, een grondiger beschrijving (bv wie heeft dit schilderij gemaakt en wanneer) wordt gegeven in het applicatieprofiel OSLO-CultureelErfgoed-event.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Kandidaat Standaard en werd uitgegeven op 2020-07-17.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo, heeft, oefent recht uit op, residentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo Contactinfo 0..* Contactinfo van de Agent.
heeft Recht 0..* Recht dat een Agent bezit.
oefent recht uit op Wettelijk Object 0..* WettelijkObject waarop een Agent een Recht bezit.
residentie Locatie 0..* Residentie van de Agent.

Aggregatiewerk

Beschrijving
Werk dat de selectie en/of ordening inhoudt van Expressies van andere Werken.
Gebruik
Bv een bloemlezing van gedichten. Dit is een Containerwerk: net als een Publicatiewerk of een Voorstellingswerk omvat de Expressie ve Aggregatiewerk Expressies van andere Werken.
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bewaring

Beschrijving
Overdracht van de opslag van een MaterieelDing (bv een MensgemaaktObject) van de ene Agent naar de andere, bv van de eigenaar naar een museum.
Gebruik
Door een object in Bewaring te nemen is men nog niet de eigenaar, zie Verwerving voor de overdracht van de eigendomstitel. Het vermelden van de Agenten die bij de Bewaring betrokken waren is niet verplicht. Dekt ook gevallen als verlies of diefstal: men blijft dan eigenaar maar heeft het object niet langer onder zijn hoede. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Classificatie

Beschrijving
Het toekennen van een type aan een Entiteit.
Gebruik
Standaard attributen zijn voorzien om het getypeerde Object en het toegekende type op te geven. Daarnaast kan aangegeven worden wie de classificatie uitvoerde en wanneer (via overerving van overeenkomstige attributen van Activiteit en Gebeurtenis), dit is van belang voor geopinieerde classificaties. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Subklasse van
Toekenning
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Collectie

Beschrijving
Aggregatie van Entiteiten.
Subklasse van
Entiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Entiteit 0..* Entiteit die deel uitmaakt van de Collectie.

Complex Werk

Beschrijving
Werk dat uit andere Werken is samengesteld.
Gebruik
Die andere Werken zijn bv adaptaties of vertalingen of publicaties van een oorspronkelijk Werk. Ze kunnen parallel of apart daarvan evolueren maar delen hetzelfde achterliggend idee. De sterkte van dat idee bepaalt de samenhang van de samenstellende Werken van een ComplexWerk. Daardoor is bv een vertaling van een oorspronkelijk Werk deel van hetzelfde ComplexWerk, zelfs als is het een Individueel Werk op zich. Het feit dat een Werk Expressies omvat van andere Werken (zie bv Aggregatiewerk) maakt het niet complex, bv een bloemlezing waarvan één versie bestaat is geen ComplexWerk.
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft component.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft component Werk 2..* Werk dat deel uitmaakt van het ComplexWerk.

Conceptie

Beschrijving
Activiteit die het onstaan van een Werk markeert.
Gebruik
Begin van de evolutie van het Werk, tot de laatste Expressie ervan. Komt niet noodzakelijk overeen met het werkelijk begin maar bv met het moment waarop een eerste versie van het Werk klaar was. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Conceptueel Ding

Beschrijving
Niet-materiële voortbrengselen van de geest of andere door mensen geproduceerde gegevens.
Gebruik
Kan geproduceerd zijn met technologische middelen zoals camera's of computers. Typisch gecreëerd, uitgevonden of bedacht door iemand en dan gedocumenteerd of doorgegeven. Kunnen op meerdere dragers tegelijk bestaan, bv papier, audio, foto, harde schijf, canvas, menselijk geheugen. Een ConceptueelDing kan niet worden vernietigd, het bestaan ervan stopt pas als het op geen enkele drager nog voorkomt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: creatie, heeft component.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
creatie Creatie 1 De Activiteit waarbij het ConceptueelDing werd gecreëerd.
heeft component Conceptueel Ding 0..* Structureel onderdeel van het ConceptueelDing. Dat onderdeel is zelf een ConceptueelDing. Voorbeelden zijn tekstfragmenten of knipsels.

Conditiebeoordeling

Beschrijving
Het vaststellen van de staat van een MaterieelDing.
Gebruik
Dit kan bv door inspectie of meting. Standaard attributen zijn conditie en een verwijzing naar het MaterieelDing, maar overgeërfde attributen van Gebeurtenis of Activiteit laten toe om de kwaliteit van de beoordeling te bepalen (bv wanneer werd ze uitgevoerd en door wie). Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Creatie

Beschrijving
Activiteit die leidt tot het onstaan van een ConceptueelDing, bv een gedicht, tekst, muziek, beelden, films etc.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Curatie

Beschrijving
Activiteit die de continuïteit verzekert op het vlak van beheer, behoud en evolutie van een GecureerdeCollectie volgens een impliciet of expliciet plan.
Gebruik
Items worden toegevoegd en georganiseerd volgens onderwerp, periode, materiaal, stijl etc. en met het oog op een bepaald doel of publiek. De initiële samenstelling van de collectie wordt beschouwd als een Productie event, maar alles wat daarna komt op het vlak van ontwikkeling, bewaring of promotie valt onder Curatie. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Document

Beschrijving
Identificeerbaar immaterieel object dat uitspraken bevat over de werkelijkheid.
Gebruik
Deze uitspraken nemen de vorm aan van tekst, beeld, audio, video, bestand of gelijkaardig. Opgelet: ondanks zijn naam is een computerdocument niet altijd een Document, als het niet echt iets documenteert is het een gewoon Informatieobject (of een subklasse daarvan).
Subklasse van
Informatie Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: documenteert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
documenteert Entiteit 1..* Entiteit die wordt gedocumenteerd. Bv in het geval van een cataloog de Collectie die door de cataloog wordt gedocumenteerd. Maar om het even wat kan gedocumenteerd worden (een Materieel Ding, een Conceptueel Ding, een Gebeurtenis, een Persoon... ), vandaar de associatie met de superklasse Entiteit.

Entiteit

Beschrijving
Abstracte superklasse.
Gebruik
Voorziet rechtstreekse of onrechtstreekse subklassen zoals MensgemaaktObject, Werk, Activiteit, Gebeurtenis etc minimaal van een identificator, een type en een beschrijving.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, classificatie, identificator, is het onderwerp van, maakt deel uit van, meting, toekenning, type, wordt gedocumenteerd door, wordt naar verwezen door, wordt uitgebeeld door, wordt voorgesteld door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0..* Beschrijving van de Entiteit.
classificatie Classificatie 0..* De Activiteit waarbij de Entiteit werd geklassificeerd.
identificator Identificator 0..* Identificator van de Entiteit. Bij implementatie in RDF is de uri vd Entiteit de identificator. In de eerste plaats bedoeld voor algemeen gebruikte identificatoren, hoeft niet noodzakelijk een technisch id te zijn maar kan bv ook een naam zijn.
is het onderwerp van Conceptueel Ding 0..* Werk of Informatieobject of ander Conceptueel Ding dat gaat over deze Entiteit.
maakt deel uit van Collectie 0..* De Collectie waar de Entiteit deel van uitmaakt.
meting Meting 0..* De Activiteit waarbij deze Entiteit werd gemeten.
toekenning Toekenning 0..* De Activiteit waarbij een kenmerk aan deze Entiteit werd toegekend.
type Type Entiteit 0..* Type van de Entiteit. Laat toe om een Entiteit (en dus ook zijn subklassen) verder (of anders) te specialiseren, typisch volgens een of ander hiërarchisch systeem, bv een taxonomie of een thesaurus.
wordt gedocumenteerd door Document 0..* Document dat deze Entiteit documenteert.
wordt naar verwezen door Conceptueel Ding 0..* Werk of Informatieobject of ander ConceptueelDing waarin naar de Entiteit wordt verwezen.
wordt uitgebeeld door Materieel Ding 0..* MaterieelDing (bv een schilderij) dat de Entiteit uitbeeldt.
wordt voorgesteld door Visueel Item 0..* VisueelItem dat de Entiteit voorstelt.

Expressie Creatie

Beschrijving
Activiteit die leidt tot het ontstaan van een ZelfstandigeExpressie van een Werk.
Gebruik
Tevens subklasse van Productie. We gaan er hier immers van uit dat de ExpressieCreatie iets materieel achterlaat, bv het manuscript van een tekst of een tape met muziek. Gevallen waar dit niet zo is (bv bij orale tradities zoals het doorvertellen van verhalen) worden buiten beschouwing gelaten (maar kunnen nog steeds als Werk worden geregistreerd). Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gecureerde Collectie

Beschrijving
Verzameling MateriëleDingen die voor een specifiek doel en een bepaald publiek en volgens een ontwikkelingsplan door één of meer personen of organisaties wordt samengesteld en onderhouden ("gecureerd" en "bewaard" in museumtermen).
Gebruik
Typische voorbeelden zijn museumcollecties, archieven, bibliotheekcollecties, digitale bibliotheken. Samengestelde objecten zoals meerluiken of schaaksets die een fysiek of functioneel geheel vormen zijn geen GecureerdeCollecties.
Subklasse van
Entiteit, WettelijkObject, MaterieelDing, Collectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, bestaat uit, curator, dimensie, gecureerd bij, locatie, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Mensgemaakt Object 0..* Het MensgemaaktObject dat deel uitmaakt van de GecureerdeCollectie. Merk op dat componenten van een MaterieelDing deel kunnen uitmaken van meerdere MateriëleDingen, bv een object dat tot meerdere collecties behoort.
bestaat uit Mensgemaakt Kenmerk 0..* Het MensgemaaktKenmerk dat deel uitmaakt van de GecureerdeCollectie. Merk op dat componenten van een MaterieelDing deel kunnen uitmaken van meerdere MateriëleDingen, bv een object dat tot meerdere collecties behoort.
curator Agent 1..* Agent die de verantwoordelijkheid van curator van de GecureerdeCollectie aanneemt.
dimensie Dimensie 0..* Beschrijft een Dimensie van de GecureerdeCollectie. Bv de geldwaarde of het aantal items waaruit ze bestaat.
gecureerd bij Curatie 0..* Activiteit waarbij de GecureerdeCollectie gecureerd is.
locatie Locatie 1 Beschrijft de huidige locatie van de GecureerdeCollectie.
titel TaalString 0..* Titel van de GecureerdeCollectie.

Individueel Werk

Beschrijving
Werk dat door één ZelfstandigeExpressie kan worden gerealiseerd.
Gebruik
De Expressie van een IndividueelWerk stemt er één op één mee overeen, ook als de Expressie in praktijk niet voltooid is. Een IndividueelWerk kan dus maar één Expressie omvatten, dit in tegenstelling tot een Containerwerk zoals bv een Publicatiewerk of een Voorstellingswerk.
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is gerealiseerd in.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is gerealiseerd in Zelfstandige Expressie 1 ZelfstandigeExpressie die uniek en volledig het IndividueelWerk uitdrukt.

Informatie Object

Beschrijving
Immaterieel object dat informatie omvat, ttz gegevens of data waaraan op één of andere manier betekenis is gegeven. Een Informatieobject gaat ergens over (het is propositioneel) en brengt dat over dmv symbolen (karakters, tekens etc.) of aggregaties daarvan.
Gebruik
Voorbeelden: gedichten, datasets, afbeeldingen, teksten, multimedia-objecten, ontwerpen of procedures, computerprogrammacode, algoritmes of wiskundige formules, kennisgraphs... Kan los van een drager bestaan of op één of meer dragers voorkomen.
Subklasse van
Entiteit, WettelijkObject, ConceptueelDing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drager, drager, gaat over, omvat, titel, verwijst naar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drager Mensgemaakt Object 0..* Het MensgemaaktObject dat het InformatieObject draagt.
drager Mensgemaakt Kenmerk 0..* Het MensgemaaktKenmerk dat het InformatieObject draagt.
gaat over Entiteit 0..* Het onderwerp van het InformatieObject. Niet te verwarren met het attribuut verwijstNaar dat veel algemener is.
omvat Informatie Object 0..* Zelfstandig onderdeel van het InformatieObject. Eerder dan bij een component van een ConceptueelDing, kan het deel van het InformatieObject ool op zichzelf bestaan, bv een muzieknummer op een album of een gedicht in een bloemlezing.
titel TaalString 0..* Titel van het InformatieObject.
verwijst naar Entiteit 0..* Entiteit waarnaar het InformatieObject verwijst.

Materieel Ding

Beschrijving
Persistent fysiek item met een relatief stabiele vorm, kan mensgemaakt zijn of natuurlijk.
Gebruik
Kunnen fysieke objecten zijn maar ook fysieke kenmerken. Het onderscheid tussen beide is gebaseerd op de natuurlijke begrenzing van het ding. De meeste fysieke objecten (zoals MensgemaaktObject) kunnen verplaatst worden, voor kenmerken (zoals MensgemaaktKenmerk) geldt dat niet, deze zitten vast aan het omliggend materiaal.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheerder, bestaat uit, conditiebeoordeling, eigenaar, is ingekrompen bij, is overgedragen bij bewaring, is overgedragen bij verwerving, is toegevoegd bij, is uitgebreid bij, is verwijderd bij, productie, vernietiging, wijziging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheerder Agent 0..* De Agent die het MaterieelDing bewaart.
bestaat uit Materieel Ding 0..* Component van het MaterieelDing. Deze component is zelf een MaterieelDing. Voorbeelden zijn de diamant in een ring of een schaakstuk uit een schaakset. Ook kunnen deze componenten van een ander type zijn, bv de handtekening (MensgemaaktKenmerk) op een schilderij (MensgemaaktObject) of een gebouw (MensgemaaktObject) op een domein (MensgemaaktKenmerk).
conditiebeoordeling Conditiebeoordeling 0..* De Activiteit waarbij de Conditie van het MaterieelDing werd beoordeeld.
eigenaar Agent 0..* De Agent die het MaterieelDing bezit.
is ingekrompen bij Verwijdering Deel 0..* De Activiteit waarbij een deel van het MaterieelDing werd verwijderd.
is overgedragen bij bewaring Bewaring 0..* De Activiteit waarbij de bewaring van het MaterieelDing werd overgedragen.
is overgedragen bij verwerving Verwerving 0..* De Activiteit waarbij de eigendomstitel van het MaterieelDing werd overgedragen.
is toegevoegd bij Toevoeging Deel 0..* De Activiteit waarbij het MaterieelDing werd toegevoegd.
is uitgebreid bij Toevoeging Deel 0..* De Activiteit waarbij een deel aan het MaterieelDing werd toegevoegd.
is verwijderd bij Verwijdering Deel 0..* De Activiteit waarbij het MaterieelDing werd verwijderd.
productie Productie 1 De Activiteit waarbij het MaterieelDing werd geproduceerd.
vernietiging Vernietiging 0..1 De Activiteit waarbij het MaterieelDing werd vernietigd.
wijziging Wijziging 0..* De Activiteit waarbij het MaterieelDing werd gewijzigd.

Mensgemaakt Kenmerk

Beschrijving
Fysieke kenmerken die doelbewust zijn gecreëerd door menselijke activiteit, zoals krassen, kunstmatige grotten, kunstmatige waterkanalen, enz.
Subklasse van
Entiteit, WettelijkObject, MaterieelDing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beeldt uit, conditie, dimensie, draagt, maakt deel uit van, materiaal, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beeldt uit Entiteit 0..* Entiteit die door het MensgemaaktKenmerk wordt uitgebeeld. Onder uitbeelden verstaan we dat het MensgemaaktKenmerk, door zijn uitzicht of vorm, een voorstelling vormt van de betrokken Entiteit.
conditie Conditie 0..* Beschrijft de Conditie waarin het MensgemaaktKenmerk zich bevindt.
dimensie Dimensie 0..* Beschrijft een Dimensie van het MensgemaaktKenmerk. Bv de afmetingen.
draagt Informatie Object 0..* InformatieObject dat gedragen wordt door het MensgemaaktKenmerk.
maakt deel uit van Gecureerde Collectie 0..* De GecureerdeCollectie waarvan het MensgemaaktKenmerk deel uitmaakt.
materiaal Type Materiaal 1 Beschrijft het Materiaal waaruit het MensgemaaktKenmerk bestaat.
titel TaalString 0..* Titel van het MensgemaaktKenmerk.

Mensgemaakt Object

Beschrijving
Fysiek object ontstaan door een doelbewuste menselijke activiteit.
Gebruik
De grens tussen natuurlijk of mensgemaakt is niet precies bepaald. Een steen met inscripties of een opgezette vlinder worden ook beschouwd als door de mens gemaakt.
Subklasse van
Entiteit, WettelijkObject, MaterieelDing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beeldt uit, conditie, dimensie, draagt, locatie, maakt deel uit van, materiaal, permanente locatie, titel, verhuis.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beeldt uit Entiteit 0..* Entiteit die door het MensgemaaktObject wordt uitgebeeld. Onder uitbeelden verstaan we dat het MensgemaaktObject, door zijn uitzicht of vorm, een voorstelling vormt van de betrokken Entiteit.
conditie Conditie 0..* Beschrijft de Conditie waarin het MensgemaaktKenmerk zich bevindt.
dimensie Dimensie 0..* Beschrijft een Dimensie van het MensgemaaktObject. Bv de afmetingen.
draagt Informatie Object 0..* InformatieObject dat gedragen wordt door het MensgemaaktObject.
locatie Locatie 1 Beschrijft de huidige locatie van het MensgemaaktObject.
maakt deel uit van Gecureerde Collectie 0..* De GecureerdeCollectie waarvan het MensgemaaktObject deel uitmaakt.
materiaal Type Materiaal 1 Beschrijft het Materiaal waaruit het MensgemaaktKenmerk bestaat.
permanente locatie Locatie 1 Beschrijft de permanente locatie van het MensgemaaktObject. Dit is de plaats die normaal gereserveerd is voor het object, zoals het depot waar het wordt bewaard of het museum waar het in principe wordt tentoongesteld. Objecten worden echter soms uitgeleend aan andere instellingen of maken deel uit van een tijdelijke tentoonstelling waardoor de permanenteLocatie kan verschillen van de huidige locatie.
titel TaalString 0..* Titel van het MensgemaaktObject.
verhuis Verhuis 0..* Activiteit waarbij het MensgemaaktObject werd verhuisd.

Meting

Beschrijving
Vaststelling van kwantitatieve, fysische of andere kenmerken van een Entiteit die systematisch bepaald kunnen worden dmv een objectieve procedure of door directe observatie.
Gebruik
Voorbeelden zijn het vaststellen van de afmetingen van een van een schilderij of het bepalen van zijn geldwaarde of het meten van de looptijd van een film of het tellen van het aantal woorden in een tekst. Naast de standaard attributen (waarmee kan worden aangegeven van welke Entiteit iets wordt gemeten en de vastgestelde Dimensie), zijn ook hier van Gebeurtenis en Activiteit overgeërfde attributen van belang, bv het tijdstip waarop de Meting plaatsvond. Onder Meting valt niet het afleiden van informatie uit bestaande data, gebruik hiervoor de superklasse Toekenning. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Subklasse van
Toekenning
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ontwerp of Procedure

Beschrijving
Gedocumenteerd plan voor het uitvoeren van acties met het oog op het bekomen van een resultaat van een bepaalde kwaliteit, vorm of inhoud.
Gebruik
Het resultaat is een gevolg van doelbewuste menselijke activiteit en kan zowel materieel als immaterieel zijn. Het kan een procedure zijn te volgen bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit, het kan een ontwerpschema zijn van een bepaald product, het kan ook een louter intellectuele oefening zijn (maw een ontwerp dat nooit is uitgevoerd).
Subklasse van
Informatie Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is geassocieerd met.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is geassocieerd met Ontwerp of Procedure 0..* Associatie met een ander OntwerpOfProcedure. Die bv een deel is ervan of juist het geheel, die een volgende stap vormt in een procedure, die noodzakelijk is ervoor of die er door geïnspireerd is... Typisch gebruikt om een workflow te beschrijven.

Opname

Beschrijving
Expressie die het resultaat is van een Opnamesessie, bedoeld om wat daarbij geregistreerd werd over te brengen en te bewaren.
Subklasse van
Zelfstandige Expressie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: creatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
creatie Opnamesessie 1..* Activiteit waarbij de Opname werd gecreëerd.

Opnamesessie

Beschrijving
Het vastleggen van verschijnselen die plaatsvinden in een bepaald tijdsbestek, bv de live opname van een voorstelling, het filmen van een documentaire.
Gebruik
Eventueel wordt hierbij een opnameplan gevolgd. De sessie is inclusief eventuele postproductie. De ZelfstandigeExpressie die onstaat is vh type Opname en realiseert een Opnamewerk. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opnamewerk

Beschrijving
Werk gericht op het vastleggen van verschijnselen die plaatsvinden in een bepaald tijdsbestek.
Gebruik
Eventueel worden daarbij andere Werken geregistreerd maar die maken geen deel uit van het Opnamewerk, ze zijn net als bij een Containerwerk (ttz een Publicatiewerk, Voorstelling of Aggregatiewerk) hoogstens deel van de overeenkomstige Opname(expressie). Foto's of film registreren niet noodzakelijk iets (bv animatiefilm) in welk geval het gewone Werken en geen Opnamewerken zijn.
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: realisatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
realisatie Opnamesessie 0..* Activiteit waarbij het Opnamewerk werd gerealiseerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Gebruik
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkeursnaam TaalString 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon. Tegenhanger is de rechtspersoon, een juridische constructie die een private of publieke organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc).
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam String 1 Gedeelte van de volledige naam vd persoon ontvangen van de vorige generatie. Ook wel familienaam genoemd omdat de achternaam een familiale verwantschap aanduidt.
voornaam String 1..* Naam die een kind bij geboorte wordt gegeven. Onderscheidt het kind van de andere kinderen in de familie.

Productie

Beschrijving
Activiteit die leidt tot en slaagt in het ontstaan van een MaterieelDing.
Gebruik
Bv het maken van een schilderij. Eenzelfde Activiteit kan meer dan één object doen ontstaan, bv bij het drukken van een boek. De Productie geldt vanaf het moment dat het object relevant wordt, bv een canvas van zodra het wordt beschilderd. Ook mogelijk is dat tgv Productie een object wordt gemaakt ten koste van een ander object (en enkel materie bewaard blijft). Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publicatie

Beschrijving
Activiteit die betrekking heeft op het publiceren, ttz het verspreiden van expressies naar een groot publiek, bv in boekvorm of op het web.
Gebruik
Er zijn twee vormen van publiceren: fysiek en electronisch. In het eerste geval worden op grote schaal MensgemaakteObjecten geproduceerd (bv boeken), in het tweede geval MensgemaakteKenmerken (een gedownloade copie op een harde schijf). Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publicatie Expressie

Beschrijving
Geheel van zaken die uitdrukking geven aan de beslissingen van uitgevers mbt de selectie van de inhoud en de lay-out van publicaties.
Gebruik
Typisch wordt wat oorspronkelijk louter tekst was grafisch en typografisch vormgegeven en worden illustraties en andere inhoud toegevoegd. Als zodanig bevat een instantie van een PublicatieExpressie alle Expressies nodig voor de uiteindelijke weergave van de publicatie, of die nu visueel, audio of tactiel is.
Subklasse van
Zelfstandige Expressie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: creatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
creatie Publicatie 1..* Activiteit waarbij de PublicatieExpressie werd gecreëerd.

Publicatiewerk

Beschrijving
Werk bedoeld om verspreid te worden voor een groter publiek, in materiële of elektronische vorm en gericht op het weergeven van de Expressies van andere Werken.
Gebruik
Typische voorbeelden zijn boeken, tijdschriften, naslagwerken, e-boeken, podcasts, blogs... Is net als een Aggregatiewerk of een Voorstellingswerk een Containerwerk, di een Werk waarvan de Expressie uit Expressies van andere Werken bestaat, bv teksten, foto's...
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: realisatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
realisatie Publicatie 0..* Activiteit waarbij het Publicatiewerk werd gerealiseerd.

Recht

Beschrijving
Omvat wettelijke privileges met betrekking tot materiële en immateriële dingen en hun afgeleiden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, is in bezit van, is van toepassing op, titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Beschrijving 0..* Beschrijving van het Recht.
is in bezit van Agent 0..* Recht waarover een Agent beschikt.
is van toepassing op Wettelijk Object 0..* WettelijkObject waarop het recht van toepassing is.
titel TaalString 0..* Titel van het Recht.
type Type Recht 0..* Soort Recht.

Rechtsgrond

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Gebruik
Een rechtsgrond kan zowel een geheel (bvb: wet,besluit) voorstellen als een onderdeel eruit (bvb: artikel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Serieel Werk

Beschrijving
Periodiek uitgegeven Publicatiewerk.
Gebruik
Bv tijdschrift, magazine...
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: uitgaveregel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
uitgaveregel Ontwerp of Procedure 0..* Patroon, frequentie en/of regelmaat waarmee het wordt uitgegeven.

Taalobject

Beschrijving
Identificeerbare uitdrukking in natuurlijke taal of talen.
Gebruik
Een Taalobject staat los van de vorm die het aanneemt (geschreven tekst, opgenomen spraak, gebarentaal). Uitingen in een niet-natuurlijke taal zoals computercode of wiskundige formules worden niet beschouwd als Taalobject maar gewoon als Informatieobject.
Subklasse van
Informatie Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is vertaling van, taal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is vertaling van Taalobject 0..* Taalobject dat de vertaling is van een het Taalobject. Een vertaling wordt beschouwd als een nieuw Taalobject.
taal Taalcode 0..* Taal waarin het Taalobject is gesteld.

Toekenning

Beschrijving
Het vaststellen van de waarde van een kenmerk (attribuut of associatie) van een Entiteit.
Gebruik
Toekenning kan gaan over een Meting, Classificatie of Conditiebeoordeling (de subklassen van deze Activiteit), maar andere mogelijkheden zijn bv het vaststellen van het eigenaarschap, het dateren van het object... Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Toevoeging Deel

Beschrijving
Uitbreiding, vergroting of verbetering van een MaterieelDing door toevoeging van een deel.
Gebruik
Gaat bv over het toevoegen van een element aan een MensgemaaktObject of het opnemen van een item in een GecureerdeCollectie. De toevoeging kan fysiek zijn (bv diamant in een ring) of louter functioneel (bv schaakstuk van een schaakset). De integratie kan dusdanig ingrijpend zijn dat het oorspronkelijk deel ophoudt te bestaan of dat het resultaat beschouwd moet worden als een nieuw object. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verhuis

Beschrijving
Wijziging in de fysieke locatie van een MensgemaaktObject.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vernietiging

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij een MaterieelDing dusdanig wordt aangetast dat het ophoudt te bestaan.
Gebruik
Dit kan intentioneel door mensen worden veroorzaakt of volledig los staan van menselijke activiteit. In het eerste geval is de Gebeurtenis een Activiteit. Eventueel blijft bij de Vernietiging materie behouden waaruit een nieuw MaterieelDing ontstaat. Blijft ondanks de beschadiging het object toch bewaard dan spreken we eerder van een Wijziging. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verwerving

Beschrijving
Overdracht van de eigendomstitel van een MaterieelDing van de ene Agent naar de andere, bv door een verkoop of een erfenis.
Gebruik
De eigendomstitel is een document dat aantoont dat een Agent de wettelijke eigenaar is van het MaterieelDing. Het vermelden van de Agenten die bij de verwerving betrokken waren is niet verplicht. Dekt ook gevallen waar men zich de eigendomstitel toeëigent, bv bij een vondst of annexatie. Meestal slaat men het object dat men bezit zelf op maar niet altijd, zie Bewaring. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verwijdering Deel

Beschrijving
Inkrimping van een MaterieelDing door verwijdering van een deel.
Gebruik
Gaat bv over het verwijderen van een element uit een MensgemaaktObject of het wegnemen van een item in een GecureerdeCollectie. De desintegratie kan dusdanig ingrijpend zijn dat het oorspronkelijk geheel ophoudt te bestaan of dat het deel beschouwd moet worden als een nieuw object. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Visueel Item

Beschrijving
Intellectueel of conceptueel deel van een herkenbaar teken of afbeelding.
Gebruik
Staat los van het uiteindelijke uitzicht of de fysieke vorm die het VisueelItem aanneemt (als MaterieelDing). Bv een logo in een ander formaat, oriëntatie of kleur is nog steeds hetzelfde logo. Laat maw toe om MateriëleDingen met elkaar te koppelen waarop dezelfde visuele symbolen, tekens of afbeeldingen staan, bv afbeelding van de Mona Lisa op een tas of meerdere afdrukken van eenzelfde foto. Ook handig om digitalisaties van MateriëleDingen dmv digitale fotografie, flatbed of infrarood scanning voor te stellen.
Subklasse van
Informatie Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: stelt voor.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
stelt voor Entiteit 0..* Entiteit die door het VisueelItem wordt voorgesteld. Kan meer algemeen verwijzen naar een Entiteit (bv het VisueelItem stelt Jezus voor) in welk geval het analoog is aan het attribuut beeldtUit van een MensgemaaktObject of -Kenmerk. Kan ook specifieker zijn, bv het MensgemaaktObject dat is afgebeeld (bv de scan van een schilderij).

Voorstelling

Beschrijving
Het tonen van een artistieke expressie aan een publiek, bv theater, dans, muziek...
Gebruik
Hierbij wordt in principe een Voorstellingsplan gevolgd (dat in meer of mindere mate is uitgewerkt en mogelijk enkel improvisatie voorziet). Het is mogelijk om elke individuele Voorstelling apart te beschrijven of deze te beschrijven als één Voorstelling.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voorstellingsplan

Beschrijving
Set van instructies waaraan individuele uitvoeringen van een Voorstelling moeten voldoen.
Gebruik
Typisch de aanwijzingen nodig voor theatrale, choreografische of muziekvoorstellingen. Kan bv gaan over aangepaste tekst van een toneelstuk, choregorafische bewegingen volgens een bepaalde notatie, de muzikale partituur of software-instructies. Het resultaat van een Voorstelling kan in meer of mindere mate uit het Voorstellingsplan worden afgeleid hoewel de instructies beperkt kunnen zijn (en bv louter improvisatie voorzien).
Subklasse van
Zelfstandige Expressie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
uitvoering Voorstelling 0..* De Voorstelling waarop het uitvoeringsplan is uitgevoerd.

Voorstellingswerk

Beschrijving
Werk gericht op het tonen van artistieke expressies voor een publiek.
Gebruik
Net als Aggregatiewerken of Publicatiewerken is een Voorstellingswerk een Containerwerk, ttz een Werk waarvan de Expressie Expressies van andere Werken omvat. Bv de tekst van een toneelvoorstelling, de muziek van een dansvoorstelling.
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Werk

Beschrijving
Idee of combinatie van ideeën achter één of meer artistieke of intellectuele Expressies.
Gebruik
Typische voorbeelden van Werken zijn gedichten, verhalen, muziekcomposities. Een Werk kan uit meerdere Werken bestaan maar het kan ook de uitingen van andere Werken omvatten (is bv het geval bij een Publicatiewerk). Soms zijn de artistieke/intellectuele uitingen slechts indirect bewijs voor het idee of de ideëen achter een Werk, ze vormen ahw een snapshot van een Werk op een bepaald moment.
Subklasse van
Entiteit, ConceptueelDing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afgeleid van, conceptie, gaat over, is gerealiseerd in, realisatie, titel, verwijst naar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afgeleid van Werk 0..* Werk waarvan dit Werk is afgeleid. Bv het Werk waarvan dit werk een vertaling, adaptatie, verfilming, samenvatting etc. is.
conceptie Conceptie 1 Activiteit die het onstaan van het Werk in gang heeft gezet. Bv het krijgen van een opdracht of de beslissing om samen te werken...
gaat over Entiteit 0..* Het onderwerp van het Werk.
is gerealiseerd in Zelfstandige Expressie 0..* De ZelfstandigeExpressie die uitdrukking geeft aan het Werk. Bv het Werk is uitgedrukt dmv een tekst, muziek etc. Is het Werk een IndividueelWerk dan is er één en niet meer dan één ZelfstandigeExpressie die volledig uitdrukking geeft aan het Werk. Gaat het om een ComplexWerk dan geeft de ZelfstandigeExpressie uitdrukking aan een Werk dat deel uitmaakt van het ComplexWerk. In het geval van een Containerwerk (bv een Publicatiewerk) geeft de ZelfstandigeExpressie uitdrukking aan dit werk of aan een ander werk dat erin is opgenomen (bv een foto in een boek).
realisatie Expressie Creatie 1 De Activiteit waarbij het werk werd gerealiseerd.
titel TaalString 0..* Titel van het Werk.
verwijst naar Entiteit 0..* Entiteit waarnaar het Werk verwijst.

Wettelijk Object

Beschrijving
Een Materieel- of ConceptueelDing dat aan een Recht onderworpen kan worden.
Gebruik
Bv het Recht op eigenaarschap.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is onderworpen aan, rechtenhouder.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is onderworpen aan Recht 0..* Recht waaraan het WettelijkObject is onderworpen.
rechtenhouder Agent 0..* Agent die een Recht bezit op het WettelijkObject.

Wijziging

Beschrijving
Activiteit waarbij een MaterieelDing wordt geproduceerd, gewijzigd of veranderd.
Gebruik
Productie uit ruw materiaal valt hieronder maar bv ook behandeling of restauratie van bestaande objecten. Opmerking: een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in het AP OSLO-CultureelErfgoed-Event.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Zelfstandige Expressie

Beschrijving
De immateriële uitdrukking van een Werk, bv dmv tekst, muziek, beeld, die op een bepaald moment een geheel vormt.
Gebruik
Een Werk kan gerealiseerd worden door meerdere ZelfstandigeExpressies, maar een ZelfstandigeExpressie geeft uitdrukking aan maximaal één Werk. Bv een Aggregatiewerk vh type muziekalbum bevat meerdere ZelfstandigeExpressies die elk een Individueel Werk vh type "song" realiseren. Onder "zelfstandig" of "compleet" verstaan we dat de creator deze intentie had, zelfs al heeft hij de expressie misschien nooit volledig afgewerkt.
Subklasse van
Informatie Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: creatie, realiseert, realiseert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
creatie Expressie Creatie 1..* Activiteit waaropvoor de expressie ontstond. En waarop dus voor het eerst uitdrukking werd gegeven aan het werk.
realiseert Werk 1 Werk dat door de ZelfstandigeExpressie wordt gerealiseerd.
realiseert Individueel Werk 1 IndividueelWerk dat door de ZelfstandigeExpressie wordt gerealiseerd.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Gebruik
Bv als attribuut ve persoon of gebouw... De adresvoorstelling heeft niet enkel betrekking op Belgische adressen, ze kan gebruikt worden om buitenlandse adressen weer te geven (waar mogelijk andere adresaanduidingen dan huisnummer of busnummer worden gebruikt of waar adrescomponenten zoals adresgebieden voorkomen).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: volledig adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
volledig adres TaalString 0..1 Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd. Vermijdt fouten tgv het opsplitsen ve adres in zijn onderdelen. Geeft de voorgeschreven volgorde vd verschillende onderdelen weer.

Beschrijving

Beschrijving
Schriftelijke weergave van kenmerken van iets of iemand.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst TaalString 1 Tekst van de beschrijving.
type Type Beschrijving 0..1 Aard van de beschrijving.

Conditie

Beschrijving
Staat waarin een object zich bevindt.
Gebruik
Geldt voor een bepaalde periode. Slaat op een MaterieelDing, bv een MensgemaaktObject of -Kenmerk.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, periode, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Beschrijving 0..* Beschrijving van de Conditie.
periode Periode 1 Tijdspanne waarin het object zich in deze Conditie bevindt.
type Type Conditie 0..* Aard van de Conditie waarin het object zich bevindt. Bv als nieuw, goed, beschadigd etc.

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, contactnaam, email, fax, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adresvoorstelling 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
contactnaam String 0..1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Dimensie

Beschrijving
Kwantificeerbare eigenschap van een Entiteit.
Gebruik
De eigenschap is meetbaar met een zekere precisie en kan voorgesteld worden door een waarde, ttz een punt of gebied in een wiskundige of conceptuele ruimte, zoals een natuurlijk of reëel getal, een RGB-waarde...
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, eenheid, standaard eenheid, type, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Beschrijving 0..* Beschrijving van de Dimensie.
eenheid String 0..1 De eenheid waarin de waarde is uitgedrukt. Te gebruiken als geen standaard eenheid gekend is.
standaard eenheid Standaard Eenheid 0..1 De gestandaardiseerde eenheid waarin de waarde is uitgedrukt.
type Type Grootheid 1 Grootheid van de Dimensie. Aard van de eigenschap die door de Dimensie wordt beschreven, bv hoogte, gewicht...
waarde Getal 1 Getal waarmee de kwantiteit van het kenmerk kan worden uitgedrukt.

Getal

Beschrijving
Aanduiding van een hoeveelheid.
Gebruik
In praktijk de primitieve datatypes waarmee een hoeveelheid kan worden aangeduid,zie xsd datatypes float,double,decimal,integer etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator GetypeerdeString 0..1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0..1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0..1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0..1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Locatie

Beschrijving
Aanduiding van een geografische positie,dmv coordinaten,een toponiem,een adreslabel,een verwijzing naar een plaats/regio of verwijzing naar een adres.
Gebruik
Te gebruiken als de manier waarop de geografische positie wordt aangeduid pas zal worden vastgelegd bij implementatie. Is deze manier nu al gekend dan moet direct gewerkt worden met Geometrie,GeografischeNaam,Adres etc. Opmerking: een beschrijving van deze mogelijkheden is te vinden in het AP OSLO-Generiek.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Periode

Beschrijving
Min of meer afgebakende tijdsduur.
Gebruik
Typisch volgt de duur uit het opgeven ve begin- en eindtijdstip.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Aanvang van de tijdsduur.
einde DateTime 0..1 Einde vd tijdsduur.

Standaard Eenheid

Beschrijving
Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.
Gebruik
Datatype kan een URI zijn of een GetypeerdeString. In het eerste geval wordt verwezen naar op het web gepubliceerde eenheden, bij voorkeur deze van qudt, bv http://qudt.org/vocab/unit/M voor meter. In het geval van een GetypeerdeString gaat de voorkeur naar de UCUM-codes, bv "km/h"^^http://w3id.org/lindt/custom_datatypes#ucumunit.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/cultureel-erfgoed-object/kandidaatstandaard/2020-07-17/context/cultureel-erfgoed-object-ap.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/cultureel-erfgoed-object/kandidaatstandaard/2020-07-17/shacl/cultureel-erfgoed-object-ap-SHACL.ttl