Bedrijventerrein

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Bedrijventerrein. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het applicatieprofiel bedrijventerrein beschrijft de economische bestemming van land in Vlaanderen. Het GIS bedrijventerreinen is een Vlaamse authentieke geografische gegevensbron in beheer van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het geeft de concrete invulling aan het applicatieprofiel. Het omvat twee grote entiteiten, namelijk percelen en terreinen. Percelen zijn gebruikspercelen met informatie inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid aangevuld met verschillende soorten beperkingen naar ontwikkelings- en activeringspotentieel. Terreinen zijn op hun beurt de contouren van een geheel van bedrijventerreinen doorheen de fases van planning – ontwikkeling – realisatie en beheer. Met dit applicatieprofiel ontstaat er een kader voor de inwinning van de gegevens en voor het hergebruik door derden.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Standaard en werd uitgegeven op 2020-06-18.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo Contactinfo 1 Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.

Bedrijventerrein

Beschrijving
Som van alle ruimtelijke eenheden uit de ruimtelijke planningsprocedure en met een economische bestemming vanaf de dossierfase Publicatie in Belgisch Staatsblad. Een bedrijventerrein is altijd de unie van de percelen die ertoe behoren.
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, beschikbare kavels, beschikbare oppervlakte, is gerelateerd aan, is gerelateerd aan economisch gebied, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam TaalString 0..1 Andere naam waaronder het bedrijventerrein bekend is.
beschikbare kavels Boolean 0..1 Deze eigenschap geeft aan of er al dan niet beschikbare kavels aanwezig zijn op het bedrijventerrein.
beschikbare oppervlakte Kwantitatieve Waarde 0..1 Deze eigenschap geeft aan hoeveel oppervlakte nog beschikbaar is op het bedrijventerrein.
is gerelateerd aan Planningszone 1..* Planningszone waarmee het bedrijventerrein kan geassocieerd worden.
is gerelateerd aan economisch gebied Economisch Gebied 0..1 Economisch Gebied waarmee het bedrijventerrein kan geassocieerd worden.
naam TaalString 1 Voorkeursnaam van het Bedrijventerrein.

Bedrijventerreinperceel

Beschrijving
Een ruimtelijke eenheid binnen een Bedrijventerrein met eenzelfde gebruik, functie of eigenaar.
Gebruik
Dit kunnen business centra, KMO units, aaneengesloten bebouwing, meerdere kadastrale of aktepercelen, ... omvatten.
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bebouwing, beperking, beschikbaarheid, functie, in gebruik, is deel van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bebouwing Bebouwing 0..1 Deze eigenschap geeft de aanwezigheid van bebouwing aan op het Bedrijventerreinperceel. Mogelijke waarden kunnen zijn: bebouwd, onbebouw of infrastructuur.
beperking Beperking 0..* Deze eigenschap geeft aan welke mogelijke beperking(en) een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt. Mogelijke waarden voor dit attribuut zijn: Te saneren, Fysisch niet realiseerbaar, Waterproblematiek, Mobiliteitsproblematiek, Herziening bestemming, Juridische procedure, Reservegrond, Bevriezing door eigenaar of Bevriezing door overheid.
beschikbaarheid Beschikbaarheid 0..1 Deze eigenschap geeft de beschikbaarheid aan van een Bedrijventerreinperceel. Mogelijke waarden voor dit attribuut zijn: Aangeboden, Niet aangeboden of optie.
functie Functiewaarde 1..* De functie geeft de (verschillende) functies aan die men kan terugvinden op het Bedrijventerreinperceel en het percentage van het perceel dat gedekt wordt door elke functie. Modellering geïnspireerd op INSPIRE HILUCS value en HILUCS percentage.
in gebruik Gebruik 1 Dit attribuut geeft aan in welke mate een Bedrijventerreinperceel in gebruik is.
is deel van Bedrijventerrein 1 Geeft aan tot welk Bedrijventerrein het Bedrijventerreinperceel behoort.

Beheerde Bedrijvenzone

Beschrijving
Een ruimtelijke eenheid binnen een bedrijventerrein afgebakend door het beheer van een agent.
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is deel van, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is deel van Bedrijventerrein 1 Geeft aan tot welk Bedrijventerrein de Beheerde Bedrijvenzone behoort.
naam TaalString 1 Voorkeursnaam van de Beheerde bedrijvenzone

Economisch Gebied

Beschrijving
Een economisch gebied is een gebied dat afgebakend wordt op basis van dichtheid van hoofdzakelijk bebouwde percelen met economische activiteiten, waarbij de dichtheid wordt uitgedrukt in nabijheid of de afstand tussen deze percelen. De afstand tussen deze percelen, de mix van economische activiteiten en het voorkomen van een gedeelde infrastructuur zijn bepalend voor de differentiatie tussen de types economische gebieden.
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dominante economische activiteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dominante economische activiteit DominanteEconomischeActiviteit 1 De voornaamste economische activiteit dat geassocieerd kan worden met het Economisch Gebied

Kadastraal Planperceel

Beschrijving
Een gedeelte van het Belgische grondgebied, geografische afgebakend en geïdentificeerd door de AAPD op het kadastraal percelenplan, dat overeenstemt met het grondoppervlak van één of meerdere kadastrale patrimoniale percelen.
Gebruik
Kadastraal Planperceel komt overeen met de entiteit CadastralParcel uit INSPIRE Cadastral Parcel. De identificator die gedefinieerd kan worden voor een Kadastraal planperceel komt overeen met de CaPaKey (bijvoorbeeld 11111A2222/33B444).
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum bijwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum bijwerking DateTime 1 Datum van de laatste bijwerking.

Ontwikkelbare Bedrijvenzone

Beschrijving
Een (deel van) een Bedrijventerrein vanaf de mijlpaal publicatie in het Belgisch Staatsblad tot aan de oplevering van de nutsvoorzieningen en infrastructuur. Deze zones kunnen nieuwe terreinen zijn of herontwikkelingstrajecten. Wanneer een (her)ontwikkeling in meerdere fasen gebeurt, dan wordt de ontwikkelbare zone opgesplitst volgens deze fasen.
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: homepage, is deel van, is gerelateerd aan, naam, status ontwikkeling, voorziene uitgifte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
homepage String 0..1 Adres van de homepage van de website van de ontwikkelbare bedrijvenzone of ontwikkelaar.
is deel van Bedrijventerrein 1 Geeft aan tot welk Bedrijventerrein de Ontwikkelbare Bedrijvenzone behoort.
is gerelateerd aan Bedrijventerreinperceel 0..* Bedrijventerreinperceel waarmee de ontwikkelbare bedrijvenzone kan geassocieerd worden.
naam TaalString 1 Voorkeursnaam van de Ontwikkelbare Bedrijvenzone.
status ontwikkeling StatusOntwikkeling 1 Geeft de status aan van de Ontwikkelbare Bedrijvezone. Mogelijke waarden voor dit attribuut zijn: te ontwikkelen, in ontwikkeling, ontwikkeld, ontwikkeling geblokkeerd en niet ontwikkelbaar.
voorziene uitgifte Date 1 Het voorziene tijdstip waarop het eerste Bedrijventerreinperceel binnen een ontwikkelbare zone in verkoop zal gaan.

Plan

Beschrijving
Een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestemming, dossierfase, identificator, naam, planningsniveau, publicatiedatum, schorsing, startdatum, status, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestemming Bestemming 0..1 Geeft de geplande bestemming aan van de planningszone.
dossierfase Dossierfase 1 De dossierfase geeft aan in welke procedurefase het plan zich bevindt.
identificator Identificator 1 De identificator van het plan. Hiermee bedoelt men het AlgemeenPlanId.
naam TaalString 1 Voorkeursnaam van het plan.
planningsniveau Planningsniveau 1 Geeft het planningsniveau aan van het plan. Via dit veld kan men aangeven of het plan op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau is opgesteld.
publicatiedatum DateTime 0..1 Publicatiedatum van de dossierfase in het Belgische Staatsblad.
schorsing SchorsingInfo 0..1 De schorsing geeft aan of het plan al dan niet geschorst is en bijhorende metadata over de schorsing.
startdatum DateTime 1 Datum van de start van het plan.
status Status 1 Geeft de status aan waarin het plan zich bevindt. Mogelijke waarden voor dit attribuut zijn: Voorontwerp, ontwerp, definitief en geschorst.
stedenbouwkundige voorschriften String 1 Link naar de tekst met het stedenbouwkundige voorschrift van het plan.
toelichtingsnota String 1 Link naar de tekst met de toelichtingsnota van het plan.

Planningszone

Beschrijving
Een gebied dat gelegen is binnen een bepaalde vastgelegde ruimtelijke bestemming en dat zich in een ruimtelijke bestemmingsprocedure bevindt. De oorspronkelijke vastgelegde bestemming kan door de bestemmingsprocedure gewijzigd of hernomen worden.
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is gerelateerd aan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is gerelateerd aan Plan 1 Plan waarmee de planningszone kan geassocieerd worden.

Recht

Beschrijving
Actie, activiteit of verzameling van acties dat een systeemparticipant mag uitvoeren of mag gebruik maken van een geassocieerde resource.
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent, ruimtelijke Eenheid, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
ruimtelijke Eenheid Ruimtelijke Eenheid 1 Referentie naar verbonden klasse.
type Rechttype 1 De aard van het recht dat een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Ruimtelijke Eenheid

Beschrijving
Eén gebied (of meerdere gebieden) van land en/of water, of één enkel volume (of meerdere volumes) ruimte, afgebakend voor een bepaald doel.
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent met recht, agent met verantwoordelijkheid, dimensie, geldigheidsperiode, geometrie, identificator, is gerelateerd aan, landgebruik, niveau, oppervlakte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent met recht Agent 0..* Agent die een recht heeft op een ruimtelijke eenheid.
agent met verantwoordelijkheid Agent 0..* Agent die een restrictie heeft met betrekking tot een ruimtelijke eenheid.
dimensie Dimensie 0..1 De dimensie van de ruimtelijke eenheid.
geldigheidsperiode Periode 0..1 Tijdsinterval waarbinnen de ruimtelijke eenheid van toepassing is.
geometrie Ruimtelijke Eenheid Geometrie 1..* Geometrie van de ruimtelijke eenheid en metadata over hoe deze werd bepaald.
identificator Identificator 1 De identificator van de Ruimtelijke Eenheid.
is gerelateerd aan Ruimtelijke Eenheid 0..* Andere ruimtelijke eenheid waarmee deze ruimtelijke eenheid kan worden gekoppeld.
landgebruik Landgebruik 0..1 Geeft het gebruik aan van de ruimtelijke eenheid. Link
niveau Integer 0..1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Ruimtelijke Eenheid Oppervlakte 0..* Oppervlakte van de ruimtelijke eenheid en metadata over de manier waarop deze bepaald werd.
type RuimtelijkeEenheidtype 1 De aard van een ruimtelijke eenheid. Via deze eigenschap kan men aangeven over welk soort ruimtelijke eenheid men het heeft. Mogelijke voorbeelden zijn onder meer Gebruiksperceel, akteperceel, vervuilingsperceel, openbaar domein, kadastraal planperceel…

Verantwoordelijkheid

Beschrijving
Formele of informele verplichting om iets te doen.
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent, ruimtelijke Eenheid, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
ruimtelijke Eenheid Ruimtelijke Eenheid 1 Referentie naar verbonden klasse.
type Verantwoordelijkheidtype 1 De aard van de verantwoordelijkheid die een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Datatypes

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, openingsuren, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0..1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter...
adres Adresvoorstelling 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0..1 Periode waarin contact kan worden opgenomen. Bv aanduiding van het seizoen waarin contact kan worden opgenomen. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.
contactnaam String 0..1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
openingsuren GetypeerdeString 0..1 Uren waarbinnen contact kan worden opgenomen. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als contact kan worden opgenomen tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag en tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Functiewaarde

Beschrijving
Dit data type geeft weer welke functies aanwezig zijn binnen een Bedrijventerreinperceel en de overeenkomstige percentages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: percentage, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
percentage Integer 0..1 Percentage van het perceel dat gedekt wordt door de functie.
type Functietype 1 Aanduiding van het functietype. Mogelijke waarden voor dit attribuut zijn: Landbouw, bos, economie, gemeenschapsvoorziening, infrastructuur, water, wonen, braakliggend, buffer, niet gekend en gemengd.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten, lijnen, polygonen en coördinaten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml GetypeerdeString 0..1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt GetypeerdeString 0..1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Gestructureerde Identificator

Beschrijving
Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lokale identificator, naamruimte, versie-identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lokale identificator String 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.
naamruimte String 1 String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken. Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv https://data.vlaanderen.be/id/adres/).
versie-identificator String 0..1 Identificator van de specifieke versie van een object.

Getal

Beschrijving
Aanduiding van een hoeveelheid.
Gebruik
In praktijk de primitieve datatypes waarmee een hoeveelheid kan worden aangeduid, zie xsd datatypes float, double, decimal, integer etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gestructureerde identificator, identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gestructureerde identificator Gestructureerde Identificator 0..1 Identificator vh object opgesplitst in zijn onderdelen.
identificator GetypeerdeString 0..1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0..1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0..1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0..1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Kwantitatieve Waarde

Beschrijving
Aanduiding van de kwantiteit van een bepaald kenmerk van een object.
Gebruik
Bv de hoogte van een object , het gewicht, de temperatuur etc. Het gaat om een kenmerk dat numeriek uitgedrukt kan worden en in een bepaalde eenheid. Kwalitatieve aanduidingen zoals hoog, laag ed vallen hier dus niet onder.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid, standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid String 0..1 De eenheid waarin de waarde is uitgedrukt. Te gebruiken als geen standaard eenheid gekend is.
standaard eenheid Standaard Eenheid 0..1 De gestandaardiseerde eenheid waarin de waarde is uitgedrukt.
waarde Getal 1 Getal waarmee de kwantiteit van het kenmerk kan worden uitgedrukt.

Periode

Beschrijving
Min of meer afgebakende tijdsduur.
Gebruik
Typisch volgt de duur uit het opgeven ve begin- en eindtijdstip.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Aanvang van de tijdsduur.
einde DateTime 0..1 Einde vd tijdsduur.

Ruimtelijke Eenheid Geometrie

Beschrijving
Geometrie van de ruimtelijke eenheid en metadata over hoe deze werd bepaald.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: default, geometrie, methode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
default Boolean 1 Geometrie die moet worden gebruikt bv bij voorstelling op kaart.
geometrie Geometrie 1 Geometrische voorstelling van een ruimtelijke eenheid.
methode GeometrieMethodeWaarde 0..1 De methode geeft aan op welke manier de geometrie tot stand is gekomen. Link

Ruimtelijke Eenheid Oppervlakte

Beschrijving
Oppervlakte van de ruimtelijke eenheid en metadata over de manier waarop deze bepaald werd.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: officiële oppervlakte, oppervlakte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
officiële oppervlakte Boolean 1 Geeft aan of de oppervlakte al dan niet officieel is.
oppervlakte Kwantitatieve Waarde 1 Afmeting van een twee-dimensionaal gebied.
type Oppervlaktetype 0..1 De methode waarop de oppervlakte bepaald werd;

SchorsingInfo

Beschrijving
Geeft informatie over een mogelijke schorsing van het plan.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum schorsing, geschorst, link schorsing, schorsing opmerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum schorsing DateTime 0..1 Geeft de datum weer waarop het plan werd geschorst.
geschorst Boolean 0..1 Geeft aan of het plan al dan niet geschorst is.
link schorsing String 0..1 Link naar het arrest van de schorsing
schorsing opmerking TaalString 0..1 Opmerkingen in het kader van de schorsing.

Standaard Eenheid

Beschrijving
Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.
Gebruik
Datatype kan een URI zijn of een GetypeerdeString. In het eerste geval wordt verwezen naar op het web gepubliceerde eenheden, bij voorkeur deze van qudt, bv http://qudt.org/vocab/unit/M voor meter. In het geval van een GetypeerdeString gaat de voorkeur naar de UCUM-codes, bv "km/h"^^http://w3id.org/lindt/custom_datatypes#ucumunit.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/bedrijventerrein/erkendestandaard/2020-06-18/context/bedrijventerrein.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/bedrijventerrein/erkendestandaard/2020-06-18/shacl/bedrijventerrein-SHACL.ttl