Samenvatting

Het OSLO-Generiek vocabularium focust op termen van algemeen nut: er wordt naar gerefereerd in meerdere OSLO-vocabularia of het betreft termen die bruikbaar zijn voor domeinen buiten OSLO.

Voor termen uit bestaande vocabularia voegt OSLO-Generiek enkel een Nederlandse vertaling toe.

Een aantal termen komt uit de vocabularia waarop OSLO zich baseert. Bv. Formeel Kader komt uit het ISA Core Public Service vocabularium en werd voorzien van attributen in het applicatieprofiel voor een dienstencataloog, eveneens van ISA.

Voor herkomstgegevens verwijst OSLO-Generiek naar W3C PROV-O. Op basis van dat model zijn properties voorzien die beschrijven wanneer, door wie en waarom een versie is aangemaakt of vernietigd. Dit laat toe om specifieke versies van objecten uit te wisselen (bv. om bestaande gegevens bij te werken). Met dat doel werd ook de entiteit Versie toegevoegd, gedefinieerd als de toestand van een entiteit op een specifiek tijdstip. OSLO-Generiek voegde nog een property toe om aan te geven in wiens opdracht een entiteit werd gewijzigd en door welke activiteit.

De entiteit Object mapt op Entity. Elke entiteit in OSLO met een levensloop erft ervan over. Elk object heeft een identificator die zoals in de ISA Core vocabularia mapt op het datatype Identifier uit het W3C ADMS vocabularium.

In OSLO-Generiek vinden we een entiteit Contactinfo, die net als in de ISA Core vocabularia mapt op ContactPoint in schema.org. OSLO voegt termen toe zoals aanschrijfvorm en (contact)adres maar ook die werden geleend uit bestaande vocabularia.

Geografische Positie en Geografische Naam zijn entiteiten oorspronkelijk afkomstig uit OSLO-Adres, maar worden in OSLO-Generiek geplaatst omdat ze meer algemeen bruikbaar zijn (Geografische Positie eventueel met een andere codelijst). Geografische Positie is eigen aan OSLO-Generiek, Geografische Naam werd gemapt op een bestaande term in het RDF zelf.

Jurisdictie kon worden overgenomen uit het ISA Core Person Vocabulary maar we voegden er een property aan toe die toelaat om te specifiëren op welk geografisch gebied de jurisdictie betrekking heeft.

Tenslotte vermelden we nog de entiteit Geometrie, deze verwijst naar de overeenstemmende term in ISA Core Location maar werd verder uitgebreid met de subklassen Punt, Lijnstring en Polygoon (termen uit het OGC Simple Features vocabularium) om het type geometrie te kunnen specifiëren.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Deze specificatie maakt geen onderdeel uit van een standaardisatietraject. De termen die opgenomen zijn in het OSLO-Generiek vocabularium werden bediscussieerd en erkend in andere OSLO thematische werkgroepen en vervolgens opgenomen in dit vocabularium wegens hun generiek herbruikbaar karakter.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Administratieve Eenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#AdministratieveEenheid
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie Bestuurlijke eenheid waar een lidstaat rechtsbevoegdheid heeft en/of uitoefent, in het kader van lokaal, regionaal of nationaal bestuur.

Klasse Documentonderdeel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#DocumentOnderdeel
Definitie Een apart onderdeel van een groter document of verzameld document.

Gebruik

Bv artikel, hoofdstuk, paragraaf...

Klasse Gebeurtenisdatum

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Definitie Datum waarop een gebeurtenis plaatsvond evt op een alternatieve manier beschreven.

Klasse Gemeente

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gemeente
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Officiële administratieve zone van het Belgisch grondgebied. De gemeente is het kleinste administratieve deel van het Belgisch grondgebied waarvan de grenzen enkel door de wetgever kunnen worden gewijzigd.

Klasse Geografische Positie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Definitie Geografische positie aangegeven dmv een punt.

Klasse Gestructureerde Identificator

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Definitie Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.

Klasse Versie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Stelt een entiteit voor in één specifieke periode.

Klasse Versie volgens Geldige Tijd

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#VersieVolgensGeldigeTijd
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Definitie De versie stelt de entiteit voor gedurende een bepaalde periode in de gemodelleerde werkelijkheid.

Klasse Versie volgens Transactietijd

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#VersieVolgensTransactietijd
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Definitie De versie stelt de entiteit voor gedurende een bepaalde periode in een databank.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begin

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum.begin
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum en tijd waarop de gebeurtenis startte.

Eigenschap bewerking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#bewerking
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Definitie Aard vd bewerking die ihkv de activiteit op de entiteit is uitgevoerd.
Gebruik Bvb "correctie" als de entiteit een record is en bvb gegenereerd werd om het voorgaand record ve object te verbeteren.

Eigenschap default

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#default
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de positie een default positie is.
Gebruik Hieronder wordt de positie verstaan die per default moet worden gebruikt als het object meerdere posities heeft.

Eigenschap einde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum.einde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum en tijd waarop de gebeurtenis eindigde.

Eigenschap geplande start

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#geplandeStart
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Het tijdstip waarop de activiteit gepland is om te beginnen.

Eigenschap handelde in opdracht van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#handeldeInOpdrachtVan
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Agent
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#actedOnBehalfOf
Definitie Organisatie die de agent vertegenwoordigt bij het uitvoeren ve specifieke activiteit en waarvan hij/zij de vereiste autoriteit/verantwoordelijkheid heeft gekregen om dit te doen.
Gebruik De betrokken organisatie behoudt hierbij een zekere verantwoordelijkheid mbt het resultaat vd activiteit.

Eigenschap is tijdspecialisatie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#isTijdspecialisatieVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#specializationOf
Definitie Duidt de bronentiteit aan waarvan deze entiteit een tijdsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor gedurende een bepaalde periode.

Eigenschap lokale identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#lokaleIdentificator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.

Eigenschap methode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#methode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop het punt werd bepaald.
Gebruik Bvb positie afgeleid ve bestaand object (bvb door berekening vd centroïde).

Eigenschap naamruimte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#naamruimte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken.
Gebruik Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv https://data.vlaanderen.be/id/adres/).

Eigenschap nummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#nummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#DocumentOnderdeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Nummer vh documentonderdeel.
Gebruik Bv nummer vh artikel, paragraaf, hoofdstuk...

Eigenschap plaats

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#plaats
Domein http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction
Bereik http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie Ruimtelijk gebied of benoemde plaats waarmee de Jurisdictie samenvalt.
Gebruik Typisch een land.

Eigenschap specificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#specificatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type object op basis waarvan het punt werd bepaald.
Gebruik Bvb perceel, gebouw...

Eigenschap tussentijdstip

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#tussentijdstip
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum en tijd van een moment tussen begin en einde.

Eigenschap versie-identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#versieIdentificator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Identificator van de specifieke versie van een object.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Activity

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Agent

URI http://www.w3.org/ns/prov#Agent

Contactpunt

URI http://schema.org/ContactPoint

Creatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#Generation

Document

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/Document

Entiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Entity

Formeel Kader

URI http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework

Geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#Geometry

Identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#Identifier

Jurisdictie

URI http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction

Lijnstring

URI http://www.opengis.net/ont/sf#LineString

Locatie

URI http://purl.org/dc/terms/Location

Locatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#Location

Opheffing

URI http://www.w3.org/ns/prov#Invalidation

Polygoon

URI http://www.opengis.net/ont/sf#Polygon

Punt

URI http://www.opengis.net/ont/sf#Point

TijdsInterval

URI http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime

aanschrijfprefix

URI http://www.w3.org/2006/vcard/ns#honorific-prefix

activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#activity

adres

URI http://www.w3.org/ns/locn#address

als GML

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asGML

als WKT

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT

begin

URI http://data.europa.eu/m8g/startTime

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

einde

URI http://data.europa.eu/m8g/endTime

email

URI http://schema.org/email

faxnummer

URI http://schema.org/faxNumber

gebruikt

URI http://www.w3.org/ns/prov#used

gekwalificeerde creatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedGeneration

gekwalificeerde opheffing

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedInvalidation

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

gestructureerde identificator

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is onderdeel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

maker

URI http://purl.org/dc/terms/creator

naam

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/name

notatie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation

onderwerp

URI http://data.europa.eu/m8g/subject

op tijdstip

URI http://www.w3.org/ns/prov#atTime

openingsuren

URI http://schema.org/openingHours

pagina

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

relatie

URI http://purl.org/dc/terms/relation

schema agentschap

URI http://www.w3.org/ns/adms#schemaAgency

status

URI http://www.w3.org/ns/adms#status

taal

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#language

telefoon

URI http://schema.org/telephone

territoriale toepassing

URI http://data.europa.eu/m8g/territorialApplication

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

uitgegeven

URI http://purl.org/dc/terms/issued

uren beschikbaarheid

URI http://schema.org/hoursAvailable

was geassocieerd met

URI http://www.w3.org/ns/prov#wasAssociatedWith