Perceel

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Perceel. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

In Vlaanderen wordt er door Informatie Vlaanderen en de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) gewerkt aan één authentieke bron voor perceelsinformatie (uniek percelenplan). Binnen deze bron wordt elk privaat/eigendoms- perceel in Vlaanderen uniek geïdentificeerd en gekenmerkt door een geometrische voorstelling, (bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000 OF in lijn met de aanbevelingen in de INSPIRE dataspecificaties voor kadastrale percelen (link)). De AAPD vervult de rol van beheerder van deze bron en voert deze uit volgens de principes overeengekomen met Informatie Vlaanderen en gebruikers van perceelsinformatie in Vlaanderen. De gegevens in deze bron worden verspreid onder verschillende productvormen (Administratief perceel (ADP) in de Basiskaart Vlaanderen (GRB), kadastrale percelen (CaPa) in het kadastraal perceelsplan (CADGIS), …). Via dit initiatief wensen overheden in Vlaanderen in samenwerking met de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) perceelsinformatie in Vlaanderen semantisch te modelleren. De resulterende standaard ‘percelen’ moet vlot kunnen worden hergebruikt door alle belanghebbenden. Dit is het applicatieprofiel van het OSLO traject Perceel en beschrijft de relaties tussen de verschillende entiteiten.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Standaard en werd uitgegeven op 2020-06-18.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Overzicht

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gebouw

Beschrijving
Een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein opgetrokken of gebouwd wordt.
Subklasse van
Entiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ligt op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
ligt op Kadastraal Planperceel 0..* De kadastrale planpercelen waarmee het gebouw officieel geassocieerd is.

Kadastraal Patrimoniumperceel

Beschrijving
Een onroerend goed of onroerend recht dat in hoofde van één of meerdere titularissen van een zakelijk recht onderworpen is aan een bepaald eigendomsstatuut.
Gebruik
Deze definitie is gealigneerd met de definitie van de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Kadastraal Patrimoniumperceel komt overeen met de entiteit BasicPropertyUnit uit INSPIRE Cadastral Parcel. De identificator die gedefinieerd kan worden voor een Kadastraal patrimoniumperceel komt overeen met de PatKey. Ter informatie: de PatKey is samengesteld uit de CaPaKey en het partitienummer. Bijvoorbeeld: in Patkey 11111A2222/33B444_P0000 is 11111A2222/33B444 de CaPaKey en P0000 het partitienummer.
Subklasse van
Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent met zakelijk recht, datum bijwerking, identificator, is gerelateerd aan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent met zakelijk recht Agent 1..* Agent die een zakelijk recht heeft op een kadastraal patrimoniumperceel.
datum bijwerking DateTime 1 Datum van de laatste bijwerking.
identificator Identificator 1 De identificator van het Kadastraal Patrimoniumperceel. Deze identificator komt overeen met de Patkey van het AAPD.
is gerelateerd aan Kadastraal Planperceel 1 Duidt het kadastraal planperceel aan waaraan het patrimoniumperceel gekoppeld kan worden.

Kadastraal Planperceel

Beschrijving
Een gedeelte van het Belgische grondgebied, geografische afgebakend en geïdentificeerd door de AAPD op het kadastraal percelenplan, dat overeenstemt met het grondoppervlak van één of meerdere kadastrale patrimoniale percelen.
Gebruik
Kadastraal Planperceel komt overeen met de entiteit CadastralParcel uit INSPIRE Cadastral Parcel. De identificator die gedefinieerd kan worden voor een Kadastraal planperceel komt overeen met de CaPaKey (bijvoorbeeld 11111A2222/33B444).
Subklasse van
Ruimtelijke Eenheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum bijwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum bijwerking DateTime 1 Datum van de laatste bijwerking.

Recht

Beschrijving
Actie, activiteit of verzameling van acties dat een systeemparticipant mag uitvoeren of mag gebruik maken van een geassocieerde resource.
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandeel, agent, geldigheidsperiode, omschrijving, ruimtelijke Eenheid, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandeel Double 0..1 Procentuele aanduiding van het recht.
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
geldigheidsperiode Periode 0..1 Tijdsinterval waarbinnen het recht van toepassing is.
omschrijving String 0..1 Een beschrijving van het recht.
ruimtelijke Eenheid Ruimtelijke Eenheid 1 Referentie naar verbonden klasse.
type Rechttype 1 De aard van het recht dat een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Restrictie

Beschrijving
Formele of informele verplichting om zich te weerhouden van iets te doen
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandeel, agent, geldigheidsperiode, omschrijving, ruimtelijke Eenheid, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandeel Double 0..1 Procentuele aanduiding van de restrictie.
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
geldigheidsperiode Periode 0..1 Tijdsinterval waarbinnen de restrictie van toepassing is.
omschrijving String 0..1 Een beschrijving van de restrictie.
ruimtelijke Eenheid Ruimtelijke Eenheid 1 Referentie naar verbonden klasse.
type Restrictietype 1 De aard van de restrictie die een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Ruimtelijke Eenheid

Beschrijving
Eén gebied (of meerdere gebieden) van land en/of water, of één enkel volume (of meerdere volumes) ruimte, afgebakend voor een bepaald doel.
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent met recht, agent met restrictie, agent met verantwoordelijkheid, dimensie, geldigheidsperiode, geometrie, identificator, is gerelateerd aan, landgebruik, niveau, oppervlakte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent met recht Agent 0..* Agent die een recht heeft op een ruimtelijke eenheid.
agent met restrictie Agent 0..* Agent die een restrictie heeft met betrekking tot een ruimtelijke eenheid.
agent met verantwoordelijkheid Agent 0..* Agent die een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.
dimensie Dimensie 0..1 De dimensie van de ruimtelijke eenheid.
geldigheidsperiode Periode 0..1 Tijdsinterval waarbinnen de ruimtelijke eenheid van toepassing is.
geometrie Ruimtelijke Eenheid Geometrie 1..* Geometrie van de ruimtelijke eenheid en metadata over hoe deze werd bepaald.
identificator Identificator 1 De identificator van de Ruimtelijke Eenheid.
is gerelateerd aan Ruimtelijke Eenheid 0..* Andere ruimtelijke eenheid waarmee deze ruimtelijke eenheid kan worden gekoppeld.
landgebruik Landgebruik 0..1 Geeft het gebruik aan van de ruimtelijke eenheid. Link
niveau Integer 0..1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Ruimtelijke Eenheid Oppervlakte 0..* Oppervlakte van de ruimtelijke eenheid en metadata over de manier waarop deze bepaald werd.
type RuimtelijkeEenheidtype 1 De aard van een ruimtelijke eenheid. Via deze eigenschap kan men aangeven over welk soort ruimtelijke eenheid men het heeft. Mogelijke voorbeelden zijn onder meer Gebruiksperceel, akteperceel, vervuilingsperceel, openbaar domein, kadastraal planperceel…

Verantwoordelijkheid

Beschrijving
Formele of informele verplichting om iets te doen.
Gebruik
Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandeel, agent, geldigheidsperiode, omschrijving, ruimtelijke Eenheid, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandeel Double 0..1 Procentuele aanduiding van de verantwoordelijkheid
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
geldigheidsperiode Periode 0..1 Tijdsinterval waarbinnen de verantwoordelijkheid van toepassing is.
omschrijving String 0..1 Een beschrijving van de verantwoordelijkheid.
ruimtelijke Eenheid Ruimtelijke Eenheid 1 Referentie naar verbonden klasse.
type Verantwoordelijkheidtype 1 De aard van de verantwoordelijkheid die een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Zakelijk Recht

Beschrijving
Verleent aan de agent een recht van genot op het kadastraal patrimoniumperceel, inclusief een recht op de vruchten, eventueel het recht om over het kadastraal patrimoniumperceel te beschikken en heeft betrekking op het kadastraal patrimoniumperceel zelf.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandeel, agent, geldigheidsperiode, kadastraal Patrimoniumperceel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandeel Double 0..1 Procentuele aanduiding van het zakelijk recht.
agent Agent 1 Referentie naar verbonden klasse.
geldigheidsperiode Periode 0..1 Tijdsinterval waarbinnen het zakelijk recht van toepassing is.
kadastraal Patrimoniumperceel Kadastraal Patrimoniumperceel 1 Referentie naar verbonden klasse.
type ZakelijkRechttype 1 De aard van het zakelijk recht. De mogelijke zakelijke rechten zijn gedocumenteerd door het AAPD en kunnen zijn: eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, erfpacht, opstal en recht van gebruik en bewoning.

Datatypes

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten, lijnen, polygonen en coördinaten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml GetypeerdeString 0..1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt GetypeerdeString 0..1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Gestructureerde Identificator

Beschrijving
Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lokale identificator, naamruimte, versie-identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lokale identificator String 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.
naamruimte String 1 String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken. Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv https://data.vlaanderen.be/id/adres/).
versie-identificator String 0..1 Identificator van de specifieke versie van een object.

Getal

Beschrijving
Aanduiding van een hoeveelheid.
Gebruik
In praktijk de primitieve datatypes waarmee een hoeveelheid kan worden aangeduid, zie xsd datatypes float, double, decimal, integer etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gestructureerde identificator, identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gestructureerde identificator Gestructureerde Identificator 0..1 Identificator vh object opgesplitst in zijn onderdelen.
identificator GetypeerdeString 0..1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0..1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0..1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0..1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Kwantitatieve Waarde

Beschrijving
Aanduiding van de kwantiteit van een bepaald kenmerk van een object.
Gebruik
Bv de hoogte van een object , het gewicht, de temperatuur etc. Het gaat om een kenmerk dat numeriek uitgedrukt kan worden en in een bepaalde eenheid. Kwalitatieve aanduidingen zoals hoog, laag ed vallen hier dus niet onder.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid, standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid String 0..1 De eenheid waarin de waarde is uitgedrukt. Te gebruiken als geen standaard eenheid gekend is.
standaard eenheid Standaard Eenheid 0..1 De gestandaardiseerde eenheid waarin de waarde is uitgedrukt.
waarde Getal 1 Getal waarmee de kwantiteit van het kenmerk kan worden uitgedrukt.

Periode

Beschrijving
Min of meer afgebakende tijdsduur.
Gebruik
Typisch volgt de duur uit het opgeven ve begin- en eindtijdstip.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Aanvanh van de tijdsduur.
einde DateTime 0..1 Einde vd tijdsduur.

Ruimtelijke Eenheid Geometrie

Beschrijving
Geometrie van de ruimtelijke eenheid en metadata over hoe deze werd bepaald.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: default, geometrie, methode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
default Boolean 1 Geometrie die moet worden gebruikt bv bij voorstelling op kaart.
geometrie Geometrie 1 Geometrische voorstelling van een ruimtelijke eenheid.
methode GeometrieMethodeWaarde 0..1 De methode geeft aan op welke manier de geometrie tot stand is gekomen. Link

Ruimtelijke Eenheid Oppervlakte

Beschrijving
Oppervlakte van de ruimtelijke eenheid en metadata over de manier waarop deze bepaald werd.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: officiële oppervlakte, oppervlakte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
officiële oppervlakte Boolean 1 Geeft aan of de oppervlakte al dan niet officieel is.
oppervlakte Kwantitatieve Waarde 1 Afmeting van een twee-dimensionaal gebied.
type Oppervlaktetype 0..1 De methode waarop de oppervlakte bepaald werd;

Standaard Eenheid

Beschrijving
Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.
Gebruik
Datatype kan een URI zijn of een GetypeerdeString. In het eerste geval wordt verwezen naar op het web gepubliceerde eenheden, bij voorkeur deze van qudt, bv http://qudt.org/vocab/unit/M voor meter. In het geval van een GetypeerdeString gaat de voorkeur naar de UCUM-codes, bv "km/h"^^http://w3id.org/lindt/custom_datatypes#ucumunit.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/perceel/erkendestandaard/2020-06-18/context/perceel.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/perceel/erkendestandaard/2020-06-18/shacl/perceel-SHACL.ttl