Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Cultureel Erfgoed Event (Applicatieprofiel). Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

(Samenvatting applicatieprofiel)

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Ontwerp Standaard en werd uitgegeven op 2020-05-28.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Entiteiten

Activiteit

Beschrijving
Actie die bewust wordt uitgevoerd door een Agent met de bedoeling een cultureel, sociaal of materieel effect teweeg te brengen.
Gebruik
Subklasse van Gebeurtenis, verschil is dat de Gebeurtenis bewust door een Agent wordt veroorzaakt. Kan om langdurige acties gaan zoals het bouwen van een tempel of kortere acties zoals het maken van een tekening.
Subklasse van
Gebeurtenis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gebruikte techniek, uitgevoerd door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gebruikte techniek Ontwerp of Procedure 0..* Identificeert de techniek die gebruikt werd bij het ontwerp of procedure van een Informatieobject. TO DO
uitgevoerd door Agent 1..* Beschrijft de deelname van een Agent in een bepaalde Activiteit. TO DO

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo, in bewaring gegeven, in bewaring gekregen, in eigendom gegeven, in eigendom gekregen, residentie, voerde uit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo Contactinfo 0..* TO DO TO DO
in bewaring gegeven Bewaring 0..* TO DO TO DO
in bewaring gekregen Bewaring 0..* TO DO TO DO
in eigendom gegeven Verwerving 0..* TO DO TO DO
in eigendom gekregen Verwerving 0..* TO DO TO DO
residentie Locatie 0..* TO DO TO DO
voerde uit Activiteit 0..* TO DO TO DO

Bewaring

Beschrijving
Overdracht van de opslag van een MaterieelDing van de ene Agent naar de andere, e.g. van de eigenaar naar een museum.
Gebruik
Door een object in Bewaring te nemen is men nog niet de eigenaar, zie Verwerving voor de overdracht van de eigendomstitel. Het vermelden van de Agents die bij de OverdrachtVanBewaring betrokken waren is niet verplicht. Dekt ook gevallen als verlies of diefstal: men blijft dan eigenaar maar heeft het object niet langer onder zijn hoede.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: overdracht van, overgedragen aan, overgedragen van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
overdracht van Materieel Ding 1..* Het MaterieelDing dat wordt gebruikt in een Bewaring activiteit. TO DO
overgedragen aan Agent 0..* Identificeert de agent die het MaterieelDing in bewaring neemt bij een Bewaring activiteit. TO DO
overgedragen van Agent 0..* Identificeert de agent die het MaterieelDing afstaat ter bewaring bij een Bewaring activiteit. TO DO

Classificatie

Beschrijving
Het toekennen van een type aan een Object.
Gebruik
Standaard tributen zijn voorzien om het getypeerde Object en het toegekende type op te geven. Daarnaast kan aangegeven worden wie de classificatie uitvoerde en wanneer (via overerving van overeenkomstige attributen van Activiteit en Gebeurtenis), dit is van belang voor geopinieerde classificaties.
Subklasse van
Toekenning
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: getypeerd object, toegekend type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
getypeerd object Object 1 Bewaart het MaterieelDing waar een type aan was toegekend. TO DO
toegekend type TypeObject 1..* Bewaart het type dat is toegekend aan een Materieel Ding. TO DO

Collectie

Beschrijving
Aggregatie van items.
Gebruik
TO DO
Subklasse van
Object, Materieel Ding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Conceptie

Beschrijving
Activiteit die het onstaan van een Werk markeert.
Gebruik
Begin van de evolutie van het Werk, tot de laatste Expressie ervan. Komt niet noodzakelijk overeen met het werkelijk begin maar bv met het moment waarop een eerste versie van het Werk klaar was.
Subklasse van
Creatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: werk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
werk Werk 1..* Het Werk dat gecreëerd wordt. TO DO

Conceptueel Ding

Beschrijving
Niet-materiële producten van onze geest en andere door mensen geproduceerde gegevens die het voorwerp zijn geworden van een discours over hun identiteit, omstandigheden van creatie of historische implicatie.
Gebruik
TO DO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Conditiebeoordeling

Beschrijving
Het vaststellen van de staat van bewaring een MaterieelDing.
Gebruik
Dit kan bv door inspectie of meting. Standaard attributen zijn conditie en een verwijzing naar het MaterieelDing, maare overgeërfde attributen van Gebeurtenis of Activiteit laten toe om de kwaliteit van de beoordeling te bepalen (bv wanneer werd ze uitgevoerd en door wie).
Subklasse van
Toekenning
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: conditie van, vastgestelde staat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
conditie van Materieel Ding 1..* Het MaterieelDing dat werd beoordeeld tijdens Conditiebeoordeling. TO DO
vastgestelde staat Conditie 1..* Identificeert de staat waarin het MaterieelDing zich bevond tijdens de Conditiebeoordeling. TO DO

Creatie

Beschrijving
Activiteit die leidt tot het onstaan van een ConceptueelDing, bv een gedicht, tekst, muziek, beelden, films etc.
Gebruik
Subklasse van
Activiteit, Begin
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: creatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
creatie Conceptueel Ding 1..* Het koppelen van een conceptuele creatie aan een ConceptueelDing. TO DO

Curatie

Beschrijving
Activiteit die de continuïteit verzekert op het vlak van beheer, behoud en evolutie van een GecureerdeCollectie volgens een impliciet of expliciet plan.
Gebruik
Items worden toegevoegd en georganiseerd volgens onderwerp, periode, materiaal, stijl etc. en met het oog op een bepaald doel of publiek. De initiële s<amenstelling van de collectie wordt beschouwd als een Productie, maar alles wat daarna komt op het vlak van ontwikkeling, bewaring of promotie valt onder Curatie.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: cureerde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
cureerde Collectie 1..* Associeert een collectie als onderwerp van een Curatie activiteit met een curatieplan als uitkomst. TO DO

Expressie Creatie

Beschrijving
Activiteit die leidt tot het ontstaan van een ZelfstandigeExpressie van een Werk.
Gebruik
Tevens subklasse van Productie. We gaan er hier immers van uit dat de ExpressieCreatie iets materieel achterlaat, bv het manuscript van een tekst of een tape met muziek. Gevallen waar dit niet zo is (bv bij orale tradities zoals het doorvertellen van verhalen) worden buiten beschouwing gelaten (maar kunnen nog steeds als Werk worden geregistreerd).
Subklasse van
Creatie, Productie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: expressie, gerealiseerd werk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
expressie ZelfstandigeExpressie 1 TO DO TO DO
gerealiseerd werk Werk 1..* TO DO TO DO

Gebeurtenis

Beschrijving
Onderscheidbaar, afgelijnd en samenhangend proces of interactie dat een cultureel, sociaal of materieel effect teweeg brengt.
Gebruik
Bv een geboorte, een meeting, een voorstelling, een oorlog. Verschil met een TemporeleEntiteit of Periode is de overgang tussen twee toestanden. Bv het kiemen van een boom is een Gebeurtenis, niet het groeien van de boom. Er ook altijd een effect, al is dat niet steeds achteraf zichtbaar bv bij een Voorstelling die niet is opgenomen.
Subklasse van
Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: deelnemer, plaats, tijd, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
deelnemer Agent 0..* Beschrijft de actieve of passieve deelname van een Agent aan een Gebeurtenis. TO DO
plaats Locatie 1..* Beschrijft de ruimtelijke locatie waar een Gebeurtenis plaatsvond. TO DO
tijd Periode 1 Beschrijft de tijdsperiode waarin een Gebeurtenis plaatsvond. TO DO
titel Taalstring 1 De titel van de Gebeurtenis.

Informatie Object

Beschrijving
Identificeerbaar immaterieel item met een objectief herkenbare structuur dat als afzonderlijke eenheid wordt gedocumenteerd.
Gebruik
Voorbeelden: gedichten, grappen, datasets, afbeeldingen, teksten, multimedia-objecten, ontwerpen of procedures, computerprogrammacode, algoritmes of wiskundige formules, kennisgraphs... Kan los van een drager bestaan of op één of meer dragers voorkomen.
Subklasse van
Object, Conceptueel Ding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Materieel Ding

Beschrijving
TO DO
Gebruik
TO DO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Mensgemaakt Kenmerk

Beschrijving
Fysieke kenmerken die doelbeust zijn gecreëerd door menselijke activiteit, zoals krassen, kunstmatige grotten, kunstmatige waterkanalen, enz.
Gebruik
TO DO
Subklasse van
Materieel Ding, Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Mensgemaakt Object

Beschrijving
Fysiek object ontstaan door een doelbewuste menselijke activiteit.
Gebruik
De grens tussen natuurlijk of mensgemaakt is niet precies bepaald. Een steen met inscripties of een opgezette vlinder worden ook beschouwd als door de mens gemaakt.
Subklasse van
Object, Materieel Ding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Meting

Beschrijving
Vaststelling van kwantitatieve fysische of andere kenmerken van een Object die systematisch bepaald kunnen worden dmv een objectieve procedure of door directe observatie.
Gebruik
Voorbeelden zijn het vaststellen van de afmetingen van een van een schilderij of het bepalen van zijn geldwaarde of het meten van de looptijd van een film. Naast de standaard attributen (waarmee kan worden aangegeven van welk object iets wordt gemeten en de vastgestelde Dimensie), zijn ook hier van Gebeurtenis en Activiteit overgeërfde attributen van belang, bv het tijdstip waarop de Meting plaatsvond. Onder Meting valt niet het afleiden van informatie uit bestaande data, gebruik hiervoor de superklasse Toekenning.
Subklasse van
Toekenning
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten object, vastgestelde waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten object Object 1 Associeert een object, materieel en/of conceptueel, aan een Meting activiteit, e.g. het aantal woorden in een tekst, tijdsperiode van een Gebeurtenis. TO DO
vastgestelde waarde Dimensie 1..* Bewaard de dimensie die werd vastgesteld tijdens een Meting activiteit. TO DO

Object

Beschrijving
Entiteit waarvan alle entiteiten zijn afgeleid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator Identificator 0..* Identificator van het object. Bij implementatie in RDF is de uri vh object de identificator.

Ontwerp of Procedure

Beschrijving
Gedocumenteerd plan voor het uitvoeren van acties met het oog op het bekomen van een resultaat van een bepaalde kwaliteit, vorm of inhoud.
Gebruik
Het resultaat is een gevolg van doelbewuste menselijke activiteit en kan zowel materieel als immaterieel zijn. Het kan een procedure zijn te volgen bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit, het kan een ontwerpschema zijn van een bepaald product, het kan ook een louter bepaald product, het kan ook een louter intellectuele oefening zijn (maw een ontwerp dat nooit is uitgevoerd).
Subklasse van
Informatie Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opname

Beschrijving
Expressie die het resultaat is van een Opnamesessie, bedoeld om wat daarbij geregistreerd werd over te brengen en te bewaren.
Gebruik
TO DO
Subklasse van
Zelfstandige Expressie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opnamesessie

Beschrijving
Het vastleggen verschijnselen die plaatsvinden in een bepaald tijdsbestek, bv de live opname van een voorstelling, het filmen van een documentaire.
Gebruik
Eventueel wordt hierbij een opnameplan gevolgd. De sessie is inclusief eventuele postproductie. De ZelfstandigeExpressie die onstaat is vh type Opname en realiseert een Opnamewerk.
Subklasse van
Expressie Creatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gerealiseerd werk, opname, opname van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gerealiseerd werk Opnamewerk 0..1 TO DO TO DO
opname Opname 1..* TO DO TO DO
opname van Temporele Entiteit 1..* TO DO TO DO

Opnamewerk

Beschrijving
Werk gericht op het vastleggen verschijnselen die plaatsvinden in een bepaald tijdsbestek.
Gebruik
Eventueel worden daarbij andere Werken geregistreerd maar die maken geen deel uit van het Opnamewerk, ze zijn net als bij een Containerwerk (ttz een Publicatiewerk, Voorstelling of Aggregatiewerk) hoogstens deel van de overeenkomstige Opname(expressie). Foto's of film registreren niet noodzakelijk iets (bv animatiefilm) in welk geval het gewone Werken en geen Opnemewerken zijn.
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Gebruik
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkeursnaam Taalstring 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon. Tegenhanger is de rechtspersoon, een juridische constructie die een private of publieke organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc).
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam String 1 Gedeelte van de volledige naam vd persoon ontvangen van de vorige generatie. Ook wel familienaam genoemd omdat de achternaam een familiale verwantschap aanduidt.
voornaam String 1..* Naam die een kind bij geboorte wordt gegeven. Onderscheidt het kind van de andere kinderen in de familie.

Productie

Beschrijving
Activiteit die leidt tot en slaagt in het onstaan van een MaterieelDing.
Gebruik
Bv het maken van een schilderij. Eenzelfde Activiteit kan meer dan één object doen onstaan, bv bij het drukken van een boek. De Productie geldt vanaf het moment dat het object relevant wordt, bv een canvas van zodra het wordt beschilderd. Ook mogelijk is dat tgv Productie een object wordt gemaakt ten koste van een ander object (en enkel materie bewaard blijft).
Subklasse van
Wijziging, Begin
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: product, type product.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
product Materieel Ding 1..* Identificeert een MaterieelDing dat ontstaan werd door een Productie activiteit. TO DO
type product 0..* Associeert een Productie activiteit met een productie type. TO DO

Publicatie

Beschrijving
Activiteit die betrekking heeft op het publiceren, ttz het verspreiden van expressies naar een groot publiek, bv in boekvorm of op het web.
Gebruik
Er zijn twee vormen van publiceren: fysiek en electronisch. In het eerste geval worden op grote schaal MensgemaakteObjecten geproduceerd (bv boeken), in het tweede geval MensgemaakteKenmerken (een gedownloade copie op een harde schijf).
Subklasse van
Expressie Creatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gerealiseerd werk, publicatiexpressie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gerealiseerd werk Publicatiewerk 0..1 TO DO TO DO
publicatiexpressie Publicatieexpressie 1..* TO DO TO DO

Publicatieexpressie

Beschrijving
Geheel van zaken die uitdrukking geven aan de beslissingen van uitgevers mbt de selectie van de inhoud en de lay-out van publicaties.
Gebruik
Typisch wordt wat oorspronkelijk louter tekst was grafisch en typografisch vormgegeven en worden illustraties en andere inhoud toegevoegd. Als zodanig bevat een instantie van een Publicatieexpressie alle Expressies nodig voor de uiteindelijke weergave van de publicatie, of die nu visueel, audio of tactiel is.
Subklasse van
Zelfstandige Expressie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publicatiewerk

Beschrijving
Werk bedoeld om verspreid te worden voor een groter publiek, in materiële of elektronische vorm en gericht op het weergeven van de Expressies van andere Werken.
Gebruik
Typische voorbeelden zijn boeken, tijdschriften, naslagwerken, e-boeken, podcasts, blogs...
Subklasse van
Werk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rol

Beschrijving
TO DO
Gebruik
TO DO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: activiteit, agent, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
activiteit Activiteit 1 Referentie naar verbonden klasse.
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
rol Type Rol 0..* TO DO TO DO

Temporele Entiteit

Beschrijving
Omvat alle fenomenen, zoals perioden, gebeurtenissen die gebeurd zijn over een beperkte tijdsspanne. E.g. de ijzertijd, de aardbeving in Lissabon in 1755 etc.
Gebruik
TO DO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, identificator, tijd, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Beschrijving 0..* Container voor informele beschrijvingen over een TemporeleEntiteit, die niet gespecifieerd zijn in deze specificatie. TO DO
identificator Identificator 0..* Beschrijft de benaming of de identificatie van elk werkelijk object. TO DO
tijd Periode 1 Beschrijft de tijdsperiode waarin een TemporeleEntiteit plaatsvond. TO DO
type TypeObject 0..* Type van de TemporeleEntiteit TO DO

Toekenning

Beschrijving
Het vaststellen van de waarde van een kenmerk van een Object.
Gebruik
Toekenning kan gaan over een Meting, Classificatie of Conditiebeoordeling (de subklassen van deze Activiteit), maar andere mogelijkheden zijn bv het vaststellen van het eigenaarschap, het dateren van het object…
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toegekend aan, toegekend attribuut, toegkende waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toegekend aan Object 0..* Duidt op de Agent aan wie de relatie is toegekend. TO DO
toegekend attribuut 1..* Duidt op het attribuut aan wie de relatie is toegekend. TO DO
toegkende waarde Waarde 0..* Duidt op de waarde die is toegekend aan het attribuut. TO DO

Toevoeging Deel

Beschrijving
Uitbreiding, vergroting of verbetering van een MaterieelDing door toevoeging van een deel.
Gebruik
Gaat bv over het toevoegen van een element aan een MensgemaaktObject of het opnemen van een item in een GecureerdeCollectie. De toevoeging kan fysiek zijn (bv diamant in een ring) of louter functioneel (bv schaakstuk van een schaakset). De integratie kan dusdanig ingrijpend zijn dat het oorspronkelijk deel ophoudt te bestaan of dat het resultaat beschouwd moet worden als een nieuw object.
Subklasse van
Wijziging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toegevoegd, uitbreiding van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toegevoegd Materieel Ding 1..* Identificeert het MaterieelDing dat is toegevoegd tijdens een ToevoegingDeel activiteit. TO DO
uitbreiding van Materieel Ding 1..* Identificeert het MensgemaaktObject dat is toegevoegd aan iets tijdens een ToegoegingDeel activiteit. TO DO

Verhuis

Beschrijving
Wijziging in de fysieke locatie van een MensgemaaktObject.
Gebruik
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: verhuisd, verhuisd naar, verhuisd van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
verhuisd Mensgemaakt Object 1..* Identificeert het MaterieelDing dat is verhuisd tijdens een Verhuis activiteit. TO DO
verhuisd naar Locatie 1..* Identificeert de locatie naar waar een MaterieelDing is verhuisd tijdens een Verhuis activiteit. TO DO
verhuisd van Locatie 1..* Identificeert de locatie van waar een MaterieelDing is verhuisd tijdens een Verhuis activiteit. TO DO

Vernietiging

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij een MaterieelDing dusdanig wordt vernield dat het ophoudt te bestaan.
Gebruik
Dit kan intentioneel door mensen worden veroorzaakt of volledig los staan van menselijke activiteit. In het eerste geval is de Gebeurtenis een Activiteit. Eventueel blijft bij de Vernietiging materie behouden waaruit een nieuw MaterieelDing ontstaat. Blijft ondanks de bescxhadiging het object toch bewaard dan spreken we eerder van een Wijziging.
Subklasse van
Einde, Gebeurtenis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: deelnemer, identificator, nota, plaats, tijd, type, vernietiging van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
deelnemer Agent 0..* TO DO TO DO
identificator Identificator 0..* TO DO TO DO
nota Taalstring 0..* TO DO TO DO
plaats Locatie 1..* TO DO TO DO
tijd Periode 1 TO DO TO DO
type TypeObject 0..* TO DO TO DO
vernietiging van Materieel Ding 1..* Relateerd een MaterieelDing dat is vernietigd aan een Vernietiging activiteit. TO DO

Verwerving

Beschrijving
Overdracht van de eigendomstitel van een MaterieelDing van de ene Agent naar de andere, bv door een verkoop of een erfenis.
Gebruik
De eigendomstitel is een document dat aantoont dat een Agent de wettelijke eigenaar is van het MaterieelDing. Het vermelden van de Agents die bij de verwerving betrokken waren is niet verplicht . Dekt ook gevallen waar men zich de eigendomstitel toeëigent, bv bij een vondst of annexatie. Meestal slaat men het object dat men bezit zelf op maar niet altijd, zie Bewaring.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: overdracht van, overgedragen aan, overgedragen van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
overdracht van Materieel Ding 1..* Identificeert een MaterieelDing of het meervoud ervan die worden gebruikt bij een Verwerving activiteit. TO DO
overgedragen aan Agent 0..* Identificeert de Agent die eigenaar wordt van een MaterieelDing tijdens een Verwerving activiteit. TO DO
overgedragen van Agent 0..* Identificeert de Agent die zijn eigendom overdraagt aan een andere Agent tijdens een Verwerving activiteit. TO DO

Verwijdering Deel

Beschrijving
Inkrimping van een MaterieelDing door verwijdering van een deel.
Gebruik
Gaat bv over het verwijderen van een element uit een MensgemaaktObject of het wegnemen van een item in een GecureerdeCollectie. De desintegratie kan dusdanig ingrijpend zijn dat het oorspronkelijk geheel ophoudt te bestaan of dat het deel beschouwd moet worden als een nieuw object.
Subklasse van
Wijziging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: inkrimping van, verwijderd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
inkrimping van Materieel Ding 1..* Identificeert het MensgemaaktObject dat is ingekrompen tijdens een VerwijderingDeel activiteit. TO DO
verwijderd Materieel Ding 1..* Identificeert het MaterieelDing dat is verwijderd tijdens een VerwijderingDeel activiteit. TO DO

Voorstelling

Beschrijving
Het tonen van een artistieke expressie aan een publiek, bv theater, dans, muziek…
Gebruik
Hierbij wordt in principe een Voorstellingsplan gevolgd (dat in meer of mindere mate is uitgewerekt en mogelijk enkel improvisatie voorziet). De standaard attributen laten ook toe om te verwijzen naar het Voorstellingsplan of het Voorstellingswerk. Dat laatste is een containerwerk, ttz het wordt gerealiseerd door meerdere ZelfstandigeExpressies, bv de muziek of de tekst bij de voorstelling.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: uitgevoerd, volgt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
uitgevoerd Conceptueel Ding 0..* TODO TODO
volgt Voorstellingsplan 0..* TO DO TO DO

Voorstellingsplan

Beschrijving
Set van instructies waaraan individuele uitvoeringen van een Voorstelling moeten voldoen.
Gebruik
Typisch de aanwijzingen nodig voor theatrale, choreografische of muziekvoorstellingen. Kan bv gaan over aangepaste tekst van een toneelstuk, choregorafische bewegingen volgens een bepaalde notatie, de muzikale partituur of software-instructies. Het resultaat van een Voorstelling kan in meer of mindere mate uit het Voorstellingsplan worden afgeleid hoewel de instructies beperkt kunnen zijn (en bv louter improvisatie voorzien).
Subklasse van
Zelfstandige Expressie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Werk

Beschrijving
Idee of combinatie van ideeën achter één of meer artistieke of intellectuele Expressies.
Gebruik
Typische voorbeelden van Werken zijn gedichten, verhalen, muziekcomposities. Een Werk kan uit meerdere Werken bestaan, het kan ook de uitingen van andere Werken omvatten (is bv het geval bij een Publicatiewerk). Soms zijn de bij een Publicatiewerk). Soms zijn de artistieke/intellectuele uitingen slechts indirect bewijs voor het idee of de ideëen achter een Werk, ze vormen ahw een snapshot van een Werk op een bepaald moment. Een Werk kan Expressies van andere Werken omvatten, bv een verzamelalbum van muzieknummers.
Subklasse van
Object, Conceptueel Ding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wijziging

Beschrijving
Activiteit waarbij een MaterieelDing wordt geproduceerd, gewijzigd of veranderd.
Gebruik
Productie uit ruw materiaal valt hieronder maar bv ook behandeling of restauratie van bestaande objecten.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gebruikt materiaal, is gewijzigd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gebruikt materiaal Type Materiaal 0..* Identificeert het materiaal dat is gebruikt tijdens een Wijziging activiteit. TO DO
is gewijzigd Materieel Ding 1..* Identificeert het MaterieelDing dat is gewijzigd tijdens een Wijziging activiteit. TO DO

Datatypes

Conditie

Beschrijving
Omvat de staat van objecten gekarakteriseerd door een bepaalde conditie over een periode.
Gebruik
TO DO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nota, periode, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nota Beschrijving 0..* Container voor informele beschrijvingen over een Object, die niet gespecifieerd zijn in deze specificatie. TO DO
periode Periode 1 Beschrijft de tijdspanne waarbinnen het fenomeen actief was. TO DO
type Type Conditie 0..* Beschrijft het type van de Conditie. TO DO

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, contactnaam, email, fax, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adresvoorstelling 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
contactnaam String 0..1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Dimensie

Beschrijving
Kwantificeerbare eigenschappen die kunnen worden gemeten met bepaalde gekalibreerde middelen en kunnen worden benaderd door waarden, d.w.z. punten of gebieden in een wiskundige of conceptuele ruimte, zoals natuurlijke of reële getallen, RGB-waarden enz.
Gebruik
TO DO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, grootheid, kwantitatieve waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Beschrijving 0..* Beschrijving van de Dimensie. TO DO
grootheid Type Grootheid 1 Grootheid van de Dimensie. TO DO
kwantitatieve waarde Kwantitatieve Waarde 1 Kwantitatieve waarde van de Dimensie. TO DO

Getal

Beschrijving
Aanduiding van een hoeveelheid.
Gebruik
In praktijk de primitieve datatypes waarmee een hoeveelheid kan worden aangeduid,zie xsd datatypes float,double,decimal,integer etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator GetypeerdeString 0..1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0..1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0..1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0..1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Kwantitatieve Waarde

Beschrijving
Aanduiding van de kwantiteit van een bepaald kenmerk van een object.
Gebruik
Bv de hoogte van een object,het gewicht,de temperatuur etc. Het gaat om een kenmerk dat numeriek uitgedrukt kan worden en in een bepaalde eenheid. Kwalitatieve aanduidingen zoals hoog,laag ed vallen hier dus niet onder.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid, standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid String 0..1 De eenheid waarin de waarde is uitgedrukt. Te gebruiken als geen standaard eenheid gekend is.
standaard eenheid Standaard Eenheid 0..1 De gestandaardiseerde eenheid waarin de waarde is uitgedrukt.
waarde Getal 1 Getal waarmee de kwantiteit van het kenmerk kan worden uitgedrukt.

Locatie

Beschrijving
Aanduiding van een geografische positie,dmv coordinaten,een toponiem,een adreslabel,een verwijzing naar een plaats/regio of verwijzing naar een adres.
Gebruik
Te gebruiken als de manier waarop de geografische positie wordt aangeduid pas zal worden vastgelegd bij implementatie. Is deze manier nu al gekend dan moet direct gewerkt worden met Geometrie,GeografischeNaam,Adres etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Periode

Beschrijving
Min of meer afgebakende tijdsduur.
Gebruik
Typisch volgt de duur uit het opgeven ve begin- en eindtijdstip.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Aanvang van de tijdsduur.
einde DateTime 0..1 Einde vd tijdsduur.

Standaard Eenheid

Beschrijving
Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.
Gebruik
Datatype kan een URI zijn of een GetypeerdeString. In het eerste geval wordt verwezen naar op het web gepubliceerde eenheden, bij voorkeur deze van qudt, bv http://qudt.org/vocab/unit/M voor meter. In het geval van een GetypeerdeString gaat de voorkeur naar de UCUM-codes, bv "km/h"^^http://w3id.org/lindt/custom_datatypes#ucumunit.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Taalstring

Beschrijving
Combinatie van een string en de taal waarin de inhoud ervan is gesteld.
Gebruik
Bvb 'Rue Mercator' als string en 'fr' als taal.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/cultureel-erfgoed-event/ontwerpstandaard/2020-05-28/context/cultureel-erfgoed-event-ap.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/cultureel-erfgoed-event/ontwerpstandaard/2020-05-28/shacl/cultureel-erfgoed-event-ap-SHACL.ttl