Subsidieregister

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Subsidieregister. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op het OSLO-Dienst vocabularium en de uitbreiding OSLO-Subsidie vocabularium. Het beschrijft hoe informatie met betrekking tot subsidiemaatregelen kan ontsloten worden in een subsidieregister.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Beschrijving
De verplichting van een burger of organisatie om een bepaald bedrag te betalen aan een publieke administratie of dochtermaatschappij.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type FinanciëleVerplichtingType 0...1 Type van de Financiële Verplichting.

Agent (in de rol van dienstverlener/participant)

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, naam, speelt rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres vd dienstverlener. Het adres moet gehaald worden bij de instantie vd subklasse (vb vestigingsadres bij Organisatie, verblijfsadres bij Persoon)
naam String 1 Naam vd dienstverlener. De naam moet gehaald worden bij de instantie vd subklasse (vb voorkeurnaam bij Organisatie, volledigeNaam bij Persoon).
speelt rol Participatie De manier waarop de agent participeert wordt beschreven door de entiteit Participatie. Laat oa toe om de bestaande associaties PubliekeDienstverlening-wordtUitgevoerdDoor-Agent en PubliekeDienstverlening-heeftVerantwoordelijke-PubliekeOrganisatie meer in detail te beschrijven.

Bestuursorgaan

Beschrijving
Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bewijs

Beschrijving
Elk stuk waarmee kan worden aangetoond dat men aan een CriteriumVereiste voldoet.
Gebruik
In het kader van publieke dienstverlening gaat het meestal om administratieve documenten of ingevulde aanvraagformulieren. Zonder het nodige Bewijs kan de dienstverlening niet worden afgeleverd. Soms levert de Output van een Publieke Dienstverlening het Bewijs nodig voor een andere Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, pagina, taal, titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving vh Bewijs.
pagina URI 0...* Documentatie gerelateerd ah Bewiijs. Bvb template van een administratief document of aanvraagformulier of aanwijzingen voor het invullen ervan.
taal NAL_language 0...* Taal waarin het aangeboden Bewijs moet zijn gesteld.
titel TaalString 1 Officiële naam vh Bewijs.
type BewijsType 0...1 Aard vh Bewijs.

Criteriumvereiste

Beschrijving
Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken.
Gebruik
Niet elke Publieke Dienstverlening is voor iedereen noodzakelijk of nuttig. Bv werkloosheidsuitkeringen zijn enkel noodzakelijk voor werklozen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
titel TaalString 1 Officiële naam vd CriteriumVereiste.
type CriteriumVereisteType 1 Aard vd CriteriumVereiste.

Financieel Voordeel

Beschrijving
De verplichting van een publieke administratie of dochtermaatschappij om een bepaald bedrag te betalen aan een burger of organisatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type FinancieelVoordeelType 0...1 Type van het Financieel Voordeel.

Formeel Kader

Beschrijving
Geheel van formele documenten dat regels, rechten, plichten ten aanzien van burgers, overheden, bedrijven etc beschrijft.
Gebruik
De documenten waarvan sprake zijn wetten, beleidsdocumenten, regulaties, contracten ed.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, naam, onderwerp, status, taal, toepassingsgebied, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van het formeel kader.
naam TaalString 1 Naam vh formeel kader.
onderwerp Eurovoc 0...* Onderwerp vh formeel kader.
status ELI_status 0...1 Status vh formeel kader. Bvb of het kader van kracht is, opgeheven, impliciet herroepen edm.
taal NAL_language 0...* Taal waarin het formeel kader beschikbaar is.
toepassingsgebied NUTS 0...* Het geografisch bereik vh formeel kader. Maw of bvb Europees, nationaal, lokaal… is.
type NAL_type 0...* Aard vh formeel kader. Bvb decreet, wet, ministrieel besluit etc.

Kwalitatief Criteriumvereiste

Beschrijving
Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken en een kwalitatieve beoordeling vereist.
Gebruik
De beoordeling in het geval van een kwalitatief criteriumvereiste kan gebeuren door externe experten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Alternatieve Naam, bankrekeningnummer, Bestaanreden vd Organisatie., Classificatie, contactinfo, Voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Alternatieve Naam TaalString 0...* Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bv commerciële naam, informele naam…
bankrekeningnummer String 1 Het bankrekeningnummer waarop het bedrag, toegekend als onderdeel van de subsidiemaatregel, moet uitbetaald worden.
Bestaanreden vd Organisatie. TaalString 0...* Bestaanreden vd Organisatie.
Classificatie OrganisatieClassificatie 0...1 Rangschikking van de Organisatie in een classificatiesysteem.
contactinfo ContactInfo 0...1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de Organisatie te contacteren.
Voorkeursnaam TaalString 1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Output

Beschrijving
Resultaat van een Publieke Dienstverlening. Officieel document of ander artefact van de bevoegde instantie (Publieke Organisatie) dat een Agent
Gebruik
Bv toelating verstrekt door of in naam van de bevoegde instantie (Publieke Organisatie) dat een Agent toelaat om iets bepaald te ondernemen. Eventueel vormt deze Output het noodzakelijk Bewijs, voor te leggen om gebruik te kunnen maken van een Andere Dienstverlening. Dit kan verder gedocumenteerd worden in de Richtlijn geassocieerd met de Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bedrag, beschrijving, datum, Titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bedrag Float 1 Het bedrag dat werd uitbetaald aan de begunstigde van de subsidiemaatregel op een bepaalde datum.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de Output.
datum Date 1 De datum waarop de FinanciëleOutput werd uitebetaald of teruggevorderd.
Titel TaalString 1 Officiële naam van de Output.
type OutputType 0...* Aard van de Output. Link

Parametriseerbaar Criteriumvereiste

Beschrijving
Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken en op basis van bepaalde parameters eenduidig (binair) geëvalueerd kan worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft authentieke bron.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft authentieke bron Boolean 1 Geeft aan of de informatie voor de beoordeling van het criterium via een authentieke bron verkregen kan worden.

Participatie

Beschrijving
Deelname aan een Publieke Dienstverlening door een Agent.
Gebruik
Aanvullend op de standaard associatie van een Publieke Dienstverlening met de uitvoerder of de bevoegde instantie van een Publieke Dienstverlening biedt Participatie de mogelijkheid om deze of andere relaties gedetailleerder te beschrijven. Bv start- en einddatum van een contract, meerdere rollen voor eenzelfde participatie (bv de dienstverlener is tegelijk ook de bevoegde instantie).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Participatie.
rol ParticipatieRol 1...* De rol die de deelnemer ad Publieke Organisatie speelt.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een Publieke Dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in,de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dienstverlener, doelstelling, heeft criterium, heeft formeel kader, heeft input, heeft participatie, heeft rechtsgrond, heeft status, heeft verantwoordelijke autoriteit, instrument, produceert, relatie, staatssteunnummer, vereist, volgt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dienstverlener Agent 0...* Agent die de Publieke Dienstverlening verstrekt. Staat los van de rol die de bevoegde instantie speelt, kan een externe aannemer zijn.
doelstelling SubsidieDoelstelling 1 Primaire doelstelling, te behalen door de begunstigde met gebruik van de steunmaatregel. Link
heeft criterium CriteriumVereiste 0...* Criterium waaraan de gebruiker moet voldoen om recht te hebben op een dienstverlening of om een dienstverlening te mogen gebruiken. Bvb inwoner van de gemeente, meer dan 18 jaar etc.
heeft formeel kader FormeelKader 0...* Het formeel kader (bv de wetgeving) waar de publieke dienstverlening betrekking op heeft of waarbinnen ze werkt of waaraan ze haar wettelijke basis ontleent.
heeft input Bewijs 0...* Bewijsstuk dat moeten voorgelegd worden om de Publieke Dienstverlening te kunnen gebruiken. Als de bewijsstukken afhangen het kanaal waarmee met de Publieke Dienstverlening wordt geïnterageerd gebruiken we de associatie Kanaal-vereistAlsInput-Bewijs.
heeft participatie Participatie Participatie (van een agent) aan de publieke dienstverlening.
heeft rechtsgrond RechtsgrondToekenningSubsidie 0...* De rechtsgrond op basis waarvan de subsidiemaatregel werd toegekend.
heeft status Status Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.
heeft verantwoordelijke autoriteit PubliekeOrganisatie 1 Publieke Organisatie die verantwoordelijk is voor het aanbieden en beheren van de Publieke dienstverlening. Of de Publieke Organisatie zelf de dienstverlening aanbiedt of deze uitbesteedt is irrelevant. De Publieke Organisatie verantwoordelijk voor het aanbieden en beheren van de dienstverlening wordt ook wel de Bevoegde Instantie genoemd en wordt in Europese Richtlijn 2006/123/EC gedefinieerd als volgt: "elk orgaan of autoriteit dat in een lidstaat en toezichthoudende of regelgevende rol vervult ten aanzien van dienstenactiviteiten, met name bestuurlijke instanties, met inbegrip van rechterlijke instanties die als zodanig optreden, beroepsorden en de beroepsverenigingen en -organisaties of andere beroepsorganisaties die in de uitoefening van hun juridisch autonome bevoegdheden de toegang tot of de uitoefening van dienstenactiviteiten collectief reguleren".
instrument SubsidieInstrument 1 Type van de steunmaatregel. Bv. belastingsvermindering, subsidie, etc. Link
produceert Output 0...* Het werkelijke resultaat van de uitvoering vd Publieke Dienstverlening. Bvb een erkenning, financieel voordeel, code, fysiek object…
relatie Subsidiemaatregel 0...* Andere Publieke Dienstverlening waarmee de Publieke Dienstverlening gerelateerd is.
staatssteunnummer String 1 Identificatie van de steunmaatregel. Dit is de identificator van het State Aid Case Management systeem van de Europese Commissie.
vereist Subsidiemaatregel 0...* Publieke Dienstverlening die voorafgaandelijk moet worden uitgevoerd om van de Publieke Dienstverlening gebruik te kunnen maken. De Dienstverlening gebruikt soms de Output van een andere Dienstverlening die dan bv het vereiste Bewijsstuk levert. Meer uitleg volgt uit de beschrijving van deze bewijsstukken of in de Richtlijn die met de dienstverlening geassocieerd is.
volgt Richtlijn 0...* De Richtlijn die de werking van de Publieke Dienstverlening stuurt. Typisch implementeert een Richtlijn het beleid van een Publieke Organisatie.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector,ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Beschrijving, Homepage, Logo, Werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Publieke Organisatie.
Homepage TaalString 0...1 Adres vd homepage van de website vd Publieke Organisatie.
Werkingsgebied ATU 1 Administratief gebied dat de Publieke Organisatie dekt. Link

Rechtsgrond Toekenning Subsidie

Beschrijving
De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor die de legale basis vormt voor de toekenning van een subsidiemaatregel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangenomen door, bedrag, buitenwerkingstreding, inwerkingstreding, type document.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangenomen door Bestuursorgaan 1 Het orgaan dat de rechtsgrond (Besluit) heeft goedgekeurd, waardoor er een rechtsgevolg ontstond.
bedrag Float 0...1 Het bedrag dat werd toegekend aan de begunstigde van de subsidiemaatregel.
buitenwerkingstreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
inwerkingstreding Date 1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt. Dit is niet hetzelfde als wanneer de regelgeving toepasbaar (in de praktijk uitvoerbaar) wordt. De toepasbaarheid van de regelgeving kan op of na de inwerkingtreding liggen.
type document ResourceType 1...* Het type van de rechtsgrond. Bijvoorbeeld: reglement, wet, voorstel.

Richtlijn

Beschrijving
Vertegenwoordigt de regels,richtlijnen of procedures gevolgd door de Publieke Dienstverlening.
Gebruik
Omvat gebruiksvoorwaarden,licentie- en authenticatievereisten van de Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, implementeert, taal, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Richtlijn.
implementeert FormeelKader 0...* Relevante wetgeving of beleid waarbinnen de Richtlijn is gedefinieerd.
taal NAL_language 0...* Taal waarin de Richtlijn is gesteld.
titel TaalString 1 Naam vd Richtlijn.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Gebruik
Bv als attribuut ve persoon of gebouw… De adresvoorstelling heeft niet enkel betrekking op Belgische adressen, ze kan gebruikt worden om buitenlandse adressen weer te geven (waar mogelijk andere adresaanduidingen dan huisnummer of busnummer worden gebruikt of waar adrescomponenten zoals adresgebieden voorkomen).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: administratieve eenheid niveau 1, administratieve eenheid niveau 2, adresgebied, busnummer, gemeentenaam, huisnummer, land, locatieaanduiding, locatienaam, postbus, postcode, postnaam, straatnaam, volledig adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
administratieve eenheid niveau 1 Taalstring 0...1 Hoogste Administratieve eenheid vh adres, doorgaans een land.
administratieve eenheid niveau 2 Taalstring 0...1 De regio vh adres, doorgaans een provincie of deelstaat of gelijkaardig gebied dat typisch meerdere plaatsen omvat.
adresgebied Taalstring 0...1 Naam ve geografisch gebied of plaats die een aantal adresseerbare objecten groepeert om deze te adresseren zonder dat het gebied of de plaats een administratieve eenheid is Bvb de naam vh gehucht waarin het adres ligt.
busnummer String 0...1 Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben. Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.
gemeentenaam Taalstring 0...1 Gemeentenaam vh adres.
huisnummer String 0...1 Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen. Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.
land Taalstring 0...1 Land waarin het adres gelegen is.
locatieaanduiding String 0...1 Alfanumerieke code die de adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.
locatienaam Taalstring 0...1 Naam of omschrijving vh het geografisch object dat de adreslocator aanduidt.
postbus String 0...1 Postbusnummer in een postkantoor.
postcode String 0...1 Code waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
postnaam Taalstring 0...1 Naam waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
straatnaam Taalstring 0...1 Straatnaam vh adres.
volledig adres Taalstring 0...1 Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd. Vermijdt fouten tgv het opsplitsen ve adres in zijn onderdelen. Geeft de voorgeschreven volgorde vd verschillende onderdelen weer.

Contactpunt

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening… Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, openingsuren, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0...1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter…
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0...1 Periode waarin contact kan worden opgenomen. Bv aanduiding van het seizoen waarin contact kan worden opgenoment aangeboden. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.
contactnaam String 0...1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0...1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0...1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
openingsuren OpeningsurenSpecificatie 0...1 Uren waarbinnen contact kan worden opgenomen. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als contact kan worden opgenomen tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag en tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
telefoon String 0...1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0...1 Website waarnaar men kan surfen.

Status

Beschrijving
De status van het dossier.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actie, actie nodig, status detail 1, status detail 2, status EDRL, status Vlaamse code, status Vlaamse fase, statusdatum, streefdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actie String 0...1 Omschrijving van de uit te voeren actie.
actie nodig Boolean 0...1 Aanduiding of de huidige status impliceert dat er actie van burger of onderneming nodig is.
status detail 1 String 0...1 Dit is de (originele) Status-definitie of -vermelding zoals geregistreerd in de bron. Indien ingevuld wordt deze informatie meegegeven aan de burger of onderneming.
status detail 2 String 0...1 Interne status die kan worden meegegeven en die niet wordt getoond aan de burger of onderneming. Deze interne status kan meegegeven worden omwille van verschillende redenen: inzage door eigen ambtenaren, inzage door andere gemachtigde ambtenaren, of voor B.I.- en/of DWH-doeleinden.
status EDRL StatusEDRL 0...1 De status volgens de Europese Dienstenrichtlijn Link
status Vlaamse code StatusVlaamsCode 0...1 De Vlaamse status - Code. Verplicht in geval van een dossier van het type DossierStatus. Link
status Vlaamse fase StatusVlaamsFase 0...1 De Vlaamse status - Fase. Verplicht in geval van een dossier van het type DossierStatus. Link
statusdatum Date 0...1 De datum van de Status. Bijvoorbeeld de status wijzigingsdatum.
streefdatum Date 0...1 De streefdatum voor het beëindigen van de huidige status.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/subsidie.jsonld