Samenvatting

Het vocabularium Mobiliteit is ontwikkeld binnen de projecten Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en GIPOD als Gelinkte Open Data. Het Mobiliteit vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om de innames, hinder en maatregelen op het openbaar domein te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden. Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Eigenschappen

| aanvraagstatus (Samenwerkingsaanvraag) | aanzicht | adresvoorstelling (Verkeersbordbasis) | adviseert (Advies) | afmeting | antwoorddatum (Samenwerkingsantwoord) | beheerder | beheerder (Innamezone) | beoordeeld door (Advies) | beoordeling (Advies) | beoordelingsdatum (Advies) | betrokken organisatie (Samenwerkingsantwoord) | bijlage (Samenwerkingsaanvraag) | bindend (Advies) | categorie (Werken) | categorie (Innameverbod) | conform standaard (Bevestiging) | coördinatievergaderingsdatum (Synergie) | doelgroep (Mobiliteitshinder) | doelgroep (Mobiliteitsmaatregel) | effectief tijdsinterval (Inname) | fabricagevoorschrift | gaat akkoord (Samenwerkingsantwoord) | geeft aanleiding tot (Project) | geeft aanleiding tot (Inname) | gepland tijdsinterval (Inname) | grafischeWeergave (Signalisatieplan) | heeft antwoord (Samenwerkingsaanvraag) | heeft betrekking tot (Ruimtelijk Conflict) | heeft bevestiging | heeft gerelateerd bord (Verkeersbordbasis) | heeft gevolg (Mobiliteitsmaatregel) | heeft gevolg (Inname) | heeft infrastructuurelement (Opstelling) | heeft onderbord (Verkeersbordbasis) | heeft oorzaak werk (Werken) | heeft route (Mobiliteitsmaatregel) | heeft verankering | heeft verkeersbord (Opstelling) | heeft verkeersbordconcept (Verkeersbordbasis) | innamezone (Inname) | is publiek (ContactinfoVolgensRol) | is zonebord (Verkeersbordbasis) | lanceringsdatum (Samenwerkingsaanvraag) | leidt tot (Inname) | lengte bovengronds (Steun) | lengte ondergronds (Steun) | omvat (Project) | openbaar domein (Inname) | opstelhoogte | plaatsbeschrijving (Verkeersbordbasis) | plaatsbeschrijving (Inname) | plaatsbeschrijving (Mobiliteitsmaatregel) | positie ten opzichte van rijweg (Opstelling) | realiseert | reden (Advies) | registratiedatum (Synergie) | rol (ContactinfoVolgensRol) | status (Verkeersbordbasis) | status (Opstelling) | stilzwijgend (Advies) | synergiestatus (Synergie) | tijdsduur (Werken) | tijdsinterval (Mobiliteitshinder) | type (Mobiliteitsmaatregel) | type (Project) | type (Ruimtelijk Conflict) | type (Inname) | type (Mobiliteitshinder) | uiterste antwoorddatum (Samenwerkingsaanvraag) | variabel opschrift (Verkeersbordbasis) | vereist (Inname) | verhindert (Mobiliteitshinder) | verplaatsingswerk (Werken) | volgens afspraken (Synergie) | volgens afspraken (Synergieaanvraag) | volgt uit (Project) | voorlopige oplevering (Werken) | vorm (Steun) | wanddikte (Steun) | wordt aangeduid door (Mobiliteitsmaatregel) |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Advies

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Advies
Definitie Input van een partij die betrokken is bij het beslissingsproces.

Klasse Bevestiging

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Definitie Het montage-element dat een verkeersbord bevestigt aan een infrastructuurelement.

Klasse ContactinfoVolgensRol

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ContactinfoVolgensRol
Specialisatie van
 • http://schema.org/ContactPoint
Definitie Contactgegevens volgens een bepaalde rol (bv. veiligheidscoördinator).

Klasse Inname

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt, met gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar karakter.

Klasse Innameverbod

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod
Definitie Ontzegging van bepaalde innames.

Gebruik

Wordt bijvoorbeeld gebruikt naar aanleiding van evenementen.

Klasse Innamezone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innamezone
Definitie Bepaalde zone die deel uitmaakt van een bepaalde inname voor een bepaalde periode.

Klasse Mobiliteitshinder

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Definitie Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter.

Klasse Mobiliteitsmaatregel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.

Klasse Omleiding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Omleiding
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersmaatregel
Definitie Tijdelijke route die aanbevolen wordt te volgen door de betreffende weggebruiker.

Klasse Opstelling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Definitie Het geheel van verticale verkeerssignalisatie die bevestigd is op dezelfde infrastructuurelementen.

Klasse Project

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Specialisatie van
 • http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Project
Definitie Groepering van innames, hinders, mobiliteitsmaatregelen en projecten.

Klasse Ruimtelijk Conflict

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Conflict
Definitie Overlap of dicht bijeen liggen van zones in tijd en ruimte.

Klasse Samenwerkingsaanvraag

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Verzoek tot samenwerking in een project.

Klasse Samenwerkingsantwoord

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Samenwerkingsantwoord
Definitie Positief antwoord gegeven op een samenwerkingsaanvraag.

Klasse Signalisatieplan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Signalisatieplan
Definitie Grafische weergave van de tijdelijke of permanente signalisatie die nodig is voor de gegeven situatie.

Klasse Steun

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Steun
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Paal waaraan signalisatie bevestigd kan worden.

Klasse Steun aan gevel of muur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#SteunAanGevelOfMuur
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Steun die bevestigd is aan een muur of gevel om verticale verkeerssignalisatie aan te brengen.

Klasse Synergie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Definitie Groepering van werkopdrachten van nutsmaatschappijen.

Klasse Synergieaanvraag

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergieaanvraag
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Verzoek tot samenwerking in een synergie.

Klasse Verankering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Definitie Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de opstelling ondersteunen.

Klasse Verkeersbordbasis

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Definitie Voorstelling van een verkeersbord dat overeenstemt met 1 wegcode.

Gebruik

1 fysiek verkeersbord kan dus meerdere verkeersbordbasissen bevatten.

Klasse Verkeersbordconcept

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordconcept
Definitie Concept van een bepaalde soort verkeersbord.

Klasse Verkeersmaatregel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersmaatregel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Maatregel waarvan de aard, omvang en plaatsing zijn omschreven in de wegcode en uitvoeringsbesluiten.

Klasse Werken

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Inname van het openbaar domein voor de uitvoering van werken

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanvraagstatus

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#aanvraagStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status om samen te werken.

Eigenschap aanzicht

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#aanzicht
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as.

Eigenschap adresvoorstelling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#adresVoorstelling
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Adresvoorstelling van het verkeersbordbasis.
Gebruik Ter hoogte van welk adres de fysieke opstelling uiteindelijk zal komen. De preciese locatie kan enkel via de opstelling bepaald worden.

Eigenschap adviseert

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#adviseert
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Waarover input wordt gegeven.

Eigenschap afmeting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#afmeting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Afmeting (lengte) van het verkeersbord.
Gebruik Dit wordt gemeten volgens de richting beschreven in het reglement voor de wegbeheerder: cfr. artikels 6.4.1 en 6.4.2

Eigenschap antwoorddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord.antwoordDatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Datum waarop het antwoord gegeven werd.

Eigenschap beheerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beheerder
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer.

Eigenschap beheerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innamezone.beheerder
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innamezone
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Beheerder van de innamezone.

Eigenschap beoordeeld door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beoordeeldDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die het advies beoordeeld heeft.

Eigenschap beoordeling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beoordeling
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Beoordeling van het advies.

Eigenschap beoordelingsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beoordelingsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Wanneer de beoordeling gegeven werd.

Eigenschap betrokken organisatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#betrokkenOrganisatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Organisatie die antwoordt op de samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap bijlage

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#bijlage
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Extra document die bij de samenwerkingsaanvraag hoort.

Eigenschap bindend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#bindend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het advies bindend (true) of niet-bindend is (false).

Eigenschap categorie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken.categorie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De categorie van de werken (in functie van de grootte van de werf).
Gebruik Bijvoorbeeld: categorie 1 - grote werken

Eigenschap categorie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#categorie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Verbodscategorie van de innameverbod.

Eigenschap conform standaard

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#conformStandaard
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Duidt de standaard aan waarmee het conform is.
Gebruik Bijvoorbeeld: SB250

Eigenschap coördinatievergaderingsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#coordinatieVergaderingsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Definitie Datum ter coördinering van de synergie.

Eigenschap doelgroep

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder.doelgroep
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Groep die belang heeft bij de mobiliteitshinder.
Gebruik Voorbeelden: handelaars, een bedrijf, voetgangers...

Eigenschap doelgroep

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.doelgroep
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Groep of categorie die belang hebben bij de mobiliteitsmaatregel.
Gebruik Bijvoorbeeld: alle bewoners uit een bepaalde straat

Eigenschap effectief tijdsinterval

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.tijdsintervalEffectief
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/temporal
Definitie Tijd wanneer de inname werkelijk doorgaat.

Eigenschap fabricagevoorschrift

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#fabricagevoorschrift
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Genormaliseerde referentie waaraan het fysieke bord voldoet.
Gebruik Bijvoorbeeld: SB20, G2000

Eigenschap gaat akkoord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord.gaatAkkoord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de betrokken organisatie wil samenwerken of niet..

Eigenschap geeft aanleiding tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.geeftAanleidingTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van het project.

Eigenschap geeft aanleiding tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.geeftAanleidingTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van de inname.

Eigenschap gepland tijdsinterval

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.tijdsintervalGepland
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/temporal
Definitie Tijd wanneer de inname mogelijks door kan gaan.

Eigenschap grafischeWeergave

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#grafischeWeergave
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Signalisatieplan
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Het signalisatieplan als bijlage.

Eigenschap heeft antwoord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftAntwoord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Definitie Antwoord van een samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap heeft betrekking tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftBetrekkingTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Entiteiten die mede-oorzaak zijn van het ruimtelijke conflict.

Eigenschap heeft bevestiging

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftBevestiging
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Definitie Waarmee het verkeersbord is bevestigd aan een infrastructuurelement.

Eigenschap heeft gerelateerd bord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftGerelateerdBord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Definitie Verkeersbordbasis die hieraan gerelateerd is.
Gebruik Bijvoorbeeld: verkeersbord F1 heeft gerelateerd bord F3 om het begin en einde van een bebouwde kom aan te duiden.

Eigenschap heeft gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.heeftGevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Definitie Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het invoeren van een mobiliteitsmaatregel.

Eigenschap heeft gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.heeftGevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Definitie Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het innemen van de openbare ruimte.

Eigenschap heeft infrastructuurelement

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftInfrastructuurelement
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Infrastructuurelement die voor de ondersteuning zorgt in de opstelling.

Eigenschap heeft onderbord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftOnderbord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Definitie Onderbord die behoort tot dit verkeersbordbasis.

Eigenschap heeft oorzaak werk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftOorzaakWerk
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Definitie Werk die de oorzaak is dat een ander werk uitgevoerd wordt.
Gebruik Bijvoorbeeld heraanlegging straat na kabelwerken.

Eigenschap heeft route

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftRoute
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSequentie
Definitie Traject dat bij een mobiliteitsmaatregel hoort.
Gebruik [TBC] Bijvoorbeeld bij het invoeren van eenrichting kan hiermee de verzameling netwerkelementen aangeduid worden.

Eigenschap heeft verankering

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftVerankering
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Definitie Waarmee het infrastructuurelement verankerd is.

Eigenschap heeft verkeersbord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftVerkeersbord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Definitie Verkeersbord die op de opstelling staat.

Eigenschap heeft verkeersbordconcept

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftVerkeersbordconcept
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordconcept
Definitie Algemeen verkeersbordconcept van de verkeersbordbasis.
Gebruik Bijvoorbeeld: de algemene wegwijzer 'F29'. Verkeersbordbasis is dan een specifieke uitwerking hiervan met als variabel opschrift de naam van de gemeente of stad.

Eigenschap innamezone

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.innamezone
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innamezone
Definitie Gebied waar de inname doorgaat.

Eigenschap is publiek

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#GIPODContactInfo.isPubliek
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ContactinfoVolgensRol
Definitie Duidt aan of de contactinfo door iedereen gezien mag worden.

Eigenschap is zonebord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#isZonebord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het verkeersbord een zonebord is.

Eigenschap lanceringsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag.lanceringsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Datum waarop de samenwerkingsaanvraag uitgestuurd wordt.

Eigenschap leidt tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#leidtTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod
Definitie Innameverbod dat het gevolg is van een inname.

Eigenschap lengte bovengronds

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#lengteBovengronds
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Steun
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Lengte van de steun boven het verhardingsniveau of maaiveld.

Eigenschap lengte ondergronds

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#lengteOndergronds
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Steun
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Lengte van de steun onder het verhardingsniveau of maaiveld.

Eigenschap omvat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.omvat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Entiteit dat dit project omvat.

Eigenschap openbaar domein

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.openbaarDomein
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie TODO

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#opstelhoogte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Eigenschap plaatsbeschrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis.plaatsbeschrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Tekstuele beschrijving waar het verkeersbord zal komen.
Gebruik Komt voort uit het lokaal besluit, bijvoorbeeld aanvullend reglement.

Eigenschap plaatsbeschrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.plaatsbeschrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Tekstuele weergave van de locatie van de inname.

Eigenschap plaatsbeschrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.plaatsbeschrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Tekstuele beschrijving van de locatie van de mobiliteitsmaatregel.

Eigenschap positie ten opzichte van rijweg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#positieTenOpzichtVanRijweg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Manier waarop de opstelling zich verhoudt tot de rijbaan.
Gebruik Bijvoorbeeld: boven, rechts, links

Eigenschap realiseert

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#realiseert
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Definitie Relateert een verkeersbord op het openbaar domein tot de verkeersbordbasis gerealiseerd door het (fysieke) verkeersbord.

Eigenschap reden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#reden
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Waarom een bepaalde beoordeling gegeven werd.

Eigenschap registratiedatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#registratieDatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Definitie Datum waarop de synergie geregistreerd werd.

Eigenschap rol

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#GIPODContactInfo.rol
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ContactinfoVolgensRol
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Functie die bij de contactinfo hoort, bijvoorbeeld van de hoofdverantwoordelijke

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status van de verkeersbordbasis.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status van de opstelling.
Gebruik Bijvoorbeeld: schets (test), voorstel (ingediend als voorstel en onderdeel van een nieuw reglement), gepland (beslist, maar nog uit te voeren), uitgevoerd

Eigenschap stilzwijgend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#stilzwijgend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het advies stilzwijgend (true) of niet (false) is.

Eigenschap synergiestatus

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#synergieStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status van de synergie.

Eigenschap tijdsduur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken.tijdsduur
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Aantal minuten dat een werk duurt.

Eigenschap tijdsinterval

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder.tijdsinterval
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Definitie Tijd wanneer mobiliteitshinder van toepassing is.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type mobiliteitsmaatregel.
Gebruik Voorbeelden: straat afzetten, trager rijden, extra fietsstallingen, shuttledienst etc.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van het project.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type ruimtelijk conflict.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van inname
Gebruik Voorbeelden: markt, werken, wielerwedstrijd, wegeniswerken

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type mobiliteitshinder.
Gebruik In te vullen door business werkgroep GIPOD

Eigenschap uiterste antwoorddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag.uitersteAntwoorddatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Laatste datum dat er geantwoord kan worden om al dan niet samen te werken.

Eigenschap variabel opschrift

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#variabelOpschrift
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Variabele tekst gedeeld op een bepaald soort bord.
Gebruik Indien het gaat om iconen of symbolen worden deze omschreven.

Eigenschap vereist

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.vereist
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Mobiliteitsmaatregel die vereist is om een inname tot stand te brengen.

Eigenschap verhindert

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#verhindert
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agents die hinder ondervinden.

Eigenschap verplaatsingswerk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken.verplaatsingswerk
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de werkopdracht veroorzaakt wordt door andere werkopdrachten.

Eigenschap volgens afspraken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie.volgensAfspraken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Afspraken die gevolgd moeten worden om een synergie uit te voeren.

Eigenschap volgens afspraken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergieaanvraag.volgensAfspraken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergieaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Afspraken die gevolgd moeten worden om de synergie uit te voeren.

Eigenschap volgt uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#volgtUit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Project dat ontstaan is uit een samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap voorlopige oplevering

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken.voorlopigeOplevering
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
Definitie Tijdsstip wanneer het werk geacht opgeleverd te worden.

Eigenschap vorm

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#vorm
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Steun
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Vorm van de steun.
Gebruik Bijvoorbeeld: rond, rechthoekig

Eigenschap wanddikte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#wanddikte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Steun
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Dikte van de wand in millimeter.

Eigenschap wordt aangeduid door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.wordtAangeduidDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordbasis
Definitie Verkeersbordbasis dat bijdraagt tot de aanduiding van een mobiliteitsmaatregel.
Gebruik Op het moment van het besluit kan nog niet gerefereerd worden naar de fysieke verkeersborden die gerealiseerd worden. Verkeersbordbasis bevat de informatie om die uiteindelijk op het openbaar domein te plaatsen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Halte

URI http://vocab.gtfs.org/terms#Stop

Route

URI http://vocab.gtfs.org/terms#Route

adresvoorstelling

URI http://www.w3.org/ns/locn#address

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

beschrijving

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/description

bijdrager

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor

classificatie

URI http://www.w3.org/ns/org#classification

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

status

URI http://www.w3.org/ns/adms#status

zone

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry